جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای سعدی پور

اسماعیل سعدی پور، آقای اکبر کبیری،
جلد 2، شماره 31 - ( پاییز و زمستان 1394 )
چکیده

 پژوهش حاضر با هدف مقایسه انگیزش پیشرفت در دانش­آموزان دارای والدین(پدر) وابسته به مصرف مواد مخدر انجام شد. روش این مطالعه از نوع علّی- مقایسه‌ای است. نمونه پژوهش 140 نفر از دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر تهران در سال 93-92 بود که در دو گروه 70  نفری با والدین (پدر)سالم و 70  نفر والدین(پدر) وابسته به مصرف مواد مخدر و محرک تقسیم شدند که از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش آزمون انگیزش پیشرفت هرمنس (1970) بود. شاخص‌های آمار توصیفی و آزمون t مستقل نشان می‌دهد بین انگیزش پیشرفت دانش­آموزان دارای والد سالم و معتاد تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش نشان داد که بین افسردگی، اضطراب، استرس با پرخاشگری در افراد وابسته به مصرف مواد مخدر رابطه وجود دارد. با توجه به مطالعه حاضر پیشنهاد می‌شود مراکز مشاوره دانشجویان و کلینیک‌های روان‌شناختی به‌منظور ردیابی مشکلات ناشی از اعتیاد والدین که در انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آنان  تاثیر دارد، پیگیری لازم را به عمل‌آورند. 


حسن اسدزاده، زهره رباط سرپوشی، فریبرز درتاج، اسماعیل سعدی پور، نیما زنگنه،
جلد 6، شماره 39 - ( پاییز و زمستان 1398 )
چکیده

پژوهش حاضر با هدف آزمون نرمافزار هندسۀ پویا مبتنی بر مهارتهای فضایی محقق ساخته و مقایسۀ اثربخشی آن با اُریگامی بر تجسم فضایی و یادگیری درس ریاضی دانشآموزان انجام شد. جامعۀ آماری پژوهش حاضر عبارت بود از کلیۀ دانشآموزان دختر پایۀ ششم ابتدایی شهر رودهن که در سال تحصیلی 96-1395 مشغول بهتحصیل بودند. نمونۀ پژوهش شامل کلیۀ دانشآموزان حاضر در دو کلاس درس بود که بهصورت تصادفی خوشهای انتخاب شدند. سپس، 35 دانشآموز بهعنوان گروه آزمایش اُریگامی، 35 نفر بهعنوان گروه آزمایش نرم افزار هندسۀ پویا و 35 نفر بهعنوان گروه کنترل انتخاب شدند. گروههای آزمایش به مدت دوازده جلسۀ 40 دقیقهای تحت آموزش ریاضی بهکمک اُریگامی و نرم افزار هندسۀ پویا قرار گرفتند. ابزار گردآوری دادهها شامل نرم افزار هندسه پویا و آزمون تجسم فضایی مینهسوتا و نمرات آزمون پیشرفت تحصیلی درس ریاضی محقق ساخته بود .برای آزمون فرضیهها از آزمون t وابسته و مانوا استفاده شد. یافتهها نشان داد که نرمافزار هندسۀ پویا مبتنی بر مهارتهای فضایی و اُریگامی بر تجسم فضایی و یادگیری درس ریاضیات دانشآموزان اثر داشتند. در آزمون  tمشخص شد که میانگین نمرات پسآزمون نرمافزار هندسۀ پویا و پسآزمون اُریگامی تفاوت معنیداری با پیشآزمون آنها داشته است. از این یافتهها میتوان نتیجه گرفت که آموزش ریاضیات بهکمک نرمافزار هندسۀ و اُریگامی قادر است تجسم فضایی و نیز یادگیری درس ریاضیات دانشآموزان را بهبود ببخشد.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه پژوهش‌های تربیتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 |

Designed & Developed by : Yektaweb