تعامل انسان و اطلاعات- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 
عضو هیات تحریریه  
یعقوب نوروزی  
استاد، دانشگاه قم  
رشته تخصصی:  علم اطلاعات و دانش‌شناسی  
پست الکترونیکی:  ynorouzi [at] gmail.com  
عضو هیات تحریریه  
حسن اشرفی‌ریزی  
استاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  
رشته تخصصی:  کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی  
پست الکترونیکی:  hassanashrafi [at] mng.mui.ac.ir  
عضو هیات تحریریه  
هاشم عطاپور  
دانشیار، دانشگاه تبریز  
رشته تخصصی:  علم اطلاعات و دانش‌شناسی  
پست الکترونیکی:  hashematapour [at] tabrizu.ac.ir  
عضو هیات تحریریه
عبدالرضا نوروزی چاکلی
استاد، دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش‌شناسی
پست الکترونیکی: noroozi [at] shahed.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه تعامل انسان و اطلاعات:
http://hii.khu.ac.ir/find-1.41.12.fa.html
برگشت به اصل مطلب