دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی- فرآیند پذیرش مقالات
فرآیند پذیرش مقالات

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/9 | 

ابتدا ورود به سامانه و ثبت نام در سامانه

  • ارسال فایل مقاله از طریق سامانه 
  • ارسال ایمیل دریافت از طریق سامانه به نویسنده
  • بررسی اولیه توسط مدیر داخلی جهت مطابقت با سبک نگارش مقاله و بررسی فایل های تعهد و مشابهت یابی
  • ارسال به سردبیر
  • بررسی اولیه توسط سردبیر و اعلام نظر سردبیر درخصوص رد و یا پذیرش اولیه
  • ارسال مقاله مورد پذیرش سردبیر به هیئت تحریریه جهت تعیین داور
  • توسط سامانه به داوران انتخاب شده 
  • ارسال اصلاحات مقاله از طریق سامانه به ایمیل نویسنده
  • ارسال مقاله نهایی توسط نویسنده از طریق سامانه
  • داوری نهایی و ارسال پذیرش به نویسنده توسط سامانه

 
تذکرحداکثر مدت بررسی اولیه مقالات در نشریه ۱۰ روز کاری و حداکثر فاصله زمانی بین ثبت مقاله در سامانه تا اخذ پذیرش نهایی ۶ ماه می باشد.
 
شکل شماتیکی از فرآیند بررسی و داوری مقالات در نشریه:

نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی:
http://cstp.khu.ac.ir/find-1.117.35.fa.html
برگشت به اصل مطلب