فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی- راهنمای ثبت نام
اطلاعات ثبت نام

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ثبت نام در پایگاه

بپیش از فرستادن مقاله، باید به عنوان یک کاربر در پایگاه ثبت نام کنید. بنابراین، فرم عضویت پایگاه را تکمیل کنید. این فرم در نشانی زیر در دسترس شما خواهد بود:

the site url/form_register.php

 

نمایی از فرم ثبت نام

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی:
http://jemr.khu.ac.ir/find.php?item=1.54.26.fa
برگشت به اصل مطلب