فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی- هیات تحریریه
هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیرمسئول: دکتر محمد حسین کریم
استاد دانشگاه خوارزمی
تخصص:
اقتصاد انرژی و منابع
۰۰۰۰-۰۰۰۲-۷۱۱۴-۸۷۰۲
سردبیر: دکتر رضا اکبریان
دانشیار دانشگاه خوارزمی
تخصص: اقتصاد
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

rakbariankhu.ac.ir
مدیر داخلی: دکتر سیاب ممی پور
دانشیار دانشگاه خوارزمی
تخصص: اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
۰۰۰۰-۰۰۰۱-۵۴۰۶-۴۹۱۳
s.mamipoorkhu.ac.ir
اعضای هیات تحریریه فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی
AWT IMAGE

دکتر مجید احمدیان

 استاد دانشگاه تهران

تخصص: اقتصاد انرژی و محیط زیست

mahmadianut.ac.ir

AWT IMAGE

دکتر کریم اسلاملوئیان

استاد دانشگاه شیراز

تخصص: اقتصاد بین‌الملل و محیط زیست

keslamlorose.shirazu.ac.ir

AWT IMAGE

دکتر صادق بختیاری‌کوه‌سرخی

استاد دانشگاه اصفهان

تخصص: توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، اقتصاد بخش عمومی

bakhtiari_sadeghyahoo.com

AWT IMAGE

دکتر مصیب پهلوانی

دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

تخصص: اقتصادسنجی

pahlavanihamoon.usb.ac.ir

AWT IMAGE

دکتر مرتضی سامتی

استاد دانشگاه اصفهان

تخصص: اقتصاد بخش عمومی

sametiase.ui.ac.ir

AWT IMAGE

دکتر علی سوری

دانشیار دانشگاه تهران

تخصص: اقتصاد ریاضی، اقتصادسنجی

alisouriut.ac.ir

AWT IMAGE

دکتر مهدی صادقی شاهدانی

استاد دانشگاه امام صادق‌(ع)

تخصص: اقتصاد انرژی، اقتصاد مالی
۰۰۰۰-۰۰۰۲-۲۷۶۵-۵۷۷۴

sadeghiisu.ac.ir

AWT IMAGE

دکتر مصطفی عمادزاده

استاد دانشگاه اصفهان

تخصص: توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

emadzadehshbu.ac.ir

AWT IMAGE

دکتر اسدالله فرزین وش

استاد دانشگاه تهران

تخصص: اقتصاد پولی و اقتصاد بین‌الملل‌

farzinvut.ac.ir

AWT IMAGE

دکتر محمدعلی فلاحی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص: اقتصادسنجی، اقتصاد انرژی
۰۰۰۰-۰۰۰۱-۷۴۴۲-۴۲۶۹

falahium.ac.ir

AWT IMAGE

دکتر محمدحسن فطرس

استاد دانشگاه بوعلی همدان

تخصص: توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی

fotrosbasu.ac.ir

AWT IMAGE

دکتر محمدعلی متفکر آزاد

استاد دانشگاه تبریز

تخصص: اقتصاد اسلامی

motafakkertabrizu.ac.ir

AWT IMAGE                   

دکتر سیدحسین میرجلیلی

استاد پژوهشگاه علوم انسانی

تخصص: توسعه اقتصادی و برنامه ریزی اقتصاد بین‌الملل

h.jaliliihcs.ac.ir

دکتر محسن ابراهیمی
دانشیار دانشگاه خوارزمی
تخصص: اقتصاد انرژی، اقتصاد بخش عمومی
دکتر محمدرضا منجذب
دانشیار دانشگاه خوارزمی
تخصص: اقتصادسنجی
۰۰۰۰-۰۰۰۲-۸۶۹۶-۶۱۰X
monjazebkhu.ac.ir
دکتر مجید افشاری راد
دانشیار دانشگاه خوارزمی
تخصص: اقتصاد صنعتی، اقتصاد بین‌الملل
۰۰۰۰-۰۰۰۲-۶۷۰۳-۵۸۱X
 m.fesharikhu.ac.ir
دکتر سیاب ممی پور
دانشیار دانشگاه خوارزمی
تخصص: اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
۰۰۰۰-۰۰۰۱-۵۴۰۶-۴۹۱۳
s.mamipoorkhu.ac.ir
دکتر محمدحسین مهدوی عادلی
استاد انجمن اقتصاد انرژی ایران
تخصص: اقتصاد
۰۰۰۰-۰۰۰۱-۶۶۹۶-۹۶۰۵
mh-mahdavium.ac.ir
دکتر علی امامی میبدی
استاد انجمن اقتصاد انرژی ایران
تخصص: اقتصاد انرژی
۰۰۰۰-۰۰۰۲-۴۸۲۳-۴۱۵۱
emamiatu.ac.i

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی:
http://jemr.khu.ac.ir/find-1.41.24.fa.html
برگشت به اصل مطلب