فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی- اخبار نشریه
ارسال همزمان مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/11/9 | 

اطلاعیه مهم

ارسال‌همزمان مقاله به صورت‌همزمان به نشریات دیگرممنوع می‌باشد و در صورت مشاهده با نویسنده مطابق آیین‌نامه برخورد می‌شود.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی:
http://jemr.khu.ac.ir/find.php?item=1.43.39.fa
برگشت به اصل مطلب