نشریه پژوهش‌های تربیتی- همکاران نشریه
فهرست افراد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/27 | 
دکتر آیت سعادت طلب
مدیر مسئول
 مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش عالی
شماره تماس: ۸۸۳۰۵۰۶۵
پست الکترونیک: a.saadattalab
 khu.ac.ir
 
 
دکتر هادی کرامتی
سردبیر
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: روانشناسی تربیتی
شماره تماس:
۸۶۰۷۲۷۳۵
داخلی: ۴۴۷۲
پست الکترونیک: keramatikhu.ac.ir
     
نشانی مطلب در وبگاه نشریه پژوهش‌های تربیتی:
http://erj.khu.ac.ir/find.php?item=1.117.44.fa
برگشت به اصل مطلب