دوره 8، شماره 1 - ( 3-1400 )                   جلد 8 شماره 1 صفحات 41-20 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

kamran toroghy F, Sanatjoo A, Tajfari M. Seven aspects of the information literacy experience and the complexity of the task: A review. Human Information Interaction 2021; 8 (1)
URL: http://hii.khu.ac.ir/article-1-2962-fa.html
کامران طرقی فرشته، صنعت جو اعظم، تجعفری معصومه. هفت وجه تجربه سواد اطلاعاتی براس و پیچیدگی وظیفه کاری: بررسی مروری. تعامل انسان و اطلاعات. 1400; 8 (1)

URL: http://hii.khu.ac.ir/article-1-2962-fa.html


دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده:   (2723 مشاهده)
مقدمه: با افزایش پیچیدگی وظیفه کاری، به دلیل رفتار متفاوت اطلاعاتی (یعنی تنوع و پیچیدگی نیاز اطلاعاتی، سخت‌گیری‌ها در کسب اطلاعات، توجه به منابع اطلاعاتی شفاهی، تعامل و تبادل اطلاعات با همکاران)، تجربه سواد اطلاعاتی که فراتر از دسترسی و استفاده از اطلاعات است، و بر مهارت در کسب و بهره‌گیری از اطلاعات، به منظور پاسخگویی به مشتریان و تبادل اطلاعات با دیگر همکاران و بهره‌دهی اطلاعات در محیط کار تمرکز دارد، اهمیت پیدا می‌کند.
هدف: پرداختن به نقش تجربه سواد اطلاعاتی افراد در محیط کار بر حسب پیچیدگی وظیفه کاری در متون هدف مقاله مروری حاضر است است.   
روش‌شناسی: پژوهش کیفی حاضر از نوع توصیفی است که با مرور محتوا انجام شد. برای پرداختن به هدف مقاله، منابع مرتبط گردآوری و با روش و رویکرد کتابخانه‌ای مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش از روش نظرورزی یا جستار نظرورزانه به منظور بسط و گسترش اندیشه‌ای مهم اما توجه نشده در متون مرتبط با موضوع پژوهش استفاده شد.
یافته‌ها: با پیچیدگی وظایف کاری، وابستگی به اطلاعات بیشتر و تجربه سواد اطلاعاتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کتد. هر چه پیچیدگی بیشتر شود، وجوه بیشتری از سواد اطلاعاتی در محیط کار لازم است؛ همچنین با بررسی تعاریف سواد اطلاعاتی، تعداد معدودی از آن‌ها سواد اطلاعاتی را برای بهره‌گیری در محیط کاری تعریف کرده بودند و هر کدام نیز با توجه به هفت وجه تجربه‌سواد ‌طلاعاتی براس (1999)، که سواد اطلاعاتی را در محیط کار مورد توجه قرار داده است، به تمام وجوه توجه نکرده بودند.
نتیجه‌گیری: دستیابی به مهارت و تجربه در سواد اطلاعاتی توسط کارکنان در محیط‌های کاری و حرفه‌ای سبب تبدیل آنان به افرادی شایسته و موفق می‌شود. مدیران و کارکنان باید بتوانند علاوه بر برخورداری از سواد اطلاعاتی مناسب با بهره‌گیری از هفت وجه تجربه سواد اطلاعاتی و پرورش و تقویت ذهنی قادر به سازگاری با تغییرات روزافزون در محیط‌های شغلی شوند و سبب بقاء و پیشرفت سازمان گردند.
 
متن کامل [PDF 654 kb]   (461 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. Andriopoulos, C. (2001). Determinants of Organizational Creativity: A Literature Review. Journal of Management Decision, 39(10), 834- 840. [DOI:10.1108/00251740110402328]
2. Abell, A., and Oxbrow, N. (2001). Competing With Knowledge: The Information Professional in the Knowledge Management Age. First Edn. London, UK: Library Association Publishing.
3. Abdullahi, M., and Jokar, AR. (2014). Investigating the Information Iiteracy Status of Librarians in Public Libraries in Fars Province. Information Research and Public Libraries, 20(4), 771-787.
4. Abbasi, E., and Najafloo, P. (2015). Information Literacy of Agricultural Graduate Students of Tarbiat Modares University. Agricultural Education Management Research Quarterly, 34, 89-103.
5. Ayoub, Y. (2016). An Investigation of Information Literacy of International Graduate Students: Skills, Challenges, and Needs. Doctoral 's Thesis. University of Central Florida, Florida.
6. Abram, S. (2017). Workplace Information Literacy: It's Different. Retrieved April 16 2018, from https://blog.lucidea.com/workplace-information-Literacy-its-different
7. Borgman, C.L. (1986). The Users Mental Model of an Information Retrieval System: An Experiment on a Prototype Online Catalog. International Journal of Man-Machine Studies, 24(l), 47-64. [DOI:10.1016/S0020-7373(86)80039-6]
8. Byström, K., and Järvelin, K. (1995). Task Complexity Affects Information Seeking and Use. Information Processing and Management, 31, 191-213. [DOI:10.1016/0306-4573(95)80035-R]
9. Boekaerts, M. (1997). Self-regulated Learning: A New Concept Embraced by Researchers, Policy Makers, Educators, Teachers, and Students. Learning and Instruction, 7(2), 161-186. [DOI:10.1016/S0959-4752(96)00015-1]
10. Bruce, C.S. (1999). Workplace Experiences of Information Literacy. International Journal of Information Management, 19, 33-47. [DOI:10.1016/S0268-4012(98)00045-0]
11. Bird, N. (2016). Information Literacy for the Workplace: A Review of the Literature and Research Proposal. National Conference on Information Literacy. Zhenjiang, China, 1-21.
12. Corrall, S. (2008). Information Literacy Strategy Development in Higher Education: An Exploratory Study. International Journal of Information Management, 28(1), 26-37. [DOI:10.1016/j.ijinfomgt.2007.07.002]
13. Cheuk, B. (2008). Delivering Business Value Through Information Literacy in the Workplace. Libri, 58(3), 137-143. [DOI:10.1515/libr.2008.015]
14. Conley, T.M., and Gil, E.L. (2011). Information Literacy for Undergraduate Business Students: Examining Value, Relevancy, and Implications for the New Century. Journal of Business and Finance Librarianship, 16(3), 213-228. [DOI:10.1080/08963568.2011.581562]
15. Collard, A.S., Smedt, T.D., Fastrez, P., Ligurgo, V., and Philippette, T. (2016). How Is Information Literacy Related to Social Competences in the Workplace?. 4th European Conference on Information Literacy: Information Literacy: Key to an Inclusive Society, Prague, 79-88. [DOI:10.1007/978-3-319-52162-6_8]
16. Esnberg, C., Lindkvist, L., and Tell, F. (2006) Exploring the Dynamics of Knowledge Integration: Acting and Interacting in Project Teams. Management Learning, 37(2), 143-165. [DOI:10.1177/1350507606063440]
17. Freeman, C., and Soete, L. (2002). The Economics of Industrial Innovation. MIT Press, Cambridge.
18. Firdaus Salehudin, M.H. (2016). Behavior (TPB) in Developing of Information Literacy at Workplace. Journal of Islamic, Social, Economics and Development, 1(1), 1-11.
19. Farmer, L.S.J. (2018). Technology Aspects of Information Literacy in the Workplace. California State University at Long Beach, USA. [DOI:10.4018/978-1-5225-3417-4.ch062]
20. Griffiths, A., and Norton, B. (1999). Handling Information Overload in a Week. London: Hodder and Stoughton.
21. Gasteen, G., and O'Sullivan, C. (2000). Working Towards an Information Literate Law Firm. In: C. BRUCE and P. CANDY, Eds, Information Literacy Around the World: Advances in Programs and Research. First Edn. Wagga Wagga, New South Wales, Australia: Centre for Information Studies, Charles Strut University, 109-120.
22. Gardner, H. (2008). Five Minds for the Future. Harvard Business School Press, Massachusetts. [DOI:10.1086/591814]
23. Horton, F.W.JR . (1983). Information Literacy vs. Computer Literacy. Bulletin of the American Society for Information Science, 9(4), 14-16.
24. Heppner, P. P., Baumgardner, A. H., and Jakson, J. (1985). "Depression and Attributional Style: Are They Related?" Cognitive Therapy and Research, 9, 105-113. [DOI:10.1007/BF01178754]
25. Herne, S., John, J., and Jenny, G. (2000). Study to Teach: A Guide to Studying in Teacher Education. Routledge: London, New York.
26. Houghton, J., and Halbwirth, S. (2002). Knowledge Management and Information Literacy: A New Partnership in the Workplace, in Particia Leyzall ward, Continuing Professional Education for the Information Society. Munchen: Saur. [DOI:10.1515/9783110958980.70] [PMID]
27. Heidi, J., and Barker, S. (2009). How High School Students Find and Evaluate Scientific Information: A Basis for Information Literacy Skills Development. Library and Information Science Research. 31(1), 1-6. [DOI:10.1016/j.lisr.2008.10.008]
28. Hasan, H., and Kazlauskas, A. (2014). Activity Theory: Who Is Doing What, Why and How. A Publication of the Theori Research Group, University of Wollongong, 540, 9-14.
29. Ingwersen, P. (1992). Information retrieval interaction. London: Taylor Graham.
30. Kirk, J. (2004). Information and Work: Extending the Roles of Information Professionals. Paper Presented at the ALIA 2004 Conference, Australia, 1-8.
31. Kirton, J., and Barham, L. (2005). Information Literacy in the Workplace. Australian Library Journal, (54)4, 365-376. [DOI:10.1080/00049670.2005.10721784]
32. Katz, I.R. (2007). Testing Information Literacy in Digital Environments: ETS's ISkills Assessment. Information Technology and Libraries, 26(3), 3-12. [DOI:10.6017/ital.v26i3.3271]
33. Kumpulainen, S., and Järvelin, K. (2012). Barriers to Task‐Based Information Access in Molecular Medicine. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 63(1), 86-97. [DOI:10.1002/asi.21672]
34. Kinley, K. (2013). Towards Modelling Web Search Behaviour: Integrating User's Cognitive Styles. Doctoral's Thesis. Queensland University of Technology Brisbane, Australia.
35. Laabs, T.R. (1995). The Hazards of Information Pollution. New Jersey Libraries, 28(3), 2.
36. Lloyd, A. (2004). Working (In)formation: Conceptualizing Information Literacy in the Workplace. In: Proceedings of 3rd International Lifelong Learning Conference, Australia, 218-224.
37. Li, Y., Chen, Y., Liu, J., Cheng, Y., Wang, X., Chen, P., et al. (2011). Measuring Task Complexity in Information Search from User's Perspective. Assist, 48(1), 1-8. [DOI:10.1002/meet.2011.14504801092]
38. Lloyd, A. (2013). Building Information Resilient Workers: The Critical Ground of Workplace Information Literacy. What Have We Learnt? European Commission for Information Literacy: Communications in Computer and Information Science, 219-228. [DOI:10.1007/978-3-319-03919-0_28]
39. Lockerbie, H., and Williams, D. (2019). Seven Pillars and Five Minds: Small Business Workplace Information Literacy. Journal of Documentation, 75(5), 977-994. [DOI:10.1108/JD-09-2018-0151]
40. Marland, M., and Rogers, R. (1991). Marketing the School (Heinemann School Management). Heinemann Educational Books, USA.
41. Marais, J.J. (1992). Evolution of Information Literacy as Product of Information Education. South African Journal of Library and Information Science. 60(2), 75-79.
42. Maughan, P. D. (2001). Assessing Information Literacy Among Undergraduates: A Discussion Literature and University of California- Berkeley Assessment Experience. College and Research Libraries, 62(1), 71-85. [DOI:10.5860/crl.62.1.71]
43. McAdo, M. L. (2008). A Case Study of Faculty Perceptions of Information Literacy and Its Integration in to the Curriculum. Doctoral 's Thesis. Indiana University of Pennsylvania, Pennsylvania.
44. Molopyane, J., and Fourie, I. (2015). A Framework for Workplace Information Literacy in Academic Contexts. Library Hi Tech, 33(4), 1-22. [DOI:10.1108/LHT-02-2015-0013]
45. MehrMohammadi, M. (2019). Speculative essay in education. Tehran: Tarbiat Modares University. (In Persian).
46. Olsen, J. K., and Coons, B. (1989). Cornell University's Information Literacy Program. In G. E. Mensching and T.B. Mensching, Coping With Information Illiteracy: Bibiliographic Instruction for the Information Age. Papers Presented at the Seventeenth National LOEX Library Instruction Conference Held in Ann Arbor, Michigan, 4 and 5 May 1989, 7-20.
47. O'Farrill, R. T. (2008). Information Literacy and Knowledge Management: Preparations for An Arranged Marriage. Libri, 58(3), 155-171. [DOI:10.1515/libr.2008.017]
48. Saracevic, T. (1975). Relevance: A Review of and a Framework for the Thinking on the Notion in Information Science. Journal of the American Society for Information Science, 26(6), 321-343. [DOI:10.1002/asi.4630260604]
49. Seminara, L. (1996). An Exploration of the Relationship Between Conceptual Knowledge, Sex, Attitude and Problem Solving In Chemistry. Doctoral 's Thesis, Columbia University, Columbia.
50. Sen, B. A., and Taylor, R. (2007). Determining the Information Needs of Small and Medium-Sized Enterprises: A Critical Success Factor Analysis. Information Research, 12(4), 1-18.
51. Saastamoinen, M., Kumpulainen, S., and Järvelin, K. (2012). Task Complexity and Information Searching in Administrative Tasks Revisited. In Proceedings of the 4th Information Interaction in Context Symposium. ACM. 204-213. [DOI:10.1145/2362724.2362759]
52. Thanuskodi, S. (2019). Information Literacy Skills Among Library And Information Science Professionals in India. Library Philosophy And Practice, 21(26). 1-25. [DOI:10.4018/978-1-5225-7125-4.ch001]
53. Von Krogh, G., Ichijo, K., and Ikujiro, N. (2000). Enabling Knowledge Creation: How to Unlock the Mystery of Tacit Knowledge and Release the Power of Innovation . NewYork:Oxford University Press. [DOI:10.1093/acprof:oso/9780195126167.001.0001]
54. Varlejs, J., and Stec, E. (2014). Factors Affecting Students' Information Literacy as They Transition from High School to College. School Library Research, 17, 1-5.
55. Wong, S. H. Y., and Chin, K. S. (2007). Organizational Innovation Management: An Organization Wide Perspective. Industrial Management and Data Systems, 107(9), 1290-1315. [DOI:10.1108/02635570710833974]
56. Williams, D., Cooper, K., and Wavell, C. (2014). Information Literacy in the Workplace. Scotland: Robert Gordon University.
57. Zhang, Y. (2012). The Impact of Task Complexity on People's Mental Models of MedlinePlus. Information Processing and Management, 48(1), 107-119. [DOI:10.1016/j.ipm.2011.02.007]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به تعامل انسان و اطلاعات می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Human Information Interaction

Designed & Developed by : Yektaweb