جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای مؤلفه های برنامه درسی

دکتر نادر سلسبیلی،
دوره 8، شماره 15 - ( 1-1399 )
چکیده

سوال اساسی این مطالعه آن استکه ویژگیهای چارچوب برنامه درسی مرجع زبان آموزی که متکی‌به مبانی‌نظری وتجربیات نظامهای آموزشی در حوزه برنامه درسی و آموزش مهارتهای زبانی دوره ابتدایی باشد، چیست؟ و اینکه کدامیک از این ویژگی‌ها، از دید متخصصان برنامه‌درسی و موضوعی زبان‌آموزی فارسی دوره‌ابتدایی،‌ برای کاربرد در تدوین برنامه‌درسی زبان‌آموزی فارسی دورۀ اول ابتدایی، دارای‌اعتبار است؟ بررسی منابع مطالعاتی و پژوهشیدر حوزه زبان آموزی و استخراج ویژگیهای مؤلفه های برنامه درسی مرجع آن باتوجه به مبانی ‌نظری و دانش موجود، از طریق مطالعه توصیفی و سنتزپژوهی صورت ‌پذیرفته. در بخش اعتبارسنجی ویژگی های مولفه‌های تشکیل دهنده برنامه درسی زبان‌آموزی نیز، از روش بررسی‌میدانی و ابزار پرسش‌نامه نگرش‌سنج در جامعه و نمونه متخصصان مورد‌نظر، استفاده شده است و در‌قالب جداول‌اعتبار‌سنجی مولفه‌های برنامه‌درسی مرجع زبان‌آموزی و مولفه بستر اجراء، جمع‌بندی و خلاصه‌سازی ‌شده‌است. اظهارنظر متخصصان و میزان توافق آنها با ویژگی‌های برنامه درسی مرجع در‌این‌جداول مشخص شده است.
آقای یعقوب رییسی آهوان، دکتر علی اکبر شیخی فینی، دکتر حسین زینلی پور،
دوره 9، شماره 17 - ( 1-1400 )
چکیده

هدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی و کشف تأثیرگذاری مؤلفه های برنامه درسی پنهان بر ویژگی های غیرشناختی (نگرش عاطفی) یادگیری دانش آموزان دبیرستان های دولتی، غیردولتی، نمونه دولتی و تیزهوشان (سمپاد ) و ارائه راهکارهایی در جهت طراحی بهتر محیط های آموزشی انجام گرفت.
روش : روش پژوهش آمیخته یا ترکیبی است که در بخش کمی، از روش پیمایشی نوع مقطعی و در بخش کیفی از روش بررسی موردی ( پژوهش پدیدارشناختی از نوع تجربه زیست شده) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان کلیه دبیرستان های دوره دوم متوسطه پسرانه ناحیه یک شهر بندرعباس در سال تحصیلی99- 1398 است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی هشت دبیرستان( سه دبیرستان دولتی، سه دبیرستان غیر دولتی، یک دبیرستان نمونه دولتی و یک دبیرستان تیزهوشان) انتخاب شدند.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Theory & Practice in Curriculum Journal

Designed & Developed by : Yektaweb