جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای عابدی

شیما عابدی، تکتم حنایی،
جلد 7، شماره 40 - ( بهار و تابستان 1399 )
چکیده

این پژوهش باهدف تحلیل میزان تأثیرگذاری بازی در مشارکت‌پذیری کودکان تدوین گردیده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر کاربردی و پیمایشی است. در این راستا به‌منظور گردآوری داده‌ها از مشاهدات میدانی، پرسشنامه، بازدید از سایت استفاده می‌شود. روش نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی با استفاده از فرمول کوکران و تکمیل پرسشنامه توسط 92 نفر از کودکانی که در بازه‌ی سنی 12-7 سال می‌باشند تکمیل گردیده است. تحلیل داده‌ها برای ارزیابی تأثیر بازی‌های نمادی،آموزشی و جمعی و مشارکت کودکان در ادراک کودکان در محله سجاد مشهد، استان خراسان رضوی  با استفاده از روش ترکیبی با استفاده از دو نوع داده‌های کمی و کیفی با رویکرد متوالی  صورت گرفته است. در تحلیل داده‌ها برای ارزیابی تأثیر نقش بازی در مشارکت پس از جمع‌آوری داده‌ها، اطلاعات حاصل با روش‌های آماری تحلیل واریانس یک‌سویه (آنوا) ، آزمون فرضیات کلموگروف-اسمیرنف و سطح معناداری شاخص‌ها با استفاده از همبستگی اسپیرمن تحلیل گردیده است. به‌منظور بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده‌شده است که ضریب 0.924 نشان‌دهنده پایایی است. در تحلیل داده‌های کیفی به بررسی نقاشی‌های کودکان پرداخته‌شده است. نتایج حاصل از پژوهش حکایت از آن دارد که استفاده از بسترهای مناسب برای بازی کودکان  تأثیر به سزایی در مشارکت کودکان دارد. تفاوت در گروه‌های سنی کودکان باعث تفاوت در میزان اهمیت آن‌ها به کیفیت‌های محیطی می‌شود. گروه سنی 9-7 سال به بازی‌های نقاشی و تاب‌بازی علاقه‌مند هستند و به تسهیلات و تجهیزات، حس مکان و مشارکت اهمیت می‌دهند، این در حالی است که گروه سنی 12-10 سال نقاشی، آواز خواندن و توپ‌بازی برای آن‌ها بیشتر موردتوجه است و آن‌ها به هویت و تنوع در فضاهای شهری توجه دارند
میمنت عابدینی بلترک،
جلد 8، شماره 42 - ( بهار و تابستان 1400 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه چالش‌‌های آموزش مجازی در دوران کرونا از منظر تجربه زیسته بانوان هیأت علمی دانشگاه مازندران بوده است. طرح پژوهش حاضر کیفی و روش مورد استفاده پدیدار شناسی بود. جامعه آماری شامل بانوان هیأت علمی دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 1400-1399 که روی هم 71 عضو بود. داده‌‌های کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته از 20 نفر جمع‌‌آوری و اعتبار و روایی پژوهش بر اساس اعتبار، انتقال پذیری، قابلیت اطمینان و قابلیت تأیید بررسی و تأیید گردید. روش تجزیه و تحلیل داده‌‌ها در پژوهش حاضر، تحلیل مضمون(فراگیر، سازمان‌‌دهنده و فراگیر) بود. نتایج نشان داد بانوان با چالش‌‌های مختلفی در آموزش مجازی مواجه شدند که در قالب 1 مضمون فراگیر، 3 مضمون سازمان‌‌دهنده و 9 مضمون پایه دسته‌‌بندی شدند. تغییر در سبک تدریس، زیر ساخت‌‌ها و امکانات و عدم همکاری دانشجویان از مضامین سازمان‌‌دهنده‌‌ی بدست آمده می‌‌باشد. هر مضمون سازمان‌‌دهنده نیز از چند مضمون پایه تشکیل می‌‌شود که شامل تغییر در سبک آموزش و تدریس و زمان بر بودن؛ چالش‌‌های زیرساخت‌‌های دانشگاه، امکانات استاد، امکانات دانشجو و زیرساخت‌‌های بنیادی؛ جدی نگرفتن آموزش‌‌های مجازی، بی توجهی به کلاس درس و انتظارات نامعقول دانشجویان از جمله مضامین پایه بوده که مشارکت کنندگان به عنوان چالش آموزش‌‌های مجازی در دوران کرونا بدان اشاره نمودند. در نهایت، آموزش مجازی و کلاس الکترونیکی که تا حال در دانشگاه‌‌های ایران مورد توجه قرار نگرفته بود، با ورود این ویروس مرکز توجه قرار گرفت که به دلیل همین مسأله با چالش‌‌های بسیاری مواجه شد. شناسایی چالش‌‌ها، اولین گام جهت برطرف نمودن آن می‌‌باشد تا سازمان‌‌های وابسته به آن در این راستا گام بردارند.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه پژوهش‌های تربیتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 |

Designed & Developed by : Yektaweb