جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای قنبری

فخرالسادات نصیری ولیک بنی، الهه قنبری،
جلد 2، شماره 31 - ( پاییز و زمستان 1394 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه رابطه بین سبک رهبری توزیع­شده با اثربخشی سازمانی مدارس متوسطه شهر همدان است که از روش همبستگی استفاده شد. جامعه آماری کلیه دبیران مدارس متوسطه دولتی شهر همدان در سال 1393 است. با استفاده از نمونه­گیری تصادفی طبقه‌ای و بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 335 نفر­ انتخاب شدند. برای گردآوری داده­های مورد نیاز از پرسشنامه‌های استاندارد سبک رهبری توزیع­شده و اثربخشی سازمانی مدارس استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها، از روش­های آمار توصیفی و آمار استنباطی همچون کالموگروف- اسمیرونوف، آزمون t یک‌طرفه، همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک‌طرفه و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که وضعیت رهبری توزیع­شده و اثربخشی سازمانی مدارس متوسطه بالاتر از حد متوسط (3) است. بین سبک رهبری توزیعی مدیران، با اثربخشی سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین، مؤلفه توسعه حرفه­ای بیشترین تأثیر را برای اثربخشی سازمانی دارد.


زهرا قنبری، علیرضا بهرامی، مهدی مولایی یساولی، مریم قنبری، زهرا آژیر،
جلد 5، شماره 36 - ( بهار و تابستان 1397 )
چکیده

ورزش و فعالیت بدنی یکی از بخش‌های مهم نظام تعلیم و تربیت است. هدف از پژوهش حاضر مقایسه شادکامی، عزت‌نفس و اضطراب دانش­آموزان مدارس با و بدون طرح المپیاد ورزشی درون­مدرسه‌ای است. روش پژوهش از نوع علی-مقایسه ای است. جامعه پژوهش شامل دانش­آموزان دختر شهر اراک که در سال تحصیلی 95-1394 در مقطع متوسطه دوم مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می­دادند. از بین آنها 60 نفر از دانش­آموزان مدارس مجری طرح المپیاد ورزشی درون­مدرسه ای و 60 نفر از بین دانش­آموزان مدارسی که مجری این طرح نبودند به روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه شادکامی آکسفورد، پرسشنامه اضطراب کتل ، پرسشنامه عزت‌نفس کوپر اسمیت بود. داده ها بوسیله آزمون تی مستقل به کمک نرم افزار اس پی اس اس نسخه 22 تحلیل شد. یافته­ها نشان داد شادکامی و عزت نفس دانش­آموزان مدارس مجری طرح المپیاد ورزشی در سطح اطمینان 0.95 بالاتر از دانش­آموزان مدارسی بود که مجری طرح نبودند ولی بین اضطراب دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد. همچنین نتایج نشان داد دانش­آموزان مدارسی که مجری طرح المپیاد ورزشی درون مدرسه­ای بودند شادکامی و عزت نفس بالاتری نسبت به دانش­آموزان مدارسی که مجری این طرح نبودند، داشتند لذا پیشنهاد می‌شود به منظور افزایش نشاط، شادابی و عزت‌نفس دانش­آموزان این طرح در همه‌ی مدارس اجرا شود.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه پژوهش‌های تربیتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 |

Designed & Developed by : Yektaweb