جستجو در مقالات منتشر شده


140 نتیجه برای نوع مطالعه: مطالعه موردی

قدرت برزگری، علی ارومیه ای،
جلد 2، شماره 1 - ( 4-1386 )
چکیده

توجه به‌مسئله نشت زیر پی و انتخاب روش مناسب آب‌بندی، یکی ‌از بخش‌‌های مهم در طرح‌‌های سدسازی به‌شمار می‌رود. بررسی این‌مسئله، ارتباط تنگاتنگی با ویژگی‌‌‌های زمین‌شناسی‌مهندسی ساخت‌گاه دارد. سد‌ چپرآباد، از نوع خاکی با هسته رسی و ارتفاع 5/44 متر از پی با ظرفیت مخزن 127 میلیون مترمکعب است که در 75 کیلومتری جنوب شهرستان ارومیه واقع در استان آذربایجان‌‌ غربی در حال اجراست. ساخت‌گاه سد در قسمت بستر از رسوبات‌ آبرفتی با‌ ضخامتی حدود60 متر تشکیل ‌شده است و تکیه‌گاه‌های آن روی سنگ‌های‌آهکی و شیستی با سن پرکامبرین و اینفراکامبرین قرار می‌گیرد. در این‌ مقاله با بررسی ویژگی‌های زمین‌شناسی مهندسی ساخت‌گاه، همچنین روش‌‌های مختلف آب‌بندی پی آبرفتی از جمله امکان استفاده از پرده و دیوار ‌آب‌بند، پوشش‌آب‌بند، گودبرداری و استفاده از ژئوسینتتیک مورد‌ بررسی قرار‌گرفته است. در‌ این ‌رابطه از نرم‌افزار Plaxis برای آنالیز ‌تراوش و ارائه الگوی طراحی استفاده شده است. نتیجه بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد علی‌رغم مناسب بودن دیوارآب‌بند، به‌دلیل وجود لایه‌‌های روان‌گرا، استفاده از روش پرده‌آب‌بند اولولیت بیش‌تری دارد.


حاجی کریمی، محسن توکلی،
جلد 2، شماره 1 - ( 4-1386 )
چکیده

سد و نیروگاه سیمره در استان ایلام بر روی رودخانه سیمره و در تاقدیس راوندی در حال احداث است. در حین حفاری تونل آب‌بر نیروگاه که تاقدیس را قطع می‌کند، با حجم چشم‌گیری آب‌برخورد گردید که قبلا چنین تخلیه‌ای در منطقه مشاهده نشده است. با بررسی نتایج کیفیت آب چشمه‌ها و ارتفاع سطح آب پیزومترهای محدوده سد، بررسی‌های زمین‌شناسی و هیدروژئولوژیک، آنالیزهای ایزوتوپی و همچنین نتایج عملیات‌ ردیابی و محاسبات بیلان چنین ارزیابی شد که منشأ این آب‌ها تاقدیس راوندی که سد بر روی آن در حال احداث است، نبوده و سرچشمه آن‌ها تاقدیس‌های ویزنهار، گور و میله است. مسیر احتمالی انتقال آب از تاقدیس‌ها به محل سد از بخش‌هایی از تاقدیس راوندی عبور می‌کند که ارتباطی کانالیزه‌ای با مخزن سد ندارد و نگرانی از بابت فرار آب از مخزن سد ایجاد نمی‌کند.


نصراله کلانتری، محمدحسین رحیمی، عباس چرچی،
جلد 2، شماره 1 - ( 4-1386 )
چکیده

آب­ زیرزمینی تنها منبع آب قابل دسترس در دشت­های زویرچری و خِران برای کشاورزی است، این آب­ها اغلب در رده شور مزه قرار دارند. به منظور شناسایی منشأ شوری آب­های زیرزمینی این ناحیه در بهار 1383، شصت و یک نمونه از آب چاه­های عمیق این منطقه سنجش شیمیایی شد. از نمودارهای ترکیبی(نمودارهای دو متغیره غلظت کل یون‌های محلول (TDI) در مقابل غلظت یون‌های اصلی و نمودارهای دو متغیره غلظت کلراید در مقابل غلظت‌های بی‌کربنات، سولفات و سدیم)، آنالیز آماری تحلیل عاملی و بررسی نمایه‌های اشباع یون‌های کلسیت، دولومیت و ژیپس برای شناسایی منشأ شوری و فرایندهایی که محیط ژئوشیمیایی سفره آب‌دار را تحت تاثیر قرار می‌دهند استفاده شد. آ‌ب‌های زیرزمینی دشت‌های زویرچری و خِران نسبت به کلسیت و دولومیت فوق اشباع و نسبت به ژیپس اشباع و در برخی موارد تحت اشباع هستند. این پژوهش‌ها نشان داد که انحلال ژیپس و انیدریت به صورت ناحیه­ای و انحلال نمک به صورت محلی مهم‌ترین عوامل شوری آب­های زیرزمینی منطقه بررسی شده‌اند.


امیرهوشنگ رجایی، محمد مختاری، کیت پریستلی ،
جلد 2، شماره 1 - ( 4-1386 )
چکیده

در این مقاله نتایج مدل‌سازی ساختار سرعت امواج لرز‌های در پوسته با استفاده از روش تحلیل توابع گیرنده و روش تحلیل برگردان ادغام ده توابع گیرنده با داده‌‌های پاشندگی سرعت گروه امواج ریلی با نگرش مقایسه‌ای ارائه شده است. داده‌‌های مورد استفاده نگاشت‌‌های وقایع دورلرزه‌ای  ثبت شده در یک ایستگاه باند پهن نصب شده در منطقه البرز مرکزی را شامل می‌شود. مدل سرعت به دست آمده از هر دو روش مدل‌سازی بیان‌گر تطابق و همخوانی در موقعیت عمقی ناپیوستگی‌‌هاست در حالی که تفاوت‌های چشم‌گیری را در مقدار سرعت لرز‌های نشان می‌دهد. همچنین تفاوت در نتایج مدل محاسبه‌ای حاصل از کاربرد ساختار‌های مختلف سرعتی برای مدل اولیه در مدل‌سازی به روش تحلیل برگردان توابع گیرنده یکتا نبودن این روش را مورد تأیید قرار می‌دهد، در حالی که نتایج حاصل برای مقادیر سرعت حاصل از روش دوم دارای روند بسیار منطقی و با ثبات است.


سعید هاشمی طباطبایی، عطا آقایی آرایی،
جلد 2، شماره 1 - ( 4-1386 )
چکیده

مقاله در خصوص خواص ژئوتکنیکی خاک درشت دانه و ریزدانه اصلاح شده با آهک هیدراته به منظور استفاده در ساخت و ساز در بخشی از منطقه طالقان که در شمال غربی تهران واقع شده است بحث می‌نماید. نمونه‌های خاک با نسبت وزنی 3 تا 9 درصد با آهک هیدراته مخلوط گردیدند. نمونه‌ها تحت دمای 30 درجه و 60 درصد رطوبت نسبی به مدت 28، 56 و 90 روز عمل‌آوری گردیدند. خواص ژئوتکنیکی آنها به وسیله الف) ویژگیهای تراکمی ب) آزمایش فشاری محصور نشده ج) آزمایش برش مستقیم مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهند دانسیته حداکثر خشک کاهش و درصد رطوبت بهینه افزایش یافته‌اند. نتایج آزمایشات فشاری محصور نشده و برش مستقیم مخلوط‌ها یک روند افزایشی با زمان نشان می‌دهند. بر اساس نتایج، افزودن 6 درصد آهک موجب افزایش چشمگیر پارامترهای مقاومتی در خاک CL و SC می‌گردد. این تأثیر در خاک SC بیشتر است.جلد 2، شماره 2 - ( 10-1386 )
چکیده

ارزیابی مقاومت توده سنگ‌های درزه‌دار به منظور تحلیل رفتار سازه‌های سطحی و زیرزمینی از اهمیت بسیاری دارد. از آن‌جا که تنها آزمون‌های آزمایشگاهی بر روی نمونه‌های بکر نمی‌تواند معرف خواص توده سنگ در حجم بزرگ باشد و از سوی دیگر انجام آزمایش‌های پر هزینه برای تعیین مقاومت‌های برجای توده سنگ به ویژه در مراحل ابتدایی پروژه، توجیه‌پذیر نیست، بنا بر این در صورتی که لغزش‌هایی در توده سنگ رخ داده باشد مناسب‌ترین روش برآورد مقادیر مقاومتی توده سنگ‌ها، انجام آنالیز برگشتی لغزش‌ها است. روش‌هایی که امروزه کم و بیش برای حل این مشکل مد نظر قرار می‌گیرند استفاده از معیارهای گسیختگی تجربی مانند معیار موهر- کولمب یا معیار هوک- براون است. در این روش‌ها شاخص‌های مورد نیاز توده سنگ به کمک روش‌های مختلف از جمله طبقه‌بندی توده سنگ‌ها از دیدگاه مهندسی برآورد می‌شود. با توجه به تغییرات شدید خصوصیات توده سنگ معدن مس سونگون به‌علت تنوع آلتراسیون و هوازدگی، همچنین محدودیت برای تعیین عدم قطعیت‌های مقاومت چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی مصالح در برگیرنده دیواره‌های معدن مس سونگون، شاخص‌های مؤثر در طبقه‌بندی توده سنگ به‌صورت متغیرهای تصادفی فرض شده و طبقه‌بندی برای هر مرحله از حفاری صورت گرفته است. در این تحقیق طبقه‌بندی توده سنگ دیواره معدن مس سونگون با استفاده از دو روش RMR و GSI انجام شده است. شاخص‌های مؤثر در رده‌بندی به‌صورت متغیر تصادفی مورد تحلیل قرار گرفت. با توجه به تغییرات شدید خصوصیات توده سنگ، مقادیر مقاومت چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی هر لیتولوژی- آلتراسیون موجود در مقاطع مختلف با سطح اطمینان 90% برآورد شده است. سپس برای تولید توزیع چگالی احتمالی متناسب با متغیر تصادفی مورد بررسی(مقاومت چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی)، از روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که شبیه‌سازی متغیرهای تصادفی خصوصیات ذاتی توده سنگ با انحراف معیار و ضریب تغییرات مناسبی انجام شده است

جلد 2، شماره 2 - ( 10-1386 )
چکیده

امروزه وجود داده‌های رقومی ماهواره‌ای و امکان دسترسی آسان و ارزان به این داده‌ها و همچنین در دسترس بودن بسته‌های نرم‌افزاری پرقدرت برای تجزیه و تحلیل این داده‌ها، باعث جبران حجم وسیعی از عملیات صحرایی زمین‌شناسی شده است. یکی از موضوعات مهم زمین‌شناسی، ترسیم  و تعیین مرز دقیق واحد‌های زمین‌شناسی است، در این مقاله با هدف تهیه نقشه طبقه‌بندی شده واحدهای سنگی منطقه  و جداسازی مرز دقیق واحد‌های مختلف ناحیه ایران‌کوه(شامل معادن باما واقع در 25 کیلومتری جنوب غرب اصفهان) با استفاده از روش‌های سنجش از دور، ابتدا پردازش‌ها و تصحیحات لازم بر روی داده‌های این منطقه صورت گرفته و سپس با به‌کارگیری انواع مختلف طبقه‌بندی مناسب‌ترین الگوریتم برای تهیه نقشه کلاس‌های مختلف واحد‌های سنگی در منطقه ارائه شده و در نهایت این نقشه برای محدوده پژوهش تهیه شده است. در الگوریتم ذکر شده، با به‌کارگیری تکنیک MNF  و همچنین تعیین پیکسل‌های خالص و سپس به‌کارگیری نمایش‌گر n  بعدی تصویر طبقه‌بندی شده منطقه تهیه شده است. سپس با استفاده پردازش‌های نهایی از جمله اجرای فیلتر Clump  بر روی این تصویر برای انتقال پیکسل‌های حد واسط به درون کلاس‌ها و واضح‌تر شدن مرز کلاس‌ها تصویر نهایی به‌عنوان نقشه واحدهای سنگی منطقه تهیه شده است. با مقایسه این نقشه با مرز واحدهای سنگی ارائه شده در نقشه زمین‌شناسی منطقه که از طریق استفاده از عکس‌های هوایی و پیمایش‌های صحرایی تهیه شود و همچنین مقایسه با ترکیب‌های رنگی دیگر از منطقه صحت و دقت عملیات قابل تأیید است. 
مجتبی احمدآبادی،
جلد 4، شماره 1 - ( 6-1389 )
چکیده

در این نوشتار محاسبه توزیع فشار فعال استاتیکی دیوارهای مایل در خاکهای اصطکاکی و همچنین خاکهای چسبنده اصطکاکی مورد توجه واقع شده است. در این دیوارها شیب دیوار نسبت به محور قائم خوابیده تر می باشد. بر مبنای معادلات تعادل حدی برای گوه گسیختگی بحرانی و همچنین بر مبنای روش قطعات افقی دو فرمولاسیون پیشنهاد شده است و نتایج حاصله با نتایج روابط ارائه شده توسط سایر محققین مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که روش قطعات افقی با دقت بالایی قادر است توزیع فشار وارد بر دیوار و زاویه گوه گسیختگی را به دست آورد. ضمن آنکه این روش برای شرایط مختلف خاک و دیوار کارایی دارد و قادر است زاویه اصطکاک بین خاک و دیوار، چسبندگی خاک، زاویه شیب زمین پشت دیوار و اثر سربار را به صورت توام در نظر گیرد. بر مبنای فرمولاسیون حاصله از روش قطعات افقی توزیع فشار فعال خاک برای دیوار مایل در هر دو نوع خاک مورد مطالعه غیر خطی است و محل اثر برآیند نیز پایین تر از یک سوم ارتفاع میباشد. در این نوشتارفرمولاسیونی جهت محاسبه فشار وارد بر دیوار های مایل، با اثر سربار نواری ارائه گردیده است.
حسین اینانلو عربی شاد، کاوه آهنگری،
جلد 4، شماره 1 - ( 6-1389 )
چکیده

یکی از مسائل مهم در تونل‌های مترو شهری، تحلیل پایداری تونل و تعیین ضریب‌ اطمینان مناسب و ایمن و همچنین پیش‌بینی میزان نشست می‌باشد که منجر به تأمین پایداری در حین اجرا و پس از آن در زمان بهره‌برداری از سازه مورد نظر خواهد گردید. اهداف این مطالعه، استفاده از روش‌های مختلف در پیش‌بینی نشست و همچنین توسعه و ارتقاء این روش‌ها به‏وسیله یکدیگر می‌باشد. در تحقیق حاضر، تحلیل پایداری و بررسی میزان نشست تونل خط یک مترو تبریز، توسط روش عددی، شبکه عصبی مصنوعی و روابط تجربی صورت پذیرفته است. با توجه به دو روش حفاری مورد استفاده در تونل خط یک مترو تبریز (استفاده از دستگاه TBM و همچنین حفر تونل به روش NATM) در این بررسی، ابتدا قسمتی از تونل که با روش NATM حفاری می‌شود با استفاده از روش عددی مورد تحلیل قرارگرفته و مقدارنشست سطح زمین و همچنین میزان همگرایی تونل در دیواره تونل نیز با کمک همین نرم‌‌افزار پیش‌بینی شده است. سپس براین اساس، روابط تجربی همگرایی- نشست برای محیط پیرامون تونل خط یک مترو تبریز اصلاح شده‏اند. پس از آن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و داده‌های موجود، میزان نشست، پیش‏بینی شده و با مقدار به‏دست آمده از روش عددی و روابط تجربی مقایسه شده است. در قسمت دوم تحقیق نیز میزان نرخ نفوذ TBM توسط شبکه عصبی پیش‌بینی شده که این پارامتر می‏تواند در مواجهه با مناطق دردسرساز و همچنین استفاده از فشار EPB مناسب در TBM بسیار مفید باشد.
رضا ضیایی موید، مهرداد هراتیان،
جلد 4، شماره 1 - ( 6-1389 )
چکیده

خاکهای شور ازجمله خاکهای مسئله دار میباشند که مشکلات فراوانی را در پروژه های عمرانی به وجود می آورند. نشست و تورم از جمله موضوع های بحرانی در خاکهای رسی شور می باشند. در این تحقیق رفتار تغییر حجمی- تحکیمی این نوع خاکها، همچنین تأثیر تثبیت و تسلیح بر آن مورد بررسی قرار گرفته است. محل مورد مطالعه در این تحقیق بزرگراه امیرکبیر واقع بین شهرهای قم و کاشان می باشد. پس از اخذ نمونه و آزمایش های مقدماتی نظیر دانه بندی، حدود اتربرگ و تراکم، ابتدا خاک محل تحت آزمایش های پتانسیل تورم و تحکیم قرار گرفت و پارامترهای تغییر حجمی خاک در حالت دست خورده و دست نخورده به دست آمد و مشخص گردید که نمونه دست خورده ی خاک مذکور دارای پتانسیل تورمی قابل ملاحظه ای میباشد، سپس نمونه های تثبیت شده خاک با درصدها و زمان های عمل آوری مختلف آهک و پلیمر رزین ـ اپوکسی، همچنین نمونه های تسلیح شده با درصدهای متفاوت الیاف پلیمری تحت آزمایش های پتانسیل تورم و تحکیم قرار گرفته و نتایج به دست آمده در دو حالت نمونه تثبیت نشده و نمونه تثبیت شده مورد مقایسه قرار گرفتند. با توجه به نتایج آزمایش های تحکیم و پتانسیل تورم، مشاهده می گردد که دستخوردگی به شدت بر روی رفتار تغییر حجمی خاک تاثیر می گذارد. نتایج بدست آمده از آزمایش پتانسیل تورم حاکی از کاهش پتانسیل تورم در نمونه های تثبیت شده نسبت به نمونه های تثبیت نشده می باشد.
احمد عباس نژاد،
جلد 4، شماره 1 - ( 6-1389 )
چکیده

بر اساس پژوهش‌های قبلی انجام شده، فروچاله‌های اختیارآباد و چاه دریای رفسنجان در اثر انحلال گچ‌های زیرزمینی در منطقه کرمان- رفسنجان تشکیل شده‌اند و حاکی از وجود غارهای پنهان در منطقه هستند که به عنوان یک تهدید بالقوه محسوب می‌شوند. سازندهای گچی و اشکال انحلالی موجود در سطح آن‌ها مؤید وجود کارست‌های گچی است. لذا، در این پژوهش با تهیه نقشه‌های هدایت الکتریکی و نمایه انحلال سنگ‌های تبخیری و انطباق آن‌ها با شرایط تغذیه و تحرک آب‌های زیرزمینی، چهار محدوده به عنوان محل‌های مشکوک به وجود غار زیرزمینی شناسایی شدند که محدوده اطراف روستای اختیارآباد به احتمال قریب به یقین حاوی غارهای پنهان است. در یک محل واقع در شمال روستای رباط نیز احتمال وجود غار وجود دارد. در دو محل دیگر (جنوب باغین و جنوب و جنوب باختری کبوترخان ) نیز به لحاظ معیارهای هیدروژئوشیمیایی بکار گرفته شده ممکن است غار وجود داشته باشد، ولی به دلیل نامساعد بودن شرایط هیدرودینامیکی، این احتمال ضعیف بنظر می‌رسد.
علی قنبری، محسن صابرماهانی، یاسر افشاری پور،
جلد 4، شماره 1 - ( 6-1389 )
چکیده

در این تحقیق با استفاده از مبانی تعادل حدی و بر اساس روش قطعات افقی راهکاری تحلیلی برای محاسبه روند تغییر مکان شیب‌ها در حین زلزله و تخمین مقدار ماندگار آن ارائه شده است. در این راستا بر اساس روش پیشنهادی برای چند شیب نمونه پایداری لرزه‌ای، شتاب مسبب تسلیم و تغییرمکان ماندگار محاسبه شده و با نتایج سایر محققین مقایسه شده است. نتایج این تحلیل‌ها نشان می‌دهد که به‌طورکلی روش قطعات افقی توانایی برآورد تغییر مکان لرزه‌ای شیب‌ها را دارد. علاوه بر این فرمولاسیون پیشنهادی نسبت به روابط محققین قبلی از این امتیاز برخوردار است که علاوه بر برآورد مناسب تغییر مکان ماندگار زاویه گوه گسیختگی را نیز محاسبه نموده و وضعیت پایداری طبیعی شیب را نیز ارزیابی می‌کند.
محمد نخعی،
جلد 4، شماره 1 - ( 6-1389 )
چکیده

امروزه یکی از مهمترین مسائل جهت مدیریت سیلاب، پیش بینی جریان رودخانه ها می باشد. جلوگیری از صدمات اقتصادی و جانی ناشی از سیلاب یکی از مهمترین دستاوردهای پیش بینی صحیح جریان می باشد. فاکتورها و عوامل مختلفی بر روی دبی رودخانه تاثیر گذار است که تحلیل این پدیده را مشکل می سازند. مدلهای فیزیکی-مفهومی، رگرسیونی و سری های زمانی از معمولترین روشهای تحلیل جریان رودخانه می باشند در این تحقیق با استفاده ازداده های دبی ایستگاه قره قانلو در13 سال گذشته ، به پیش بینی دبی رودخانه سومبار از طریق مدل فصلی ضربی باکس جنکینز و با استفاده از نرم افزار Minitab پرداخته شده است. همچنین برای انتخاب بهترین مدل پیش بینی از معیار ارزیابی خطا و آزمون باقی ماندها استفاده گردید و بهترین مدل ،ARIMA(1,1,0)(2,1,1)12 در نظر گرفته شد، و برای 24 ماه آینده پیش بینی دبی رودخانه صورت گرفت

جلد 4، شماره 2 - ( 12-1389 )
چکیده

از جمله روش¬های تشخیص پتانسیل واگرایی خاک¬های رسی، آزمایش‌های شیمیایی هستند. این آزمایش‌ها بر اساس تأثیر یون سدیم به‌عنوان عامل شیمیایی اصلی در واگرایی خاک رس، بنا نهاده شده¬اند. بررسی¬های انجام شده نشان می¬دهند که بین نتایج آزمایش‌ها فیزیکی و معیارهای شیمیایی تشخیص پتانسیل واگرایی خاک¬های رسی، تطابق چشم‌گیری وجود ندارد. در پژوهش حاضر پس از تهیۀ نتایج آزمایش‌های انجام شده بر روی 18 منابع قرضه مصالح رسی سدهای خاکی، ابتدا هم‌خوانی معیار شیمیایی دکتر رحیمی با نتایج آزمایش پین هول بررسی شده و سپس با مبنا قرار دادن نتایج آزمایش پین هول، معیار اصلاح شده در شکل کلی معیار پیشنهادی توسط معیار شیمیایی دکتر رحیمی پیشنهاد شده¬ است. نتایج بررسی¬های انجام شده در محدودۀ اطلاعات آزمایشگاهی موجود در این پژوهش نشان می¬دهند در حالی که میزان تطابق معیار شیمیایی دکتر رحیمی با نتایج آزمایش پین هول 63% است، میزان تطابق معیار اصلاح شده پیشنهادی با نتایج آزمایش پین هول 74% است. شایان ذکر است که معیار شیمیایی دکتر رحیمی بر اساس نتایج 24 نمونه آزمایشگاهی تدوین شده در حالی‌که معیار پیشنهادی در پژوهش حاضر بر اساس نتایج 234 نمونه آزمایشگاهی تدوین شده است.

جلد 4، شماره 2 - ( 12-1389 )
چکیده

امروزه محدودیت منابع قرضه دارای ذرات خاک استفاده شده در فعالیت‌های رایج مهندسی، باعث رواج هر چه بیش‌تر استفاده از دانه‌های شنی با اندازه‌های درشت تا مرز قلوه سنگ در خاک‌ریزها شده است. به‌کارگیری ذرات درشت‌دانه در شیب‌ها و خاک‌ریزها مستلزم در نظر گرفتن تأثیرات آن‌ها در مخلوط شدن با خاک‌های ریزتر است. محدودیت ابعاد دستگاه‌های آزمایشگاهی متعارف مانع از انجام آزمایش بر روی نمونه‌های دانه‌درشت می‌شود. به همین سبب در این تحقیق تلاش شده است با استفاده از دستگاه برش مستقیم بزرگ مقیاس، تأثیر درصد، شکل و اندازۀ شن‌دانه بر رفتار مکانیکی مخلوط‌های ماسه‌ای مشخص شود. تعداد 39 آزمایش برش مستقیم بزرگ مقیاس، بر مخلوط خاک ماسه‌ای و شن‌دانه‌های گردگوشه و تیزگوشه با حداکثر قطر دانه‌های 5/12 و 4/25 میلی‌متر در درصدهای شن صفر، 20، 40 و 60 ترتیب داده شد. نتایج نشان داد که مقاومت برشی خاک ماسه‌ای با افزایش درصد شن‌دانه افزایش می‌یابد. همچنین مشخص شـد کـه شن‌های تیـزگوشه و درشت‌تـر نسبت بـه شن‌های گـردگوشه و کوچک‌تر به میزان بیش‌تری مقاومت برشی و زاویۀ اصطکاک مخلوط‌های شن و ماسه را افزایش می‌دهند. در این راستا روابطی نیز برای تقریب زاویۀ اصطکاک و مقاومت برشی خاک مخلوط شن و ماسه‌ای بر حسب درصد و نوع شن‌دانه ارائه شد.

جلد 4، شماره 2 - ( 12-1389 )
چکیده

ساخت‌گاه سد البرز از سنگ‌های مارنی و ماسه سنگی تشکیل شده است. با توجه به این نکته که طرح ارائه شده برای پردۀ آب‌بند در سنگ‌های مارنی (نسبتاً نرم با خصوصیات پلاستیکی) نسبت به سنگ‌های سخت و شکننده حداقل از نظر فاصله‌های گمانه‌ها (شعاع تأثیر دوغاب)، فشار تزریق (باربری و مقاومت سنگ) و حتی ترکیب و غلظت دوغاب متفاوت هستند، در این مقاله با تأکید بر دو پارامتر مهم نفوذپذیری و خورند سیمان به ارزیابی طرح تزریق پردۀ آب‌بند سد البرز پرداخته شده است. بررسی نتایج خورند سیمان حاکی از فاصلۀ زیاد گمانه‌های اولیه و عدم ارتباط مناسب بین گمانه‌های اولیه و ثانویه است. همچنین بررسی نتایج تزریق در گمانه‌های سری پنجم و ششم نشان می‌دهد که بعضی از گمانه‌های سری ششم تا سطح آب‌بندی اجرا نشده‌اند. با بررسی نمودارهای نرخ خورند- زمان- فشار و خورند- زمان در تکیه‌گاه راست سد، می‌توان به این نتیجه رسید که فشارهای تزریق متناسب با سنگ‌های مارنی و نفوذناپذیر پی اعمال نگردیده است و باعث شده پدیده‌هایی نامطلوب، از قبیل باز و بسته شدن درزه‌ها1 و شکست هیدرولیکی2 با فراوانی زیاد، خورندسیمان در این بخش از ساخت‌گاه را به طرز چشم‌گیری افزایش دهند. شایـان ذکر است کـه نتایج گمانه‌های کنترلی در تکیه‌گاه سمت راست بیان‌گر آن است که آب‌بندی در این محدوده تا حد قابل قبولی فراهم شده است.

جلد 4، شماره 2 - ( 12-1389 )
چکیده

هدف این تحقیق بررسی تأثیر کانی‌شناسی و خواص ژئوشیمیایی سنگ‌دانه‌‌ها بر خصوصیات مکانیکی بتن است. برای تحقق این امر، سنگ‌دانه‌‌هایی با خواص پترولوژی مختلف از معادن فعال گردآوری شده و به آزمایشگاه منتقل شده است. نمونه‌های انتخاب شده شامل آندزیت، بازالت، گرانیت، گنایس، آهک، لوماشل، ماسه¬سنگ، دولومیت، توف و دیوریت است که دارای خواص شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی مختلفی هستند. نتایج این تحقیق نشان داد که خواص فیزیکی و مکانیکی کانی‌ها خواص مقاومتی بتن را تحت تأثیر قرار می‌دهند و مشخص شد که خصوصیات نامطلوب بتن با چه کانی‌هایی کنترل می‌شود. همچنین در این تحقیق مشخص شد که سنگ‌دانه‌های با کانی‌های سوزنی و ورقه‌ای و همچنین کانی‌های که در معرض فرسایش قرارگرفته‌اند در خواص نامطلوب بتن تأثیر زیادی دارند. در این تحقیق بیش‌ترین مقاومت 28 روزه بتن مربوط به سنگ‌دانه دولومیتی با مقاومت فشاری 33 مگاپاسکال، و کم‌ترین مقاومت مربوط به سنگ‌دانه لوماشلی با 13 مگاپاسکال است.

جلد 4، شماره 2 - ( 12-1389 )
چکیده

تحلیل تراکم حاصل شده از عملیات تراکم در خاک‌های ریزدانه در تحلیل برگشتی اهمیت به‌سزایی دارد. روش متداول در محاسبۀ درصد تراکم خاک؛ شیوه‌های معمول مانند روش مخروط ماسه، روش بالون لاستیکی و روش چگالی‌سنج هسته‌ای است. که به‌عنوان روشی مناسب جای‌گزین، شبکۀ عصبی آموزش دیده شده بر مبنای الگوهای تحلیل شده است. با روش‌های مذکور محاسبۀ تراکم، علاوه بر این که به دقت مورد نیاز در روش‌های مرسوم می‌رسد، سادگی و سهولت استفاده از آن از سایر روش‌ها بیش‌تر بوده و سرعت محاسبۀ آن نیز بیش‌تر است. در این تحقیق مدلی مبتنی بر شبکۀ عصبی چندلایه پرسپترون برای پیش‌بینی رفتار تراکمی خاک‌های ریزدانه در سد مخزنی سرابی در حین اجرا، و متراکم کردن لایه‌های خاک ارائه شد. متغیرهای ورودی شامل4 پارامتر ژئوتکنیکی رطوبت بهینه، درصد عبوری از الک200، حد روانی و حد خمیری و 4 پارامتر اجرایی تعداد دفعات عبور غلتک، ضخامت لایه، رطوبت خاک در محل و دانسیتۀ حاصل شده در محل، در نظر گرفته شد. ایـن مدل که مبتنی بر شبـکۀ عصبی چنـد لایه با روی‌کرد پس‌انتشار خطا ارائه شده، قادر است بدون داشتن حداکثر دانسیتۀ آزمایشگاه که از ملزومات حتمی محاسبۀ درصد تراکم در حالت معمولی است؛ با استفاده از دیگر پارامترهای ژئوتکنیکی و اجرایی (8 مورد اشاره شده) درصد تراکم و بالطبع حداکثر وزن مخصوص آزمایشگاه را با تقریب نزدیک به 100 درصد محاسبه کند.

جلد 4، شماره 2 - ( 12-1389 )
چکیده

حجم عظیم لاستیک¬های فرسوده با توجه به‌ تجزیه¬ نشدن در طبیعت باعث ایجاد مشکلات زیست‌محیطی فراوان شده است که رفع آن از دغدغه¬های اصلی کارشناسان این حوزه است. در سال¬های اخیر به استفاده مجدد از این مواد در صنایع مختلف بسیار توجه شده است. این مواد به‌دلیل حالت الاستیک و توانایی زیاد در جذب انرژی به‌عنوان یکی از شناخته شده¬ترین میراگر¬ها محسوب می¬شوند. با توجه به این‌که کاهش لرزش¬های رسیده ناشی از زلزله، به ‌سازه، از موثر¬ترین روش¬های مقابله با نیروی¬های زلزله است، لذا به نظر می‌رسد استفاده از مخلوط خاک-تراشه¬های لاستیک فرسوده در زیر پی می¬تواند به‌عنوان نوعی میراگر عمل کرده و اثرات امواج حاصل رسیده به زیرسازه را کاهش دهد. در این تحقیق مصالح مذکور به‌عنوان میراگر در زیر پی، مدل شده و تأثیر عمق سنگ‌بستر بر روی عمل‌کرد مخلوط در حوزۀ زمان و فرکانس بررسی شده است. نتایج نشان می¬دهد این مصالح دامنۀ تشدید، شتاب و انرژی رسیده به سطح زمین را به‌شدت کاهش می-دهد. همچنین با افزایش عمق سنگ‌بستر عمل‌کرد این مصالح به‌عنوان جداساز لرزه¬ای کاهش می-یابد. مصالح مذکور در زلزله¬های شدید نسبت به زلزله¬های ضعیف، عمل‌کرد بهتری دارد. مزیت این روش نسبت به روش¬های مشابه هزینۀ پایین، دسترسی آسان به منابع، عدم نیاز به تکنولوژی بالا و رفع هم‌زمان دو مشکل (لرزش¬های زلزله و مسائل زیست محیطی) است.

جلد 4، شماره 2 - ( 12-1389 )
چکیده

در این تحقیق سعی شده است تا با توجه به پارامترهای مهم و مؤثر در فرایند برش سنگ، یک سیستم طبقه‌بندی جامع برای ارزیابی قابلیت برش سنگ¬ها ارائه شود. در سیستم طبقه‌بندی جدید 4 مشخصۀ مهم از سنگ شامل مقاومت فشاری تک‌محوری، سختی موهس، فاکتور سایندگی شیمیازک و مدول الاستیسیته برای ارزیابی فابلیت برش سنگ انتخاب شدند که در مجموع به سنگ‌ها امتیازی از 10 تا 100 اختصاص داده و قابلیت برش سنگ‌ها را در دو گروه سخت و نرم به پنج کلاس خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف طبقه‌بندی می‌کند. شاخص به‌دست آمده از سیستم طبقه‌بندی جدید می¬تواند به‌عنوان شاخصی مهم و کاربردی برای ارزیابی قابلیت برش سنگ-های ساختمانی استفاده شود. در مقالۀ حاضر، ارتباط میان شدت جریان مصرفی و شاخص قابلیت برش و پارامترهای ماشین کاری با استفاده از برازش چند متغیره بررسی شد. بدین منظور دوازده نوع سنگ ساختمانی در آزمایشگاه با دستگاه برش تحت شرایط مختلف ماشین‌کاری (عمق¬های مختلف برش و نرخ‌های مختلف پیشروی)‌ آزمایش شدند. نتایج حاصل از بررسی¬های آزمایشگاهی به‌عنوان ورودی نرم افزار آماری SPSS در نظر گرفته شدند و در نهایت مدل¬های پیش‌بینی شدت جریان مصرفی با توجه به پارامترهای ماشین‌کاری و شاخص قابلیت برش ارائه شدند. با استفاده از این مدل¬ها در کارخانجات فراوری می¬توان به دیدگاه نسبتاً خوبی از نظر نرخ مصرف انرژی برای برش سنگ¬های ساختمانی دست پیدا کرد.

صفحه 1 از 7    
اولین
قبلی
1
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه زمین شناسی مهندسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Engineering Geology

Designed & Developed by : Yektaweb