مجله مطالعات و تحقيقات ادبی- دوره جدید، شماره 1
لیست داوران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/29 | 
دکتر سید مرتضی میرهاشمی دانشگاه خوارزمی
دکتر جمیله اخیانی دانشگاه زنجان
دکتر بهادر باقری دانشگاه خوارزمی
دکتر حسین پاینده دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر سمیرا شفیعی دانش‌آموخته دکتری دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حورا یاوری دانشگاه کلمبیا
دکتر فاطمه مرادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکتر مسعود جعفری دانشگاه خوارزمی
دکتر حمید عبداللهیان دانشگاه اراک
دکتر یداللـه جلالی پندری دانشگاه یزد
دکتر فرزاد بالو دانشگاه مازندران
دکتر حامد نوروزی دانشگاه بیرجند
دکتر عسگر عسگری دانشگاه خوارزمی
دکتر حبیب‌اله عباسی دانشگاه خوارزمی
نشانی مطلب در وبگاه مجله مطالعات و تحقيقات ادبی:
http://jls.khu.ac.ir/find.php?item=1.120.26.fa
برگشت به اصل مطلب