جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای قیاسی

بهناز جلالی، میترا قیاسی، صفیه طهماسبی لیمونی،
دوره 6، شماره 4 - ( 12-1398 )
چکیده

زمینه و هدف: گسترش روزافزون کاربران شبکه ­های اجتماعی برای ارتباطات بین اقشار مختلف مردم آن­ها را به بخشی از زندگی اجتماعی مردم بدل کرده است. بر این اساس، هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر استفاده از شبکه­های اجتماعی و رفتار اطلاع­یابی زندگی روزمره کُردها در شبکه­ های مجازی و تأثیر هویت قومی بر رفتار اطلاع­یابی زندگی روزمره آن­ها است.
روش ­شناسی: این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و از نظر تحلیل داده ­ها کمی با رویکردی اکتشافی است. ابزار پژوهش پرسشنامه است. روایی پرسشنامه با روش دلفی اخذ شد و پایایی آن بر اساس مدل آزمون وزن­ها، در کلیه وزن­های مدل بیرونی ترکیبی با 99 درصد اطمینان معنا­دار بود. جامعه آماری پژوهش شامل 70696 نفر از اقشار مختلف کُرد­های کرمانشاه بودند. حجم نمونه براساس فرمول کوکران تعداد 480 نفر از کاربران عضو حداقل یکی از شبکه­ های اجتماعی پیوسته عمومی و تخصصی بود. روش نمونه­ گیری از نوع تصادفی طبقه ­ای نظام­ مند برحسب در صد مشاغل بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون بارتلت، تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی توسط نرم­افزار SPSS استفاده شد.
یافته­ ها: یافته­های پژوهش نشان می­دهد که همه عوامل شناسایی شده : اوقات فراغت با ضریب استاندارد 82/.، اطلاعات فرهنگی با ضریب 0/68 اطلاعات علمی با ضریب 0/56، اطلاعات اقتصادی با ضریب 0/75، اطلاعات اجتماعی با ضریب 74/ 0 و الگوی مصرف با ضریب 0/52 توان پیش­بینی متغیر رفتار اطلاعاع­یابی کُردها را در فضای مجازی دارند. همچنین زبان با ضریب 0/30، آداب و رسوم با ضریب استاندارد0/76 توان پیش­بینی متغیر هویت قومی را دارند. به علاوه شبکه ­های مجازی و هویت قومی با ضریب 0/54 قادرند تغییرات رفتاراطلاع ­یابی زندگی روزمره کُردها را پیش‌بینی کنند.
نتیجه­ گیری: 6 مؤلفه: اوقات فراغت، اطلاعات فرهنگی، اطلاعات علمی، اطلاعات اقتصادی، اطلاعات اجتماعی، الگوی مصرف به عنوان عوامل تأثیر­گذار بر رفتار اطلاع­یابی در زندگی روزمره کشف و شناسایی شد همچنین زبان و آداب و رسوم به عنوان عوامل هویت قومی تأثیرگذار بر رفتار اطلاع ­یابی کُردهای کرمانشاه مورد تأیید قرار گرفتند.

حسین نریمانی، صفیه طهماسبی لیمونی، میترا قیاسی،
دوره 8، شماره 1 - ( 3-1400 )
چکیده

زمینه ‌و ‌هدف: ‌اهمیت ‌همکاری ‌بین ‌کتابداران ‌و ‌دانشگاهیان ‌در ‌افزایش ‌موفقیت ‌علمی ‌دانشجویان ‌و ‌ظرفیت ‌پژوهش ‌به ‌طور ‌گستردهای‌ ‌شناخته ‌شدهاست. ‌هدف ‌این ‌پژوهش ‌ارائه ‌الگوی ‌تاثیر ‌تعاملات ‌پژوهشی ‌اعضای ‌هیات‌علمی ‌و ‌دانشجویان ‌با ‌کتابداران ‌بر ‌تولیدات ‌علمی ‌با ‌رویکرد ‌داده‌بنیاد ‌است.
روش‌پژوهش: ‌این ‌پژوهش ‌در ‌چارچوب ‌رویکرد ‌کیفی ‌و ‌با ‌به‌کارگیری ‌روش ‌پژوه‌ش‌ ‌داده‌بنیاد ‌انجام ‌گرفته ‌است. ‌ابزار ‌جمع‌آوری ‌داده‌ها، ‌پرسشنامه ‌با ‌سوالات ‌بازبود ‌و ‌به ‌منظور ‌گردآوری‌ ‌اطلاعات‌ ‌از‌ ‌نمونه‌گیری‌ ‌ ‌ ‌نظری‌ ‌با ‌روش‌ ‌هدفمند‌ ‌استفاده‌ ‌شد،‌ ‌که ‌بر ‌مبنای ‌آن ‌سوالات ‌پرسشنامه ‌بین20 ‌نفر ‌از ‌اعضای ‌هیات‌علمی ‌و ‌کتابداران ‌توزیع ‌و‌ ‌جمع‌آوری ‌شد. ‌تجزیه ‌و ‌تحلیل ‌دادهها ‌در ‌سه ‌مرحله ‌کدگذاری ‌باز، ‌کدگذاری ‌محوری ‌و ‌کدگذاری ‌انتخابی ‌انجام ‌و ‌ ‌بر ‌اساس ‌آن ‌مدل ‌کیفی ‌پژوهش ‌طراحی ‌شد.
یافتهها: ‌یافتهها ‌نشان ‌داد ‌از ‌مجموع ‌264 ‌کد ‌باز ‌شناسایی ‌شده ‌44 ‌کد ‌محوری ‌و ‌در ‌نهایت ‌10 ‌کد ‌انتخابی ‌شناسایی ‌شدند ‌که ‌در ‌قالب ‌مدل ‌پارادیمی ‌شامل ‌بهبود ‌تعاملات ‌پژوهشی ‌اعضای ‌هیات‌علمی ‌و ‌دانشجویان ‌با ‌کتابداران ‌در ‌تولیدات ‌علمی ‌به ‌عنوان ‌مقوله‌ی ‌محوری ‌و ‌شرایط ‌علی(آموزش ‌مهارت‌ها ‌و ‌سواد ‌اطلاعاتی، ‌تعامل ‌و ‌تجربیات ‌دانشی)، ‌عوامل ‌زمینه‌ای(مشاوره‌ی ‌اطلاعاتی ‌و ‌پژوهشی، ‌منابع ‌پژوهشی)، ‌شرایط ‌مداخله‌گر(قوانین ‌و ‌مقررات ‌پژوهشی ‌)، ‌راهبردها(ارزیابی ‌برونداد ‌علمی، ‌مدیریت ‌منابع ‌پژوهشی) ‌و ‌پیامدها(افزایش ‌تولیدات ‌علمی، ‌مدیریت ‌هزینه ‌و ‌کار ‌تیمی) ‌قرار ‌گرفت.
نتیجه‌گیری: ‌6  ‌طبقه ‌عوامل ‌(علّی، ‌زمینه‌ای، ‌مداخله‌گر، ‌مقوله‌ی ‌اصلی، ‌راهبردها ‌و ‌پیامدها) ‌مؤثر ‌شناسایی ‌شده ‌در ‌تعاملات ‌پژوهشی ‌جامعه‌ی ‌مورد ‌بررسی، ‌نقش ‌بهینه‌ای ‌در ‌زمینه‌ی ‌شناسایی ‌اولویت‌های ‌پژوهشی ‌دانشگاه ‌و ‌حمایت ‌از ‌محققان، ‌امکانپذیر ‌کردن ‌انجام ‌فعالیت‌های ‌پژوهشی ‌گسترده ‌و ‌بهبود ‌تولیدات ‌علمی ‌دارند. ‌پذیرش ‌و ‌گسترش ‌سریع ‌رویکرد ‌نوین ‌استفاده ‌از ‌این‌گونه ‌تعاملات ‌و ‌به‌کارگیری ‌عوامل ‌شناسایی ‌شده ‌در ‌برنامه‌های ‌توسعه ‌دانشگاه‌ها ‌بیش ‌از ‌هر ‌چیز، ‌نتیجه ‌مزایا ‌و ‌فوایدی ‌است ‌که ‌در ‌این ‌رویکرد ‌فناورانه ‌نهفته ‌است.

 
حجت آبادطلب، صفیه طهماسبی لیمونی، میترا قیاسی،
دوره 9، شماره 2 - ( 6-1401 )
چکیده

زمینه و هدف: امنیت اطلاعات یک مسئله حیاتی در سازمان‌ها است و این امر در کتابخانه‌های دانشگاهی به دلیل نوع خاص مراجعه کنندگان، تبادل و انتقال اطلاعات به کاربران خود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به همین دلیل هدف این پژوهش بررسی رابطه توسعه نرم افزارهای کتابخانه ای با مدیریت امنیت اطلاعات در کتابخانه های دانشگاه های آزاد اسلامی کشور است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع آمیخته است. نمونه آماری شامل240نفر از کارکنان کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه های آزاد اسلامی کشور در سال تحصیلی1400-1399 است، که به صورت سرشماری در پژوهش شرکت کردند. داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامه مدیریت امنیت اطلاعات عاشوری‌زاده (1391) و پرسشنامه محقق‌ساخته توسعه نرم افزارهای کتابخانه ای  فراهم گردید. روایی صوری، محتوایی و سازه ابزار مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آنها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه‌های مدیریت امنیت اطلاعات و توسعه نرم افزارهای کتابخانه ای  به ترتیب   85/0 و 83/0 محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده¬ها از آمار توصیفی و تحلیلی و نرم افزارهای SPSS  و Lisrel استفاده گردید.
یافته ها: یافته ها نشان داد که توسعه نرم افزارهای کتابخانه ای ، دارای پنج عامل اصلی «ذخیره و بازیابی اطلاعات، کاربری، امنیت، استانداردها و دسترس‌پذیری» است. از نگاه کارکنان  وضعیت توسعه نرم افزارهای کتابخانه ای  ، مدیریت امنیت اطلاعات و هر یک از مؤلفه‌های آنان در کتابخانه های دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور مطلوب است. همچنین نتایج نشان دادکه، بین توسعه نرم‌افزارهای کتابخانه ای با مدیریت امنیت اطلاعات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش در شناسایی تأثیرات توسعه نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای در مدیریت امنیت اطلاعات کتابخانه‌های دانشگاه‌های آزاد کشور، مفید خواهد بود.
 
شهرزاد نصراله زاده، صفیه طهماسبی لیمونی، میترا قیاسی،
دوره 10، شماره 3 - ( 8-1402 )
چکیده

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر، ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامه واکاوی رفتار اشتراک اطلاعات زنان در محیط‌های اطلاعاتی است.
روش‌پژوهش: این پژوهش از جنبه هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد اکتشافی و از نظر روش گردآوری اطلاعات آمیخته است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 15 نفر از خبرگان و در بخش کمی شامل تمامی زنان (20سال به بالا) عضو فعال کتابخانه‌های عمومی نهادی شهری در مراکز شهرستان‌های استان مازندران به تعداد 4936 نفر بود. حجم نمونه 357 نفر بود که به شیوه  نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی در سال 1401 انتخاب شدند. الگوی  رفتار اشتراک اطلاعات زنان در محیط‌های اطلاعاتی 34 سوالی در 10بعد انگیزه‌های فردی و شخصیتی؛ عوامل مکانی؛ عوامل زمانی؛ انگیزه‌های اجتماعی، انگیزه‌های فرهنگی؛ انگیزه ه‌ای اخلاقی؛ انگیزه آگاهی اطلاعاتی، انگیزه سیاسی؛ محیط اشتراک اطلاعات و نحوه اشتراک اطلاعات طراحی شد. سپس با استفاده از تکنیک‌های آماری، نسبت روایی محتوا و تحلیل عاملی تأییدی، روایی ابزار، بررسی و درنهایت با روش آلفای کرونباخ، پایایی ابزار تعیین شد.
یافته‌های پژوهش:یافته‌های پژوهش نشان داد ساختار الگوی رفتار اشتراک اطلاعات زنان در محیط‌های اطلاعاتب با توجه به نسبت روایی محتوا (0.76) و تحلیل عاملی تاییدی با مقدار شاخص برازش مدل (
GOF) برابر با 0.3285 تایید شد. همچنین ابزار دارای پایایی مناسب و مطلوب با مقادیر آلفای کرونباخ کل (0.988) است.

نتیجه‌گیری: ابزار ساخته‌شده معیارهای الگوی رفتاری اشتراک اطلاعات زنان در محیط‌های اطلاعاتی را در اختیار محققان قرار می‌دهد. عوامل کشف‌شده شامل انگیزه‌های فردی و شخصیتی؛ عوامل مکانی؛ عوامل زمانی؛ انگیزه‌های اجتماعی، انگیزههای فرهنگی؛ انگیزه های اخلاقی؛ انگیزه آگاهی اطلاعاتی، انگیزه سیاسی؛ محیط اشتراک اطلاعات و نحوه اشتراک اطلاعات بودند که با سنجش در محیط آزمایشیِ کتابخانه‌های عمومی استان مازنداران، ضمن تأیید کارایی آن‌ها در محیط‌های فرهنگی مشخص شد که ابزار ساخته‌شده از نظر کیفی و کمی قابلیت سنجش متغیر مورد نظر را دارا است.
 


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به تعامل انسان و اطلاعات می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Human Information Interaction

Designed & Developed by : Yektaweb