فصلنامه روانشناسی شناختی- هزینه پذیرش و انتشار
هزینه پذیرش و انتشار

حذف تصاویر و رنگ‌ها
فرم توافق برای دریافت هزینه از نویسندگان مجلات دانشگاه خوارزمی
با سلام و احترام
     بازگشت به نامه 11867/د مورخ 9/4/1400 با موضوع «درخواست صدور نامه توافق برای دریافت هزینه 3نشریه پژوهش در سلامت روانشناختی، روان‌شناسی شناختی و پژوهش‌های تربیتی» اذعان می دارد که عطف به نامه 8966/د مورخ 24/3/1400 با موضوع «آیین‌نامه دریافت هزینه پردازش مقالات نشریات علمی» موافقت با دریافت هزینه از نویسندگان مقالات با رعایت مفاد آیین نامه وزارت عتف به نشریات محترم دانشگاه اعلام شده است.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه روانشناسی شناختی:
http://jcp.khu.ac.ir/find-1.117.27.fa.html
برگشت به اصل مطلب