جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای بهزیستی تحصیلی

حسین نجفی،
جلد 10، شماره 44 - ( 2-1401 )
چکیده

هدف مطالعه بررسی اثربخشی راهبردهای کمک‌خواهی تحصیلی بر به‌زیستی تحصیلی، درگیری تحصیلی و موفقیت تحصیلی دانشجویان می‌باشد. در این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی از جامعه 721 نفری دانشگاه پیام نور خلخال در نیمسال دوم 1400-1399، با استفاده از روش نمونه­‌گیری خوشه­‌ای تک مرحله­‌ای تعداد 60 نفر به روش تصادفی در دو گروه 30 نفره یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از بسته آموزشی راهبردهای کمک‌خواهی الون و همکاران(2006)، پرسشنامه بهزیستی تحصیلی تومینن -سوینی و همکاران(2012)، پرسشنامه درگیری تحصیلی زرنگ(1391) و مقیاس عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1999) استفاده شد. سرانجام برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری مبتنی بر نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 22 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که میانگین نمرات پس‌آزمون بهزیستی تحصیلی به طور معنی­‌داری در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل بود(01/0>p  582/18= (57 و 1)F. اما بین میانگین نمرات پس آزمون درگیری تحصیلی در گروه آزمایش وکنترل تفاوتی مشاهده نشد. همچنین میانگین نمرات پس‌آزمون عملکرد تحصیلی در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل (01/0>p و 809/18= (57 و 1)F.  بود. نتیجه نهایی نشان دارد، راهبردهای کمک‌خواهی تحصیلی به عنوان رویکرد مداخله‌ای در کنار سازه‌های روانشناختی بهزیستی تحصیلی و درگیری تحصیلی اگر به خوبی طراحی و برنامه‌ریزی و اجرا شود، می‌تواند بر عملکرد تحصیلی تاثیرگذار باشد.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه پژوهش‌های تربیتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 |

Designed & Developed by : Yektaweb