پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی- هزینه داوری و چاپ
هزینه داوری و چاپ

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/9 | 
قابل توجه نویسندگان و پژوهشگران محترم مقالات در حوزه های مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 

هزینه داوری، پذیرش و چاپ مقاله  ۴۰۰ هزار تومان است.  

شماره حساب:۴۰۰۱۰۷۴۲۰۳۰۰۵۴۷۱ ( درآمد های اختصاصی دانشگاه خوارزمی)
شناسه پرداخت:
۳۶۸۰۷۴۲۷۴۱۴۰۱۰۷۰۰۱۴۰۰۲۹۱۵۷۲۰۸۹
(پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی)
شماره شبا:IR۳۳۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۷۴۲۰۳۰۰۵۴۷۱لطفا پس از واریز، تصویر فیش واریزی همراه با کد مقاله مربوط را به ایمیل journalrsmyahoo.com ارسال نمایید.

***این دستورالعمل از ابتدای آبان ماه سال جاری(۱۳۹۹) اجرا می شود.***


 
نشانی مطلب در وبگاه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی:
http://jrsm.khu.ac.ir/find-1.120.29.fa.html
برگشت به اصل مطلب