جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای شقاقی

مهدی شقاقی،
دوره 1، شماره 3 - ( 9-1393 )
چکیده

زمینه و هدف: تعامل انسان و اطلاعات، چه به لحاظ کاربرد در زندگی روزمره و چه از منظر جهت‌گیری پژوهش‌ها، وابسته به پیش‌فرض‌هایی است که دربارۀ چیستی اطلاعات پذیرفته می‌شوند. این پیش‌فرض‌ها گاه آنچنان بداهت می‌یابند که برای تحقیق دربارۀ پدیده‌های جدید اجتماعی، بازگشت به تعاریف و تلقیات اولیۀ انسان دربارۀ اطلاعات ضرورت می‌یابد. کالاسازی اطلاعات و تعریف آن به‌عنوان چیزی عینی، امروزه جزو پیش‌فرض‌های بدیهی است. مقالۀ حاضر تلاش دارد تا با استفاده از «نظریۀ انتقادی»، پیش‌فرض‌های یاد شده در تعریف اطلاعات را نقد کند و دسته‌بندی جدیدی از تعاریف موجود دربارۀ اطلاعات به دست دهد.
روش: روش مقالۀ حاضر، سندی  و رویکرد آن تحلیل مفهومی است. برای باز کردن یک مفهوم یا ارائۀ تحلیل‌های بدیل دربارۀ آن، با استفاده از روش سندی مستندات اصلی‌ که پایۀ استدلال هستند جمع‌آوری می‌گردند و با تکیه بر آن‌ها، مفاهیم موجود تحلیل و نقد، و مفاهیم جدید بسط داده می‌شوند.
یافته‌ها: بررسی تعاریف اطلاعات با عینک نظری «نظریۀ انتقادی» نشان می‌دهد که آن دسته از تعاریفی که پیش‌فرض آن‌ها از اطلاعات، عینی بودن آن است، به کالاسازی اطلاعات و انحصار آن منتهی می‌شوند که مقدمه‌ای است برای برتری دادن به فرد در برابر جمع و مزیت قائل شدن به تسلط در برابر مشارکت. بنابراین همۀ تعاریفی که چنین پیش‌فرضی دارند (تعاریف نشانه‌شناختی عین‌باور و تعاریف شناختی) اسارت‌آور تلقی می‌گردند و همۀ تعاریفی که اطلاعات را امری ذهنی و زبانی می‌دانند (تعاریف نشانه‌شناختی ذهن‌باور و تعاریف گفتمانی) رهایی‌بخش دانسته می‌شوند.
نتیجه‌گیری: تعاریفی از اطلاعات که به کالاسازی آن منتهی می‌شوند، به تحقیقاتی دربارۀ اطلاعات می‌انجامند که به محتوای تعامل اطلاعاتی می‌پردازند و نتایج آن تحقیقات عموماً آمادگی لازم برای به‌کارگیری جهت کنترل اجتماعی را دارند. در عوض، تعاریفی از اطلاعات که در برابر کالایی‌سازی آن مقاوم هستند، منجر به تحقیقاتی می‌شوند که به ساختار تعامل اطلاعاتی می‌پردازند و تمام ساختارهای ایجادکنندۀ تعاملات اطلاعاتی ناسالم را بررسی و نقد می‌کنند. 
 
مهدی شقاقی، محمدرضا وصفی،
دوره 2، شماره 2 - ( 6-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: در هر حوزۀ مطالعاتی، تعاریف اولیه سنگ بنای سایر مطالعات را میسازند و به آنها جهت میدهند. مقالۀ حاضر نیز قصد دارد با تحلیل مفهومی تعاریف و دستهبندیهای انجام شده از حوزۀ «اخلاق اطلاعات»، ضمن شناسایی نقاط عزیمت تعاریف، تعریف جدیدی از این مفهوم ارائه کند تا بتواند پایهای برای مطالعات آتی باشد.

روش: روش پژوهش حاضر کتابخانهای یا سندی است و از رویکرد تحلیل مفهومی برای بررسی استفاده شده است. بر این اساس، کلیۀ متون نظری حوزۀ اخلاق اطلاعات در پایگاههای مقالات فارسی و انگلیسی شناسایی شد و پس از گردآوری حدود 1390 مقاله، به جستوجوی تعاریف و دستهبندیهای انجام شده و تحلیل نقاط عزیمت و پیشفرضهای آن اهتمام گردید و 20 نویسنده که به تعریف منسجم از اخلاق اطلاعات پرداخته بودند شناسایی و آثار آنها به دقت مطالعه گردید. سپس با یک دید نظری - جامعهشناختی، با تکیه بر آراء ژاک دریدا و پیر بوردیو، تعریف و دستهبندی جدیدی از حوزۀ اخلاق اطلاعات ارائه شد.

یافته‌ها: یافتهها نشان داد که 20 تعریف و دستهبندی اصیل از مفهوم «اخلاق اطلاعات» صورت گرفته است که عموماً از فنآوری اطلاعات و ارتباطات، و علم اطلاعات (کتابداری و اطلاعرسانی) عزیمت کردهاند؛ هر چند تعاریفی با رویکردهای حقوقی، مارکسی، اسلامی، و اجتماعی نیز وجود داشته است. دو مفهوم «جایگاه» و «دسترسی» در همۀ تعاریف، مفاهیم کلیدی بودند به طوری که هر تعریف با توجه به موضع تئوریک مؤلف به تعریف پرداخته بود و دوم اینکه کنترل دسترسی، مفهومی کلیدی در تعاریف بود. با جستجوی نظریات سعی شد که این دو مفهوم بر پایۀ نظریات موجود در قالب تعریفی جدید مفهومسازی گردد. پس از جستجو در نظریات، مفهوم دریدائی «پرسش از پرسشها» و مفهوم بوردیوئی «جایگاه» متناسب تشخیص داده شد. برای مفهوم کلیدی دسترسی نیز بر اساس آراء فوکس (1393) سعی شد یک دستهبندی اجتماعی بر اساس تولید و مصرف اطلاعات ارائه شود؛ طوری که بتوان مفهوم دسترسی را در آن جای داد. بنابراین، افراد بر پایۀ تولید و مصرف اطلاعات به گروههای مصرفکنندۀ اطلاعات، مصرفکنندۀ تولیدگر، تولیدکنندۀ اطلاعات و حاکمان تقسیم شدند. بر این اساس، مسائل سرقت اطلاعات و امنیت اطلاعات بیشتر جزو مسائل اخلاقی مورد توجه تولیدکنندگان اطلاعات و حاکمان است؛ مسائل حریم خصوصی، حقوق مالکیت فکری و سرقت علمی بیشتر مطالبۀ اخلاقی مصرفکنندگان تولیدگر و تولیدکنندگان اطلاعات است و مسائل آزادی دسترسی به اطلاعات و سانسور و کنترل محتوا دغدغههای اخلاقی مصرفکنندگان اطلاعات و سپس مصرفکنندگان تولیدگر به حساب میآید.

اصالت/ارزش: اصالت مقالۀ حاضر در تلاش برای بررسی جامع تعاریف و ارائۀ رویکردی جدید در تعریف اخلاق اطلاعات است. با استفاده از تعریف حاضر میتوان تحلیل کرد که هر پرسش و مطالبه دربارۀ اخلاق اطلاعات از چه جایگاهی برخاسته و آن جایگاه، چه پیشفرضهایی را در اتخاذ موضع اخلاقی با خود به همراه خواهد آورد. 


مهدی شقاقی،
دوره 5، شماره 1 - ( 3-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: این مقاله قصد دارد تا پیشفرضهای معرفتشناختی نظریۀ اخلاق اطلاعات فلوریدی را تحلیل کند و برخی از آن پیشفرضها را مورد بحث و نقد قرار دهد.
روش پژوهش: روش مقاله، سندی و رویکرد آن تحلیل مفهومی است. برای باز کردن یک مفهوم یا ارائۀ تحلیل‌های بدیل دربارۀ آن، مستنداتی‌ که پایۀ استدلال هستند با استفاده از روش سندی جمع‌آوری و با تکیه بر آنها، مفاهیم موجود تحلیل و نقد، و مفاهیم جدید بسط داده می‌شوند.
یافتهها: فلوریدی برای اخلاقی کردن جهان، کل موجودات را «اطلاعات» تلقی میکند و میگوید به جای اینکه فقط موجودات زنده دارای ارزش و حرمت باشند، همۀ «چیزها» دارای حریم اخلاقیاند و یک حق اولیه برای بودن بر طبق طبیعت خود دارند. بر طبق رئالیسم اطلاعاتی وی، همۀ چیزها (زنده و غیرزنده) دارای ساختار اطلاعاتیاند و این ساختار، مجموعهای است از ویژگیها و روابط بین آنها، و بر اساس چنین ساختاری صرفاً میشود چیزها را شناخت و ذات آنها را نمیتوان کشف کرد. هر سطحی از انتزاع، واجد مجموعهای از ویژگیها و روابط برای هر شیء است. فلوریدی از ایدۀ متافیزیکی «تفاوت» بهره میگیرد و اظهار میکند که «تفاوت» از نوع رابطه است و نبود این رابطه، چیز را برای ما ناشناختنی میکند زیرا برای شناخت یک چیز، باید نخست تفاوت آن با چیز دیگر فهم شود. پس «تفاوت» بر «وجود» تقدم دارد و لذا رابطه بر وجود تقدم دارد. با این استدلال، وی بسط میدهد که در شناخت، روابط بین ویژگیهای یک چیز (ابژه) با یکدیگر و روابط آن چیز با دیگر چیزهاست که شناخت ما را میسازد و این ویژگیها و روابط بین آنها، در واقع ساختار اطلاعاتی چیزها هستند. وی میگوید که حداقلیترین واحد تفاوت قابل بیان بهصورت ریاضی برای یک موجود، تفاوت باینری میان صفر و یک به عنوان یک «دادۀ» پایه است که کوچکترین واحد ساختاری-ریاضی-اطلاعاتی یک موجود را تشکیل میدهد.
نتیجه‌گیری: اهمیت این مقاله در تشریح نگاه فلوریدی دربارۀ اشیاء و شناخت اشیاء است و اینکه او چگونه با استدلالات متافیزیکی خود، اشیاء را اطلاعات تلقی میکند و آسیبزدن به اشیاء را معادل آسیبزدن به سپهر اطلاعات میداند و بدین دلیل آن را غیراخلاقی میداند که باعث میشود بخشی از اطلاعات نابود گردد. در این مقاله نگاه ایدهگرای فلوریدی از نظر بیتفاوتی نظریۀ اخلاقی او به بدنها، تقلیلگرایی معرفتشناختی، نادیدهگرفتن انعطافپذیری تکنولوژیک، و ادعای جهانشمولی نقد شده است.
طاهر نصیری، نصرت ریاحی نیا، نرگس نشاط، مهدی شقاقی، رسول رسولی پور،
دوره 8، شماره 3 - ( 8-1400 )
چکیده

هدف: هدف این پژوهش شناسایی و تبیین نظریه‌های معنایی و نحوی رودلف رودلف کارناپ و اهمیت آن در توسعۀ نظری و عملی هستی‏‌شناسی‌ها جهت بازیابی مؤثر اطلاعات است.
روش پژوهش:‏ از آن‌جا که پژوهش حاضر بر آن است تا نظریۀ معناشناسی کارناپ را  مورد نقد و بررسی قرار دهد و نقاط مثبت و موثر نظریه معناشناسی را برای بازیابی مطلوب اطلاعات مبتنی بر هستی­‌شناسی­‌ها نشان دهد، لذا استفاده از روش پژوهش فلسفی  اجتنابناپذیر است. پژوهش فلسفی هم می‌تواند رویکرد «تحلیل مفهومی» و هم رویکرد «نظرورزانه» داشته باشد. رویکرد پژوهش حاضر، تحلیل مفهومی و از نوع پژوهش های کیفی است. جامعۀ پژوهش شامل همه کتاب‏‌ها و مقالات منتشر شده‏ توسط رودلف کارناپ در حوزه‏ معناشناسی و نیز، هستی‌شناسی‌هایی است که برای بازیابی موثر اطلاعات بهکار میروند.
یافته ‏ها: از رویکردهای قیاسی رودلف کارناپ نسبت به مسئلۀ معنا می‌توان برای بازیابی اطلاعات متنی منابع،  و از رویکردهای استقرایی او  برای ساخت نظام‌های هستی‌شناسی حوزه‌های علوم تجربی بهره برد. قواعد نظام معناشناسی رودلف کارناپ، از قبیل قواعد طبقه‌بندی نشانه‌ها، قواعد تشکیل صوری زبان، قواعد دلالت‌های معنایی، قواعد ارزش، قواعد تعین، قواعد صدق، قواعد انتخاب و قواعد استنباط می‌تواند در ساختار هستی‏‌شناسی‌‏ها مورد بهره‌برداری قرار گیرد. همچنین،  قواعد انتخاب و قواعد ربط در معناشناسی کارناپ، برای توسعه بازیابی اطلاعات در هستی‏‌شناسی‏‌ها سودمند است. کاربست نظام نشانه‌شناسی، نحوی و صوری معناشناسی کارناپ به ویژه به دقت و جامعیت بازیابی اطلاعات در هستی‌شناسی‌ها یاری می‏‌رساند.
نتیجه‏ گیری: کاربست نظام معناشناسی کارناپ در ساختار هستی‌‏شناسی‏‌ها به توسعه نظری و عملی هستی‏‌شناسی‌‏ها یاری می‌‏رساند.

 


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به تعامل انسان و اطلاعات می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Human Information Interaction

Designed & Developed by : Yektaweb