فصلنامه روانشناسی شناختی - مقایسه توجه انتخابی و توجه پایدار در افراد نوموفوبیک و عادی
System Messages

اشکال در فایل مقاله شماره 3475 از پایگاه فصلنامه روانشناسی شناختی. لطفا موضوع را به مدیر وبگاه ( jcp@khu.ac.ir ) اطلاع دهید. 002

برگشت به صفحه اصلی