دوره 23، شماره 69 - ( 4-1402 )                   جلد 23 شماره 69 صفحات 401دوره381فصل__Se | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
2- استاد گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران ، taghizadeh@iaut.ac.ir
3- استادیار، گروه ریاضی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
چکیده:   (2329 مشاهده)
پدیده فقر واقعیتی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است که از دیر باز از بزرگترین مشکلات انسان بوده است. گوناگونی مشکلات، نیازها و گرفتاریهای اقشار محروم و کم درآمد جامعه و تعدد شاخص های تشکیل دهنده فقر از یک طرف، و از طرفی کمبود منابع و اعتبارات مالی جهت برطرف ساختن شاخص های فقر، سازمانهای  متولی امور فقرا از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) را با چالش هایی جدی در زمینه تخصیص بهینه منابع روبه رو نموده است. لذا هدف تحقیق حاضر، خوشه بندی مددجویان کمیته امداد شهرستان تبریز از منظر شاخص های فقر معیشتی، رتبه بندی این خوشه ها از بعد هزینه و در نهایت تخصیص بهره ور و بهینه منابع برای هر خوشه می باشد. بدین طریق با کمترین منابع، طیف وسیعی از نیازمندان از این منابع بهره مند می گردند. برای انجام این کار، با تحلیل خوشه ای داده های استخراج شده از سیستم، 700  مددجوی کمیته امداد شهرستان تبریز از منظر شاخص های فقر معیشتی و با روش K-mean ، خوشه بندی گردیده است. نتایج حاصل از این تحقیق، ساختار خوشه ای مشتمل بر 10 خوشه بوده که مطابق با ویژگیهای خوشه ها، عناوینی برای خوشه ها لحاظ شده است. در نهایت جهت رتبه بندی خوشه ها از روش  تصمیم گیری چند شاخصه SAW بهره گیری به عمل آمده است. یافته های تحقیق نشان دهنده تفاوت اثربخش بودن تخصیص در روش خوشه بندی نسبت به سایر روشهای سنتی می باشد.
شماره‌ی مقاله: 20
متن کامل [PDF 811 kb]   (340 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دریافت: 1399/4/21 | پذیرش: 1399/8/26

فهرست منابع
1. ابونوری، اسماعیل. عباسی قادری، رضا، (۱۳۸۶)؛ برآورد اثر رشد اقتصادی بر فقر در ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 9(30).
2. پیرائی، خسرو؛ شهسوار، محمدرضا. (۱۳۸۸). بررسی وضعیت فقر در مناطق شهری و روستایی استان فارس. پژوهش¬نامه اقتصادی 9(3): ۲۳۳-264.
3. حسن‌زاده، علی. (۱۳۷۹). بررسی عوامل مؤثر بر فقر: مطالعه موردی ایران. پایان¬نامه دوره دکتری تخصصی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات.
4. خالدی، کوهسار؛ پرمه، زورار. (۱۳۸4). بررسی وضعیت فقر در مناطق شهری و روستایی ایران (۱۳۷۵-۱۳۸۲). اقتصاد کشاورزی و توسعه. (49): ۸4-۵۷.
5. خداداد کاشی، فرهاد، (۱۳۷۷). اندازه¬گیری فقر در ایران برحسب خصوصیات اجتماعی و اقتصادی خانوارها، کاربرد شاخص سن در ایران، پژوهشنامه بازرگانی، (8).
6. رسول اف، جلال؛ منصور، سیفی و داریوش، رشیدي (1380) شناسایی سطوح نیازها و عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان: پیش‌نیازی براي اصلاحات ساختاري در نظام بانکی، یازدهمین کنفرانس سالانه سیاست‌هاي پولی و ارزي، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی.
7. زاهدی مازندرانی، محمدجواد (۱۳۸4)، فقر روستایی، روند و اندازه‌گیری در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، 4(17).
8. عرب مازار، ع. حسینی نژاد، م. 1383. عوامل مؤثر بر فقر خانوارهای شاغل روستایی در ایران. جستارهای اقتصادی، 1(1): 67-94.
9. کیم، جا- آن؛ مولر، دبلیو چارلز (1378)، " کاربرد تحلیل عاملی در پژوهش اجتماعی " مسعود کوثري، چاپ اول، تهران: سلمان.
10. محمد زاده، پرویز فلاحی، فیروز و حکمتی فرید، صمد. (۱۳۹۰). بررسی فقر و عوامل تعیین‌کننده‌ی آن در بین خانوارهای شهری کشور. فصل¬نامه تحقیقات مدل¬سازی اقتصادی، 1(2): ۹4 - 41.
11. مهرگان، محمدرضا؛ عزت‌الله، اصغري زاده، حسین و صفري (1387)، طراحی مدلی براي بررسی رقابت‌پذیري در سطح بنگاه با استفاده از مدل¬سازي معادلات ساختاریافته، مطالعه موردي: شرکت ملی پتروشیمی ایران، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، (46).
12. Aliber, M. 2003. Chronic poverty in South Africa: Incidence, causes and policies. World Development, 31 (3): 473-490. [DOI:10.1016/S0305-750X(02)00219-X]
13. Atkinson, B. (1989). "Poverty and Social Security". New York. Harvester Wheatsheaf. [DOI:10.1007/978-1-349-19806-1_27]
14. Baulch, B. and Hoddinott, J. 2000. Economic mobility and poverty dynamics in developing countries. Journal of Development Studies, 36 (6):1-24. [DOI:10.1080/00220380008422652]
15. Bryceson, D.F. 1996. Deagrarianization and rurel employment in sub-saharan Africa: A sectoral perspective. World Development, 24(1):97-111. [DOI:10.1016/0305-750X(95)00119-W]
16. Chamber, R. 2004. Whose reality counts Putting the first last. London: IT Publications.
17. Chambers, R. Longhurst, R. and Pacey, A. 1981. Seasonal dimensions to rural poverty. London: Frances Pinter.
18. Chapotp, A. Banda, D. Haggbland, S. and Hamukwala, P. 2011. Factors affecting poverty dynamics in rureal Zambia. Food Security Research Project, Working paper No. 55, Lusaka, Zambia.
19. Downing, T. 1991. Vulnerability to hanger in Africa. Global Environmental Change, 1(5):365-380. [DOI:10.1016/0959-3780(91)90003-C]
20. Ellis, F. 2000. The determinants of rural livelihood diversification in developing countries. Journal of Agricultural Economiccs, 51(2): 289-302. [DOI:10.1111/j.1477-9552.2000.tb01229.x]
21. Gentle, P. and Maraseny,T.N. 2012. Climate change,poverty and livelihoods: Adaptation practices by rurel mountain communities in Nepal. Environmental Science &Pplicy, 21: 24-34. [DOI:10.1016/j.envsci.2012.03.007]
22. Hayati, D. and Karami, E. 2005. Typology of causes of poverty: The perception of Iranian farmers. Journal of Economic psychology, 26: 884-901. [DOI:10.1016/j.joep.2005.05.002]
23. Hayati, D. Karami, E. and Slee, B. 2004. Combining qualitative and quantitative methods in the measurement of rural poverty: The case of iran. Social Indicators Research, 75: 361-394. [DOI:10.1007/s11205-004-6299-9]
24. Janvery, A. and Sadoulet, E. 2003. Rural poverty in latin America.agricultural Research and poverty Reduction: some Issus and Evidence, pp. 105-130.
25. Kannan G, Haq, A.N., Sasikumar, P., Arunachalam, S. (2008). Analysis and selection of green suppliers using interpretative structural modeling and analytic hierarchy process, International Journal of Management and Decision making; 9(2): 163.82. [DOI:10.1504/IJMDM.2008.017198]
26. Key, C. 2006. Rural poverty and development strategies in Latin America. Journal of Agrarian Change, 6 (4): 455-508. [DOI:10.1111/j.1471-0366.2006.00132.x]
27. Long, N. 2001. Development sociology: actor perspectives. London: Routledge.
28. Neff, D. 2013. Fuzzy set theoretic applications in poverty research. Policy and Society, 32(4):319-331. [DOI:10.1016/j.polsoc.2013.10.004]
29. Ravallion, M. 2010. Troubling tradeoffs in the human development index. World development policy research, working paper No. 5484. Washington: World Bank. [DOI:10.1596/1813-9450-5484]
30. Rigg, J. Land, farming, livelihoods, and poverty: Rethinking the links in the rural South. World development, 34(1):180-202. [DOI:10.1016/j.worlddev.2005.07.015]
31. Scoones, I. 1998. Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis. Institute for Development studies, Working paper No. 72. University of Sussex, Brighton, UK.
32. Sen, A. 1999. Development as freedom. Oxford Univershty press.
33. Sen, A. K. (1994). "Issues in the Measurement of Poverty". Scandinavian. Journal of Economics, 81 (2). [DOI:10.2307/3439966]
34. Siegel, P. and Alwang, J. 1999. An asset-based approach to social risc management: A conceptual framework. Social protection discussion paper No. 9926. Washington: World Bank.
35. Spicker, P. Gordon, D. 1998. The international poverty glossary. London: Zed Books.
36. Sullivan, C. 2002. Calculating a water poverty index. World Development, 30(7): 1195-1210. [DOI:10.1016/S0305-750X(02)00035-9]
37. Swift, J. and Hamilton, K. 2001. Household food and livelihood security. In devereux, S. and Maxwell, S. (eds.), Food Security in sub-Saharan Africa. London: ITDG Publishing. [DOI:10.3362/9781780440170.004]
38. Townsend, P. (1979). "Poverty in the United Kingdom". London. Penguin. [DOI:10.1525/9780520325760]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.