دوره 8، شماره 4 - ( 11-1400 )                   جلد 8 شماره 4 صفحات 97-82 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Yazdani F. Relationship of Information Literacy and Environmental Knowledge, Attitude and Practice of Primary School Teachers. Human Information Interaction 2022; 8 (4)
URL: http://hii.khu.ac.ir/article-1-2992-fa.html
یزدانی فریدون. رابطه بین سواد اطلاعاتی با آگاهی، نگرش و عملکرد زیست‌محیطی معلمان مدارس ابتدایی. تعامل انسان و اطلاعات. 1400; 8 (4)

URL: http://hii.khu.ac.ir/article-1-2992-fa.html


گروه علوم‌تربیتی، دانشگاه پیام نور، همدان، ایران.
چکیده:   (2284 مشاهده)
هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطۀ بین سواد اطلاعاتی با آگاهی، نگرش و عملکرد زیست‌محیطی معلمان بود.
روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن شامل تمامی معلمان (زن و مرد) پایه‌های اول تا ششم دوره ابتدایی ناحیۀ 1 شهر همدان به تعداد 875 نفر می‌شد. برای نمونه‌گیری از شیوۀ تصادفی طبقه‌ای استفاده شد و بر این اساس تعداد 267 نفر آموزگار (208 زن و 59 مرد) انتخاب و در مطالعه شرکت داده شدند. ابزار گرد‌آوری داده‌ها، «پرسشنامۀ سواد اطلاعاتی» (یزدانی، 1391) و «مقیاس سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد زیست‌محیطی» (فرخی، 1393) بود که پایایی و روایی لازم را دارا بودند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که در کل، سطح سواد اطلاعاتی آموزگان در حد متوسطی بوده است؛ لیکن، در ابعاد «تعریف نیاز»، «مکان‌یابی»، و «ارزشیابی اطلاعات»، سطح سواد اطلاعاتی معلمان بالاتر از میانه و در ابعاد «سازمان‌دهی اطلاعات» و «تبادل اطلاعات»، سطح سواد اطلاعاتی معلمان پایین‌تر از میانه جامعه بوده است. همچنین، یافته‌ها نشان داد که سطح آگاهی و نگرش زیست‌محیطی معلمان در حد مناسبی بوده است؛ اما عملکرد زیست‌محیطی معلمان در وضعیت نامناسبی قرار دارد. در نهایت، نتیجه تحقیق معلوم ساخت که بین تمامی ابعاد سواد اطلاعاتی با آگاهی، نگرش و عملکرد زیست‌محیطی معلمان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (0/01>P).
نتیجه‌گیری: معلمانی که سواد اطلاعاتی بالاتری دارند، امکان دسترسی به آگاهی‌های زیست‌محیطی بهتری دارند و درنتیجه نگرش و رفتار زیست‌محیطی بهتری خواهند داشت. بنابراین، می‌توانیم برای بهبود آگاهی، نگرش و عملکرد زیست‌محیطی افراد، سواد اطلاعاتی آنان را افزایش دهیم.
متن کامل [PDF 610 kb]   (679 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. AbdiVarmazan, Murad (1396). Investigating the role of attitude in behavior, with emphasis on consumption behaviors. In the first National Con-ference on New Research in Psychology, Educa-tional Sciences and Social Studies. Zarghan: Is-lamic Azad University, Zarghan Branch. (Per-sian).
2. Adedokun, Mary Olufunke (2018). Information Literacy and Sustainable Development. Interna-tional Review of Management and Business Re-search, 7(2); 460-466. [DOI:10.30543/7-2(2018)-14]
3. AzadKhani, Pakzad; Sadatnejad, Masoumeh; Sharafkhani, Jafar (2018). Investigation of envi-ronmental education and environmental protection behaviors of high school students in Ilam. Human and Environment Quarterly, 16 (1); 139-153. (Persian).
4. Chiang, Yu-Chen; Wang, Tien-Chian; & Chen, Ying-Hsiu (2007). Study on Information Literacy of Elementary School Teachers. 6th WSEAS International Conference on EDUCATION and EDUCATIONAL TECHNOLOGY, Italy, November 21-23, 2007.
5. Dabirsiaghi, SayedManoochehr (2004). Environmental crisis. Qom: Hadithe Emrooz Publications. (Persian).
6. Farrokhi, Sanaz (2014). Measuring the level of environmental literacy of primary school teachers in Hamadan. Master's thesis in the field of history and philosophy of education. Hamadan: Payame Noor University of Hamadan, Faculty of Educational Sciences and Psychology. (Persian).
7. Forsat, Muhammad (2005). Evaluation of environmental education in the higher education system of the country. PhD Thesis, Islamic Azad University, Research Sciences Branch, Department of Environmental Management. (Persian).
8. Hadipoor, Mehrdad & Shakoori, Reyhaneh (2004). A Survey of Environmental Awareness and Optimal Methods of Environmental Education in Housewives and Female Primary School Teachers in Arak. Quarterly Journal of Environmental Protection Organization, No. 41. (Persian).
9. Hadipoor, Mehrdad; Badkoubi, Ahmad; & Pour-Ibrahim, Sharareh (2007). Assessing the awareness of primary school teachers working in different areas of education in Tehran in the field of environmental issues. Journal of Environmental Science. No. 33; 40-36. (Persian).
10. Havvey, Trevor (1995). An education 21 program: Orienting Environmental Education3towards sustainable development and capacity building for Rio. The Environmentalist VOL. 15. 202-210. [DOI:10.1007/BF01901576]
11. Heidari, Omran (1999). A look at the role of education in preserving the environment. Hamshahri Newspaper. July 1999. P. 10. (Persian).
12. Hines, Jody, M.; Hungerford, Harold, R.; & Tomera, Audrey, N. (1987). Analysis and synthesis of research on responsible environmental behavior: A meta-analysis. The Journal of environmental education, 18(2); 1-8. [DOI:10.1080/00958964.1987.9943482]
13. Karimi, Dariush (2013). Survey of environmental education needs of students, teachers and housewives in 17 Khake Sefid area of Tehran. Journal of Environmental Science, No. 40. p. 6. (Persian).
14. Krejcie, Robert, V.; & Morgan, Daryle, W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30; 602-609. [DOI:10.1177/001316447003000308]
15. Leung, Louis (2009). Effects of Internet Connectedness and Information Literacy on Quality of Life. Springer Science+Business Media B.V. DOI 10.1007/s11205-009-9539-1 [DOI:10.1007/s11205-009-9539-1]
16. Meiboodi, Hussein; Omidvar, Babak; Enayati, Ashraf al-Sadat; & Rashidi, Sahar (2013). Does the type of school make a difference in the environmental awareness of elementary school students? Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 1 (4); 10-19. (Persian).
17. Mohammadjani, Ibrahim; Safarnavadeh, Maryam; Hashemi, Heshmatollah, & Ghaedi, Mehdi (2018). The Impact of Information and Communication Technology (ICT) on Environmental Literacy of Elementary Students. A New Approach in Educational Management, 9 (1); 247-262. (Persian).
18. Narimani, Iman (2017). Green Information Literacy: A Link Between Environmental and Information Teachings. Shenaseh electronic Journal, 12. Retrieved on 02/05/1400 from: http://www.shenasehmag.ir/index.php/blog/2017-08-26-14-05-26/217-2017-09 -08-22-15-57 #. (Persian).
19. Nordlund, Annika, M.; & Gravill, Jörgen (2003). Effects of Values, Problem Awareness, and Personal Norm on Willingness to Reduce Personal Car Use. Gournal of Environ. Psyychol. 23; 339-347. [DOI:10.1016/S0272-4944(03)00037-9]
20. RabbaniKhorasgani, Rasool; Waresi, HamidReza; & AkhavanMahdavi, Mohsen (2011). Study of the role and position of information literacy on citizens' electronic participation in urban management (Case study: Isfahan). Urban Management, No. 27. (Persian).
21. Rezaei, Mahdieh; & Shabbiri, SeyedMohammad (2014). The relationship between the use of information and communication technology, with an emphasis on the Internet and environmental literacy. Human and Environment Quarterly Journal, 12 (4); 39-58. (Persian).
22. Rezaei, Mahdieh; & Shabbiri, SeyedMohammad (2015). Use of Viber, Line and Instagram software with students' environmental literacy. Education Technology, 9 (4); 273-283. (Persian).
23. Salehi‌Omran, Ibrahim & AghaMohammadi, Ali (2008). Survey of knowledge, attitude and environmental skills of primary school teachers in Mazandaran province. Quarterly Journal of Education, Vol. 95; 91-117. (Persian).
24. Salehi, Sadegh (2011). Environmental Behaviors, Environmental Knowledge and Education. Jour-nal of Educational Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Nos. 3 and 4; 201-220. (Per-sian).
25. Shabbiri, Seyed Mohammad, Ghaemi, Alaleh; & Ghaemi, Puneh (2013). Investigating the process of environmental education in the five-year development plans of the country and providing appropriate solutions for the implementation of environmental education. Quarterly Journal of Educational Sciences and Psychology, Payame Noor University: Special Issue on Environmental Education and Sustainable Development, 1 (4), consecutive 4; 40-29. (Persian).
26. Soleimani Kalhodashti, Soghra (2013). Content analysis of elementary school textbooks in terms of environmental considerations. Master Thesis. Mazandaran: Management and Planning Organization. Academic year 2002-2003. (Persian).
27. Sovacool, Benjamin K.; & Blyth, Pascale L. (2015). Energy and environmental attitudes in the green state of Denmark: Implications for energy democracy, low carbon transitions, and energy literacy. Environmental Science & Policy, 54; 304-315 [DOI:10.1016/j.envsci.2015.07.011]
28. Stern, Paul, C.; & Dietz, Thomas (1994). The value basis of environmental concern. Journal of Social Issues, 50(3); 65-84. [DOI:10.1111/j.1540-4560.1994.tb02420.x]
29. Stren. Paul, C.; Dietz, Thomas; & Kalof, Linda (1993). Value orientations, gender, and environmental Concern. Journal of Environment andBehavior. 25; 322-348 [DOI:10.1177/0013916593255002]
30. Tancer, Gaye; Tekkaya, Ceren; Sungur, Semra; Cakiroglu, Jale; Ertepinar, Hamide; & Kaplowitz, Michael (2009). Assessing pre-service teachers' environmental literacy in Turkey as a mean to develop teacher education programs. International Journal of Educational Development, 29 (4); 426-436. [DOI:10.1016/j.ijedudev.2008.10.003]
31. Tome, George (2001). Cultural and environmental development. (Translated by Mohammad Sharapour). Tehran: Ghazal Publications. (Persian).
32. Torbatinejad, Hussein; & Bahraminejad, Sonia (2018) Investigating the relationship between information literacy of educational administrators and the development of environmental education among students. In the Proceedings of the First International Conference on Psychology, Educational Sciences and Social Studies. Hamedan: Permanent Secretariat of the Conference and supported by Civilica. March 16, 2017. (Persian).
33. Walaee, Issa (2005). Patterns of treatment with nature (environment) from the perspective of Quran and Sunnah. Doctoral dissertation in the field of Quranic sciences and hadiths. Tehran: Azad University, Science and Research Branch. (Persian).
34. Weisis, Hadi (2007). Barriers to public participation in environmental protection. In Proceedings of the First Conference on Planning and Management Engineering of Environmental Systems. Tehran: Faculty of Environment, University of Tehran. (Persian).
35. Widegren, Örjan (1998). The New Environmental Paradigm and Personal Norms. Journal of Environment and Behavior, 30, 75-100. [DOI:10.1177/0013916598301004]
36. Yazdani, Fereidoon (2012). Designing a tool for measuring information literacy of students of Payame Noor University of Hamadan Province. Information and Communication on Educational Sciences, 2(4); 29-52. (Persian).
37. Yazdani, Fereidoon; & Mousavi, SeyedehMojgan (2017). Identifying the status of information literacy skills of primary school teachers in the third district of Kermanshah. Quarterly Journal of Epistemology, 10 (37); 95-108. (Persian).

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به تعامل انسان و اطلاعات می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Human Information Interaction

Designed & Developed by : Yektaweb