دوره 25، شماره 76 - ( 1-1404 )                   جلد 25 شماره 76 صفحات 0دوره0فصل__Se | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه تبریز
2- دانشگاه تبریز ، ayoubzoghi.saghez@gmail.com
چکیده:   (3132 مشاهده)
وقوع زلزله و تلفات و آسیب های ناشی از آن همواره به عنوان تهدیدی جدی برای شهر، ساکنان شهرها و دارایی های آنان، برنامه ریزان و مدیران شهری را بر آن داشته، تا با ارایه راه حل های منطقی و علمی به ایمن سازی شهرها مبادرت ورزند. ایمن سازی شهر در مقابل زلزله فقط با ایجاد سازه های مستحکم عملی نخواهد شد و باید با بهینه سازی کاربری اراضی شهری در مسیر کاهش آسیب پذیری شهری گام برداشت. هدف از این پژوهش تعیین پهنه های بهینه شهری به منظور توسعه شهر با هدف کاهش آسیب پذیری شهر سنندج می باشد. بدین منظور از روش KNN به عنوان یک مدل با دقت نسبتاً بالا جهت ارزیابی کاربری اراضی بهینه شهر سنندج با تأکید بر خطر زلزله استفاده شده است. آنچه از خروجی مدل به دست آمده نشان می دهد که حدود 32 درصد از مساحت شهر در وضعیت بهینه قرار گرفته و منطقه 2 با 42.78 درصد معادل 406 هکتار و منطقه 4 با 50.85 درصد معادل 658 هکتار شرایط بهینه ای را برای توسعه شهر در راستای کاهش آسیب پذیری شهری و افزایش بهینگی کاربری های شهری ارایه می دهند. وضعیت کلی شهر از لحاظ بهینگی مناسب نبوده و محلات واقع در مناطق 1 و 2 با توجه به تراکم بالای جمعیتی و مسکونی، نفوذپذیری بسیار پایین و سازگاری پایین کاربری ها، در وضعیت نامناسب و بسیار نامناسب قرار دارند. در ارزیابی مدل، مقدار سطح زیر منحنی عدد 0.951 به دست آمده، که حاکی از عملکرد بسیار مطلوب مدل در بررسی موضوع است.
     
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

فهرست منابع
1. ابراهیمی، مجید؛ سلمانی مقدم، محمد، امیر احمدی، ابوالقاسم و نوری، مریم. (1394). ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای شهر بردسکن در برابر زلزله با استفاده از مدل سلسله مراتبی وارون (IHPW)، مجله مخاطرات محیط طبیعی، سال 4 دوره 6، 105-137.
2. احدنژاد روشتی، محسن؛ قرخلو، مهدی و زیاری، کرامت الله. (1389). مدل سازی آسیب پذیری ساختمانی شهرها در برابر زلزله با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی، جغرافیا و توسعه، شماره 19، 171-198.
3. بهنام پور، ناصر؛ حاجی زاده، ابراهیم؛ سمنانی، شهریار و زایری، فرید. (1392). معرفی الگوریتم های مدل رده بندی درختی و کاربرد آن در تعیین عوامل موثر بر سرطان مری در استان گلستان، دوفصلنامه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان (حکیم سید اسماعیل جرجانی)، دوره 1، شماره 2، 38-46.
4. جامی، محسن؛ فریمان خطیب، محمد مهدی؛ مریدی، علی اصغر و مظلوم، غلامرضا. (1392). هندسه فرکتالی گسل ها و لرزه خیزی در شمال شرق ایران، مجله مخاطرات محیطی، سال دوم، شماره 3، 17-28.
5. جهانی، میثم؛ رضایی نور، جلال؛ هداوندی، اسماعیل؛ صالحی، ایرج و تحسینی، حبیب اله. (1394). مقایسه سامانه های پشتیبان تصمیم گیری در پیش بینی دیابت، مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران، دوره 11، 2، 46-53.
6. حاجی نژاد، علی؛ بدلی، احد و آقایی، واحد. (1394). بررسی عوامل موثر بر آسیب پذیری ناشی از زلزله در مناطق شهری دارای سکونتگاه های غیر رسمی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، مطالعه موردی: مناطق 1 و 5 شهر تبریز، مجله مخاطرات محیط طبیعی، سال چهارم، شماره 6، 33-56.
7. خالق پناه، کمال، نیری، هادی، کرمی، محمدرضا و احمدی، خبات. (1395). پهنه‌بندی میزان آسیب‌پذیری شهر سنندج ناشی از زلزله با استفاده از دو مدل تحلیل سلسله مراتبی و مدل تاپسیس، نشریه علمی - پژوهشی جغرافیا و برنامه‌ریزی، دوره 20، شماره 57، 294-277.
8. ساسان پور، فرزانه؛ شماعی، علی؛ افسر، مجید و سعیدپور، شراره. (1396). بررسی آسیب پذیری ساختمان های شهر در برابر مخاطرات محیطی (زلزله)، مطالعه موردی: محله محتشم کاشان، مجله مخاطرات محیط طبیعی، دوره ششم، شماره 14، 103-122.
9. صیامی، قدیر؛ تقی نژاد، کاظم و زاهدی کلاکی، علی. (1394). آسیب شناسی لرزه ای پهنه های شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی معکوس (IHWP) و GIS، مطالعه موردی: شهر گرگان، فصلنامه مطالعات برنامه ریزی شهری، دوره 3، شماره 9، 43-63.
10. عزیزی، محمد مهدی و اکبری، رضا. (1387). ملاحضات شهرسازی در سنجش آسیب پذیری شهرها از زلزله، مطالعه موردی: منطقه فرحزاد تهران، نشریه هنرهای زیبا، شماره 34، 25-36.
11. عابدینی، موسی و سرمستی، نادر. (1395). ارزیابی ضریب آسیب پذیری کلان شهر تبریز در برابر خطر زلزله و برآورد تلفات انسانی، فصلنامه جغرافیای طبیعی، سال نهم، شماره 32، 35-56.
12. کانتاردزیک (1385)، داده کاوی، ترجمه: امین علیخان زاده، نشر علوم رایانه، بابل، چاپ اول.
13. کرمی، محمدرضا. (1391). ارزیابی خطر زلزله و آسیب پذیری شهرها با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)، نمونه موردی: شهر تبریز، رساله دکتری به راهنمایی دکتر محمدرضا پورمحمدی، دانشگاه تبریز، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی.
14. کریمی صالح، محمد جعفر. (1385). برنامه ریزی شهری مقابله با سوانح طبیعی، اولین همایش ملی مقابله با سوانح طبیعی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران.
15. لطفی، خداداد. (1391). مدل سازی ضریب آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله با استفاده از GIS و GA، مطالعه موردی: شهر اردبیل، پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر فریبا اسفندیاری، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
16. مشکانی، علی و ناظمی، عبدالرضا. (1388). مقدمه ای بر داده کاوی، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ اول.
17. مظفری، غلامعلی؛ شفیعی، شهاب و تقی زاده، زهرا. (1394). ارزیابی کارایی مدل درخت تصمیم رگرسیونی در پیش بینی خشکسالی، نمونه موردی: ایستگاه سینوپتیک سنندج، مجله مخاطرات محیط طبیعی، سال چهارم، شماره 6.
18. مقیمی، ساجده و منصفی پراپری دانیال. (1398). مکان یابی فضای مناسب برای اسکان موقت زلزله زدگان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و ترکیب خطی وزنی بر مبنای GIS، نمونه موردی: شهر شاهرود، نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، سال ششم، شماره 1، 71-94.
19. مکرم، رضا. (1396). مقایسه مدل های شبکه عصبی، درخت تصمیم و کاکس در طبقه بندی داده های بقا، رساله دکتری در رشته آمار گرایش استنباط، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم ریاضی، گروه آمار.
20. ملکی، امجد. (1386). پهنه بندی خطر زمین لرزه و اولویت بندی بهسازی مساکن در استان کردستان، مجله پژوهش های جغرافیایی، دوره 39، شماره 59، 115-124.
21. مرکز آمار ایران. (1395). سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395. شهرستان سنندج.
22. مهندسین مشاور تدبیر شهر. (1387). طرح توسعه و عمران شهر سنندج. مرحله اول. جلد اول.
23. یزدانفر، کاملیا. (1393). تعیین فعالیت گسل پیرانشهر به عنوان شمال غربی ترین قطعه راندگی جوان زاگرس با کاربرد مدل DTM و نرم افزار GIS، مجله تحقیقات جغرافیایی، دوره 29، شماره 4، 133-146.
24. Alizadeh, M.; alizadeh, E.; Asadollahpour Kotenaee, S.; Shahabi, H.; Beiranvand Pour, A.; Panahi, M.; Baharin Bin, A. and Lee, S., (2018), Social Vulnerability Assessment Using Artificial Neural Network (ANN) Model for Earthquake Hazard in Tabriz City, Iran, Sustainability, 10, 3376; doi:10.3390/su10103376. [DOI:10.3390/su10103376]
25. Bradley, AP., (1997), the use of the area under the ROC curve in the evaluation of machine learning algorithms. Pattern Recognit.30: 1145-1159. [DOI:10.1016/S0031-3203(96)00142-2]
26. Chich-hao Wang, (2013), "Land-use allocation and earthquake damage mitigation: a combined spatial statistics and optimization approach", presented in partial fulfillment of the requirements for the degree doctor of philosophy in the graduate school of the OHIO state university.
27. Hanley, A and Mcneil, J., (1982), the meaning and use of the area under a receiver operating characteristic (ROC) curve. Radiology. 143: 29-36. [DOI:10.1148/radiology.143.1.7063747] [PMID]
28. Zambon, M., R. Lawrence, A. Bunn, and S. Powell., (2006), Effect of alternative splitting rules on image processing using classification tree analysis. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 72(1): 25-30. [DOI:10.14358/PERS.72.1.25]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.