فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی- اخبار نشریه
ضمیمه مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/11/3 | 

اطلاعیه مهم

قابل توجه نویسندگان محترم

در هنگام بارگذاری مقاله خود در قسمت ضمایم فقط فایلهای ضروری و داده های خام بدون نام نویسندگان قرار داده شود.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی:
http://jemr.khu.ac.ir/find.php?item=1.43.38.fa
برگشت به اصل مطلب