فصلنامه روانشناسی شناختی - اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودسرزنش گری و حافظه فعال نوجوانان
System Messages

اشکال در فایل مقاله شماره 3538 از پایگاه فصلنامه روانشناسی شناختی. لطفا موضوع را به مدیر وبگاه ( jcp@khu.ac.ir ) اطلاع دهید. 002

برگشت به صفحه اصلی