نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی- تفاهم نامه انجمن جغرافیایی ایران
تفاهم نامه انجمن جغرافیایی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/23 | 

نشانی مطلب در وبگاه نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی:
http://jgs.khu.ac.ir/find.php?item=1.134.43.fa
برگشت به اصل مطلب