پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی- اسامی سالیانه داوران نشریه
اسامی سالیانه داوران نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/3 | 
* با کلیک بر روی اسامی داوران می توانید پروفایل Scopus یا پروفایل Researchgate ایشان را مشاهده نمایید.

 
نام داور رتبه علمی موسسه آموزش عالی
۱ دکتر محسن اسماعیلی استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی
۲ دکتر سعید ارشم استادیار دانشگاه خوارزمی
۳ دکتر علیرضا الهی دانشیار دانشگاه خوارزمی
۴ دکتر عباس بهرام استاد دانشگاه خوارزمی
۵ دکتر حسین اکبری یزدی استادیار دانشگاه خوارزمی
۶ دکتر مهدی رسولی استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی
۷ دکتر حسین زارعیان استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی
۸ دکتر وحید ساعتچیان استادیار دانشگاه امام رضا (ع)
۹ دکتر مرجان صفاری استادیار دانشگاه تربیت مدرس
۱۰ دکتر علیرضا امیدی استادیار دانشگاه شهرکرد
۱۱ دکتر محمد حسین قربانی استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی
۱۲ دکتر عباس خدایاری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳ دکتر مصطفی افشاری استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی
۱۴ دکتر حسن خلجی دانشیار دانشگاه اراک
۱۵ دکتر جواد ادبی فیروزجاه استادیار دانشگاه قم
۱۶ دکتر ندا شهرزاد استادیار دانشگاه خوارزمی
۱۸ دکتر حسین علی محمدی استادیار دانشگاه تهران پردیس فارابی
۱۹ دکتر رضا محمد کاظمی دانشیار دانشگاه تهران
۲۰ دکتر علی کاشی استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی
۲۱ دکتر شهاب پروین پور استادیار دانشگاه خوارزمی
۲۲ دکتر شهزاد طهماسبی دانشیار دانشگاه تهران
۲۳ دکتر فرهاد قدیری استادیار دانشگاه خوارزمی
۲۴ دکتر رسول یاعلی استادیار دانشگاه خوارزمی
۲۵ دکتر سمیه نامدار استادیار دانشگاه مازندران
۲۶ دکتر حسن رهبان فر استادیار دانشگاه بو علی سینا همدان
۲۷ دکتر احسان زارعیان دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
۲۸ دکتر چالاک مجیدی استادیار دانشگاه خوارزمی
۲۹ دکتر رسول نوروزی استادیار دانشگاه تربیت مدرس
۳۰ دکتر زهرا پوراقایی استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
۳۱ دکتر علیرضا بهرامی دانشیار دانشگاه اراک
۳۲ دکتر فرزانه داوری استادیار دانشگاه فرهنگیان اصفهان
۳۳ دکتر فریبا عسکریان دانشیار دانشگاه خوارزمی
۳۴ دکتر محمد ملکی استادیار دانشگاه کردستان
۳۵ دکتر محمد حسن پیمان فر استادیار دانشگاه خوارزمی
۳۶ دکتر مهدی رافعی استادیار دانشگاه اصفهان
۳۷ دکتر مهدی شهبازی دانشیار دانشگاه تهران
نشانی مطلب در وبگاه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی:
http://jrsm.khu.ac.ir/find-1.123.32.fa.html
برگشت به اصل مطلب