نشریه زمین شناسی مهندسی- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مدیر مسئول
  دکتر سیدمحمود فاطمی عقدا، استاد
دانشگاه خوارزمی، دانشکدۀ علوم زمین
رشته تخصص: زمین‌شناسی مهندسی
شماره تماس: ۸۶۰۷۲۷۸۷
پست الکترونیکی: fatemikhu.ac.ir

 
سردبیر
  دکتر محمد نخعی، استاد
دانشگاه خوارزمی، دانشکدۀ علوم زمین
رشته تخصصی: آب های زیرزمینی
شماره تماس: ۸۶۰۷۲۷۸۷
پست الکترونیکی: nakhaeikhu.ac.ir

 

مدیر داخلی

دکتر غلامحسین کرمی، دانشیار
دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زمین
رشته تخصصی: آب‌های زیرزمینی
پست الکترونیکی: g.karamikhu.ac.ir
 اعضای هیات تحریریه
  دکتر علی ارومیه‌ای، استاد
دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدۀ علوم
رشته تخصص: مهندسی عمران، ژئوتکنیک
پست الکترونیکی: uromeieamodares.ac.ir
  دکتر محسن پورکرمانی، استاد
دانشگاه آزاد اسللامی ، تهران شمال
رشته تخصص: زمین‌شناسی، تکتونیک
پست الکترونیکی: Mohsen.pourkermanigmail.com
  دکتر امیر حمیدی، استاد
دانشگاه خوارزمی، دانشکدۀ فنی مهندسی
رشته تخصص: عمران
پست الکترونیکی: hamidikhu.ac.ir
  دکتر ماشاء‌اله خامه‌چیان، استاد
دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدۀ علوم
رشته تخصص: زمین‌شناسی‌ مهندسی
پست الکترونیکی: khamechmmodares.ac.ir
  دکتر محسن رضایی، استاد
دانشگاه شیراز، دانشکدۀ علوم
رشته تخصص: آب‌شناسی
پست الکترونیکی: m_rezaeikhu.ac.ir
  دکتر محمد غفوری، استاد
دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکدۀ علوم
رشته تخصص: زمین‌شناسی مهندسی
پست الکترونیکی: ghafoorium.ac.ir
  دکتر سیدمحمود فاطمی عقدا، استاد
دانشگاه خوارزمی، دانشکدۀ علوم زمین
رشته تخصص: زمین‌شناسی مهندسی
پست الکترونیکی: fatemikhu.ac.ir
  دکتر احمد فهیمی‌فر، استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکدۀ مهندسی عمران
رشته تخصص: منهدسی عمران
پست الکترونیکی: fahimaut.ac.ir
  دکتر محمدحسین قبادی، استاد
دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکدۀ علوم
رشته تخصص: زمین‌شناسی مهندسی 
پست الکترونیکی: amirghobadiyahoo.com
  دکتر علی قنبری، استاد
دانشگاه خوارزمی، دانشکدۀ فنی مهندسی، گروه مهندسی عمران
رشته تخصصی: ژئوتکنیک
پست الکترونیکی: ghanbarikhu.ac.ir
  دکتر غلامرضا لشکری‌پور، استاد
دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکدۀ علوم
رشته تخصص: مهندسی زمین‌شناسی
پست الکترونیکی: lashkaripourum.ac.ir
  دکتر بهزاد مهرابی، استاد
دانشگاه خوارزمی، دانشکدۀ علوم زمین
رشته تخصصی: زمین شناسی اقتصادی
پست الکترونیکی:  mehrabikhu.ac.ir
  دکتر محمد نخعی، استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصص: آب‌های زیرزمینی
پست الکترونیکی: nakhaeikhu.ac.ir
  دکتر علی نورزاد، دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست
رشته تخصصی: عمران
پست الکترونیکی: a_noorzadsbu.ac.ir

 
کارشناس نشریه
  سرکار خانم زهرا دشتی
پست الکترونیکی: zahradashtikhu.ac.ir


 
ویراستار ادبی
دکتر بهزاد مهرابی
نشانی مطلب در وبگاه نشریه زمین شناسی مهندسی:
http://jeg.khu.ac.ir/find-1.41.12.fa.html
برگشت به اصل مطلب