نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی- سیاست مواجه با سرقت علمی
سیاست مواجه با سرقت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/13 | 
تمامی مقالات دریافتی نشریه ابتدا توسط کارشناس یا مدیر داخلی نشریه با سیستم مشابهت یابی همتایاب از جمله سامانه کراس چک (مشابه یاب)یکتاوب و پایگاه سمیم نور (مقالات فارسی)  و مقالات انگلیسی توسط سیستم  ithenticate مشابهت یابی می شود و گزارش مشابهت یابی در اختیار سردبیر و اعضای هیات تحریریه قرار می گیرد . در صورتی که درصد مشابهت مقاله دریافتی با مقالات چاپ شده بیبش از حد مجاز تعیین شده توسط هیات تحریریه نشریه باشد مقاله بلافاصله به نویسندگان همراه با گزارش مشابهت یابی عودت می گردد.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی:
http://jgs.khu.ac.ir/find.php?item=1.125.37.fa
برگشت به اصل مطلب