جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای وفائی

رضا وفائی، مهدی سبحانی نژاد،
دوره 3، شماره 5 - ( بهار و تابستان spring & summer 1394 )
چکیده

پ&zwjژوه&zwjش‌ ح&zwjاض&zwjر ب&zwjا ه&zwjدف‌ ب&zwjررس&zwjی‌ م&zwjی&zwjزان‌ ت&zwjوج&zwjه‌ ب&zwjه‌ مؤلفه‌های آموزش چند فرهنگی در ک&zwjت&zwjاب­ه&zwjای‌ درسیِ دورۀ م&zwjت&zwjوس&zwjطه‌ در س&zwjال‌ ت&zwjح&zwjص&zwjی&zwjل&zwjی93ـ1392 ان&zwjج&zwjام‌ ش&zwjد. تحقیق به شیوۀ تحلیل محتوا و اسنادی انجام‌ شده است. جامعۀ پژوهشی حاضر، شامل کلیۀ کتاب­های درسی دورۀ دوم متوسطۀ نظری در سال تحصیلی 93-1392 است که درمجموع شامل 32 کتاب است. از بین جامعۀ پژوهش، تعداد 7 عنوان کتاب درسی شامل کتاب­های؛ مطالعات اجتماعی سال اول متوسطه، جامعه­شناسی 1، جامعه­شناسی 2، علوم اجتماعی سال چهارم متوسطه، تاریخ ایران و جهان 1و 2، تاریخ‌شناسی سال چهارم متوسطه رشته ادبیات و علوم انسانی که توقع طرح مؤلفه‌های آموزش چند فرهنگی در آن‌ها وجود دارد، نمونه پژوهش را تشکیل می‌دهند. ‌. ابزار پژوهش در بخش تحلیل اسنادی فرم فیش‌برداری و در بخش تحلیل محتوا چک‌لیست یا سیاهۀ تحلیل محتوا بوده است. داده‌های تحلیل محتوا با استفاده از آمار توصیفی تجزیه ‌و تحلیل شده است. ع&zwjم&zwjده­ت&zwjری&zwjن‌ ی&zwjاف&zwjت&zwjه‌­ه&zwjای‌ پ&zwjژوه&zwjش‌ ع&zwjب&zwjارت‌ اند از: از م&zwjج&zwjم&zwjوع‌ 180 ف&zwjراوان&zwjی‌ م&zwjرت&zwjب&zwjط در ک&zwjت&zwjب‌ درس&zwjی‌ دورۀ م&zwjت&zwjوس&zwjطه‌، کتاب درسی تاریخ (1) با 76 ف&zwjراوان&zwjی‌ مرتبط با مؤلفه‌های آموزش چند فرهنگی ، ی&zwjع&zwjن&zwjی‌ (22/42%) بیشترین میزان توجه به مؤلفه‌های آموزش چند فرهنگی و کتاب درسی مطالعات اجتماعی اول متوسطه با 5 فراوان یعنی (77/2%)، کمترین میزان توجه به مؤلفه‌های آموزش چند فرهنگی را داشته‌اند. از بین مؤلفه‌های مطرح در آموزش چند فرهنگی بیشترین میزان توجه به مؤلفه «معرفی فرهنگ‌های مختلف به دانش‌آموزان در محتوای کتب درسی» با 59 فراوانی مرتبط با مؤلفه‌های آموزش چند فرهنگی یعنی (77/32%) و کمترین میزان توجه مربوط به مؤلفه‌های «کمک به درک و تحمل آراء متفاوت از فرهنگ‌های دیگر در محتوای کتب درسی و تعریف تکالیف چند فرهنگی برای دانش‌آموزان در محتوای کتب درسی» با یک فراوانی یعنی (55/0%) است.  

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Theory & Practice in Curriculum Journal

Designed & Developed by : Yektaweb