نشریه پژوهش‌های تربیتی- همکاران نشریه
فهرست افراد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/27 | 
 
دکتر محمد نقی فراهانی
مدیر مسئول
استاد تمام دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی شخصیت
پست الکترونیکی:   faramn۳۷yahoo.com
 
 
دکتر محمد نقی فراهانی
سردبیر
استاد تمام دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی شخصیت
پست الکترونیکی:   faramn۳۷yahoo.com
 
 
دکتر فرهاد بلاش
مدیر داخلی
استادیار دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: آموزش و توسعه
پست الکترونیکی:efarhaddevelomentgmail.com
 
 
ندا سنجری
مدیر اجرایی
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
پست الکترونیکی: ndsanjarigmail.com
 
 
فاطمه منظور
کارشناس
رشته تخصصی: ICT
پست الکترونیکی: f_manzourkhu.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه نشریه پژوهش‌های تربیتی:
http://erj.khu.ac.ir/find.php?item=1.117.44.fa
برگشت به اصل مطلب