فصلنامه روانشناسی شناختی- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/12 | 
پست الکترونیکی:
jcp۱۳۹۲yahoo.com

نشانی:
تهران، خیابان مفتح، دانشگاه خوارزمی
کرج، انتهای خیابان شهید بهشتی، میدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمی، دانشکده روانشناسی

 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه روانشناسی شناختی:
http://jcp.khu.ac.ir/find-1.57.19.fa.html
برگشت به اصل مطلب