جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای بلاش

فرهاد بلاش، آیت سعادت طلب،
جلد 4، شماره 35 - ( پاییز و زمستان 1396 )
چکیده

در این مقاله سعی شده­است نقش وجایگاه سواد اطلاعاتی به­عنوان یک ضرورت در بکارگیری موثر فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد بررسی قرار گیرد. روش تحلیل محتوای کیفی متون منتخب برای پاسخ به نیازهای اطلاعاتی و استنباطی موضوع مورد استفاده واقع شده است.یافته ها و نتایج حاکی از آنند که تحولات نوین مستلزم تغییرات اساسی در رسالت­ها وکارکردهای دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی می­باشد. از آن­جایی که تولید دانش و بستر­سازی فضای دانشی از اهم رسالت­های دانشگاه­ها است. این امر نیازمند آگاهی و دسترسی به آخرین یافته­های علمی در حوزه علوم و فناوری می­باشد. فناوری اطلاعات و ارتباطات این فرایند را تسهیل نموده­است. اما آن­چه اساسی است توانمند ساختن کاربران آموزش عالی برای ورود به محیط­های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات می­باشد که از این طریق مخاطبان آموزش عالی می­توانند از اطلاعات موجود در چنین محیطی به طور موثر، کارا و خلاق استفاده نماید. این مهم امکان پذیر نیست مگر اینکه به نقش و جایگاه سواداطلاعاتی به­عنوان یک ضرورت و مقوله اساسی برای بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی نگریسته شود.
 


ندا سنجری، فرهاد بلاش،
جلد 6، شماره 39 - ( پاییز و زمستان 1398 )
چکیده

هدف این پژوهش شناسایی رابطه‌ هوش اخلاقی و حمایت اجتماعی با مسئولیت‌­پذیری اجتماعی دختران دوره اول متوسطه شهر کرج می­‌باشد. این پژوهش با توجه به هدف خود از نوع مطالعات کاربردی و برحسب روش و گردآوری داده‌­ها از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری این پژوهش دانش‌­آموزان دختر دوره اول متوسطه، مدارس دولتی منطقه یک شهر کرج در سال تحصیلی 97-98 است. برای انتخاب نمونه از روش نمونه­‌گیری تصادفی ساده استفاده شد که تعداد 269 نفر برآورد گردید. به­‌منظور جمع­‌آوری داده­‌ها از سه پرسشنامه مسئولیت­‌پذیری اجتماعی وزارت آموزش و پرورش کانادا (2015)، هوش اخلاقی لنیک و کیل (2005) و حمایت اجتماعی واکس و همکاران (1986) استفاده شد. به منظور توصیف و تحلیل داده‌­های گردآوری شده از آمار توصیفی؛ فراوانی، درصد‌ها، میانگین و انحراف معیار و استنباطی؛ آزمون همبستگی پیرسون، ضریب رگرسیون گام به گام و به منظور تحلیل داده‌ها از نرم‌­افزار SPSS25 استفاده گردید. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین دو متغیر هوش اخلاقی و حمایت اجتماعی با مسئولیت‌­پذیری اجتماعی دانش‌­آموزان رابطه‌ مثبت و معناداری وجود دارد (0.01˂p). همچنین، نتایج نشان داد بین مؤلفه­‌های هوش اخلاقی (درستکاری، دلسوزی و بخشش) با مسئولیت­‌پذیری اجتماعی دانش‌­آموزان رابطه‌ مثبت و معنادرای وجود دارد (0.01˂p). علاوه بر این، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین مؤلفه‌­های حمایت اجتماعی (حمایت خانواده، دوستان و آشنایان) با مسئولیت­‌پذیری اجتماعی دانش‌­آموزان نیز رابطه‌ مثبت و معنادار وجود دارد (0.01˂p).  با توجه به یافته‌­های پژوهش می­‌توان نتیجه گرفت با تقویت و بهبود دو متغیر هوش اخلاقی و حمایت اجتماعی می­‌توان در جهت بهبود و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی گام برداشت.

هادی براتی، الهام جعفری، فرهاد بلاش،
جلد 9، شماره 43 - ( پاییز و زمستان 1400 )
چکیده

مهدویت از دیرباز مورد توجه دین مبین اسلام بوده و تبیین و ترویج صحیح آن ‌یکی از اصلی‌ترین اهداف کتاب‌‌های درسی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل میزان توجه به مباحث مهدویت در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی و متوسطه بود که به روش توصیفی از نوع تحلیل محتوا انجام شد. جامعه و نمونه آماری پژوهش، شامل کلیه کتاب‌های هدیه‌های آسمان در دوره ابتدایی؛ کتاب‌های پیام‌های آسمان دوره متوسطه اول و همچنین؛ کتاب دین و زندگی دوره متوسطه دوم بود که در سال 1399 توسط دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی تألیف و چاپ‌شده است. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش، شامل چک‌لیست تحلیل محتوا بود که توسط محقق تدوین‌شده و روایی چک‌لیست‌ها توسط دو نفر از صاحب‌نظران موضوع مورد تأیید واقع شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از شاخص‌های آمار توصیفی استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه‌و تحلیل داده‌ها بیانگر این بود که محتوای مربوط به موضوع مهدویت در کتاب‌های درسی نظام آموزش‌و پرورش ایران  را می‌توان در قالب 4 بعد اصلی؛ 12 مؤلفه  و 57 شاخص طبقه بندی کرد. همچنین؛ نتایج نشان داد که بعد معرفی منجی موعود و یاران ایشان و بعد ویژگی‌های حکومت حضرت مهدی(عج) بیشترین توجه و بعد فلسفه وجود منجی کمترین میزان توجه را در محتوای کتاب‌های درسی دارد. ازاین‌رو؛ نظر به اینکه بعد اعتقاد به وجود منجی در سلامت روانی و اجتماعی دانش آموزان نقش مؤثری دارد و در تدوین محتوای کتاب‌های درسی، این بعد کم رنگ‌تر  دیده شده، پیشنهاد می‌شود که در فرایند تهیه و تدوین کتاب‌های درسی بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گیرد.

الهام پرویزی، زهراالسادات اردستانی، فرهاد بلاش،
جلد 11، شماره 45 - ( پاییز و زمستان 1401 )
چکیده

یکی از مهمترین چالشهای پیش روی آموزش، توسعه سلامت دانش آموزان و ایجاد حس دلبستگی به فضای آموزشی در آنهاست که منتج به افزایش کیفیت آموزش و  تربیت خواهد شد. معماری به عنوان ظرف رفتار آدمی تاثیر به سزایی در این امر دارد. بر اساس مطالعات سلامت روان و علوم روانشناسی محیط، دانش آموزان در برخورد با برخی فضاهای آموزشی سریعاً احساس نزدیکی عاطفی دارند؛ و در برخی دیگر احساس غربت می کنند.. در این نوشتار با تاکید بر ضرورت دلبستگی به مکان در طراحی مدارس، این پرسش مطرح است؛ که آیا بازشناسی طرح واره های فرهنگی در ناخودآگاه جمعی دانش آموزان و جهت دهی به طراحی معماری مدارس می توان سلامت روان دانش آموزان را افزایش داده و حس دلبستگی به مکان های آموزشی را ارتقا داد؟ روش تحقیق در این پژوهش کیفی و تحلیلی-توصیفی است که در ابتدا مطالب به صورت کتابخانه ای و اسنادی در حوزه روانشناسی و شناخت ناخودآگاه و مراحل ادراک و شناخت توسط آن در ذهن انسان جمع آوری شده و سپس به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته  است.در این نوشتار با نگاهی بر مقوله ناخودآگاه در حوزه سلامت روان و معماری و تحلیل طرح واره های ناخودآگاه جمعی، بر بررسی مکانیزم تاثیر آن بر نحوه شناخت و معنایابی توسط دانش آموزان تاکید می کند که در صورتی که در مرحله معنایابی فضا از طرحواره های ناخودآگاه جمعی کمک گرفته شود می تواند مرحله شناخت منتج به ارتقاء دلبستگی به مکان به درستی اتفاق بیفتند.

 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه پژوهش‌های تربیتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 |

Designed & Developed by : Yektaweb