نشریه پژوهش‌های تربیتی- اخبار نشریه
پرداخت هزینه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/11 | 
از این پس بخشی از هزینه های چاپ مقاله شامل ویراستاری، صفحه آرایی و نمایه سازی از نویسندگان دریافت خواهد شد. 

 هزینه چاپ مقاله  ۳۰۰.۰۰۰ تومان به صورت ذیل می‌باشد:
 در
 مرحله اول، برای بررسی داوران مبلغ ۵۰.۰۰۰ تومان  
در مرحله دوم، در صورت پذیرفته شدن مقاله توسط داوران  مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ تومان
در
 مرحله نهایی، برای انتشار مقاله، مبلغ ۱۵۰.۰۰۰ تومان 
 
شماره حساب:  ۴۰۰۱۰۷۴۲۰۳۰۰۵۴۷۱
بانک مرکزی- درآمدهای اختصاصی دانشگاه خوارزمی
 
شناسه پژوهانه: ۳۹۰۰۷۴۲۷۴۱۴۰۱۰۷۰۰۱۴۰۰۲۹۱۵۷۲۰۲۰
 
شماره شبا: ۳۳۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۷۴۲۰۳۰۰۵۴۷۱
 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه پژوهش‌های تربیتی:
http://erj.khu.ac.ir/find.php?item=1.43.35.fa
برگشت به اصل مطلب