جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای سنجری

ندا سنجری، فرهاد بلاش،
جلد 6، شماره 39 - ( پاییز و زمستان 1398 )
چکیده

هدف این پژوهش شناسایی رابطه‌ هوش اخلاقی و حمایت اجتماعی با مسئولیت‌­پذیری اجتماعی دختران دوره اول متوسطه شهر کرج می­‌باشد. این پژوهش با توجه به هدف خود از نوع مطالعات کاربردی و برحسب روش و گردآوری داده‌­ها از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری این پژوهش دانش‌­آموزان دختر دوره اول متوسطه، مدارس دولتی منطقه یک شهر کرج در سال تحصیلی 97-98 است. برای انتخاب نمونه از روش نمونه­‌گیری تصادفی ساده استفاده شد که تعداد 269 نفر برآورد گردید. به­‌منظور جمع­‌آوری داده­‌ها از سه پرسشنامه مسئولیت­‌پذیری اجتماعی وزارت آموزش و پرورش کانادا (2015)، هوش اخلاقی لنیک و کیل (2005) و حمایت اجتماعی واکس و همکاران (1986) استفاده شد. به منظور توصیف و تحلیل داده‌­های گردآوری شده از آمار توصیفی؛ فراوانی، درصد‌ها، میانگین و انحراف معیار و استنباطی؛ آزمون همبستگی پیرسون، ضریب رگرسیون گام به گام و به منظور تحلیل داده‌ها از نرم‌­افزار SPSS25 استفاده گردید. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین دو متغیر هوش اخلاقی و حمایت اجتماعی با مسئولیت‌­پذیری اجتماعی دانش‌­آموزان رابطه‌ مثبت و معناداری وجود دارد (0.01˂p). همچنین، نتایج نشان داد بین مؤلفه­‌های هوش اخلاقی (درستکاری، دلسوزی و بخشش) با مسئولیت­‌پذیری اجتماعی دانش‌­آموزان رابطه‌ مثبت و معنادرای وجود دارد (0.01˂p). علاوه بر این، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین مؤلفه‌­های حمایت اجتماعی (حمایت خانواده، دوستان و آشنایان) با مسئولیت­‌پذیری اجتماعی دانش‌­آموزان نیز رابطه‌ مثبت و معنادار وجود دارد (0.01˂p).  با توجه به یافته‌­های پژوهش می­‌توان نتیجه گرفت با تقویت و بهبود دو متغیر هوش اخلاقی و حمایت اجتماعی می­‌توان در جهت بهبود و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی گام برداشت.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه پژوهش‌های تربیتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 |

Designed & Developed by : Yektaweb