فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی- اخبار نشریه
فرم اشتراک الکترونیکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/12/13 | 
به اطلاع می رساند ازین پس اشتراک فصلنامه از طریق فرم موجود در سایت امکان پذیر می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی:
http://jemr.khu.ac.ir/find.php?item=1.43.42.fa
برگشت به اصل مطلب