پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/25 | 

شما می توانید از طریق ارسال ایمیل به آدرس journalrsmyahoo.com با ما در ارتباط باشید.

همچنین شماره تماس دفتر نشریه: ۰۲۶۳۴۵۷۹۶۰۰ داخلی ۲۴۲۲
لطفا موارد پیگیری مقاله را از طریق ایمیل نشریه ارسال نمایید.


استان البرز- کرج- دانشگاه خوارزمی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - دفتر نشریه پژوهش در طب ورزشی و فناوری
کدپستی: ۳۳۱۱۱-۱۵۴۴۷

 

نشانی مطلب در وبگاه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی:
http://jrsm.khu.ac.ir/find-1.119.28.fa.html
برگشت به اصل مطلب