فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 مجله تحقیقات مدلسازی اقتصادی به موجب نامه شماره ۶۳-۴/۱۱/۳ مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۸ وزارت علوم تحقیقات و فناوری 
اعتبار علمی- پژوهشی را دریافت نموده است.

درباره نشریه:
شاپای چاپی۲۲۲۸-۶۴۵۴
شاپای الکترونیکی۲۵۳۸-۴۱۶۳

نوع نشریه: نشریه علمی
توالی انتشار: فصلی
زمان انتشار: پایان هر فصل
فرمت: الکترونیکی (غیربرخط)
هزینه دریافت و چاپ مقاله: مبلغ ۴۰۰هزارتومان بعد از  پذیرش مقاله بابت هزینه پردازش مقالات دریافت می شود. (ر.ک راهنمای تدوین مقاله)
دسترسی به مقالات: این سایت آزاد است
متوسط زمان داوری مقالات:  ۸ هفته
زبان:
 دو زبانه فارسی (چکیده و منابع مقالات انگلیسی)
حوزه‌های فعالیت تخصصی: مدل سازی تجربی و نظری اقتصادی، مدل سازی موضوعات خرد، کلان و بین بخشی اقتصادی
نوع نشریه: نشریه علمی
نوع داوری: فرایند داوری تخصصی به صورت داوری بسته و دوسو ناشناس و حداقل دو داور و یک داور تطبیقی
ایمیل‌های ارتباط با مجله: ejournalkhu.ac.ir     emr_journalyahoo.com
محورهای مجله:
۱. مدل سازی تجربی و نظری اقتصادی
۲. مدل سازی موضوعات خرد، کلان و بین بخشی اقتصادی

« یادآور می شود که مجله تحقیقات مدل سازی اقتصادی قبلاً دارای عنوان مجله علوم اقتصادی بوده است.»

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی:
http://jemr.khu.ac.ir/find.php?item=1.40.25.fa
برگشت به اصل مطلب