مجله مطالعات و تحقيقات ادبی- لیست داوران
لیست داوران، دوره جدید، شماره ۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/29 | 
دکتر سید مرتضی میرهاشمی دانشگاه خوارزمی
دکتر جمیله اخیانی دانشگاه زنجان
دکتر بهادر باقری دانشگاه خوارزمی
دکتر حسین پاینده دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر سمیرا شفیعی دانش‌آموخته دکتری دانشگاه اراک
دکتر حورا یاوری دانشگاه کلمبیا
دکتر فاطمه مرادی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
دکتر مسعود جعفری دانشگاه خوارزمی
دکتر حمید عبداللهیان دانشگاه اراک
دکتر یداللـه جلالی پندری دانشگاه یزد
دکتر فرزاد بالو دانشگاه مازندران
دکتر حامد نوروزی دانشگاه بیرجند
دکتر عسگر عسگری دانشگاه خوارزمی
دکتر حبیب‌اله عباسی دانشگاه خوارزمی
نشانی مطلب در وبگاه مجله مطالعات و تحقيقات ادبی:
http://jls.khu.ac.ir/find-1.118.25.fa.html
برگشت به اصل مطلب