جستجو در مقالات منتشر شده


108 نتیجه برای موضوع مقاله: مدیریت ورزشی

دکتر مهرزاد حمیدی، خانم زهرا تسلیمی، دکتر رضا اندام،
دوره 5، شماره 10 - ( 9-1394 )
چکیده

در این مقاله تلاش شده‌است، ابتدا عوامل مؤثر بر جذب داوطلبان ورزش همگانی کشور شناسایی و سپس عوامل شناسایی شده اولویت‌بندی گردد. روش پژوهش توصیفی– همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مسئولین فدراسیون، هئیت‌ها، انجمن‌ها، کارشناسان و صاحب‌نظران ورزش همگانی کشور تشکیل دادند. تعداد نمونه برابر با جامعه (110نفر) می‌باشد .(N=n)ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامۀ محقق ساخته‌ای مشتمل بر 25 سؤال با مقیاس پنج ارزشی لیکرت بود که روایی و پایایی آن با روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بررسی گردید. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون فریدمن در سطح معنی‌داری 05/0p≤ استفاده شد. براساس تحلیل عاملی 21 متغیر در پنج گروه تحت عناوین بازاریابی، اطلاع‌رسانی،کمیته داوطلبان، تبلیغات عمومی و تبلیغات شخصی قرارگرفتند. در مقیاس پنج ارزشی لیکرت میزان اهمیت متغیرها از دیدگاه پاسخ‌دهندگان بررسی شد. بر‌این‌اساس"اطلاع‌رسانی در مورد اهمیت ورزش همگانی و نقش داوطلبان توسط معلمین در مدارس" با میانگین80/0±32/4 با­­ اهمیت­ترین آیتم­ و "ارسال پیام به صندوق پستی افراد" با میانگین 93/0±76/3 به عنوان کم­اهمیت­ترین متغیر انتخاب شد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، ضروری است سازمان­های متولی ورزش همگانی کشور با شناسایی منابع بالقوه داوطلب و اطلاع‌رسانی و تبلیغات مناسب به جذب نیروهای داوطلب جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود مبادرت ورزند.


اقای محمود هاشمی افوسی، دکتر مهر علی همتی نژاد، دکتر نوشین بنار، اقای سجاد مومنی پیری، اقای سعید نوروزی،
دوره 5، شماره 10 - ( 9-1394 )
چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی فرآیند بازنشستگی از ورزش حرفه‌ای از دیدگاه مدیران ورزشی و ورزشکاران بازنشسته بود. این پژوهش از نوع توصیفی بود که 42 مدیر ورزشی و 70 ورزشکار بازنشسته از استان گیلان در آن شرکت کردند. داده‌های پژوهش از طریق پرسشنامه SCT جمع‌آوری شد که روایی صوری و محتوایی آن توسط 15 نفر از صاحب‌نظران و پایایی آن‌ها در یک مطالعه راهنما روی 20 ورزشکار بازنشسته و 15 مدیر ورزشی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد (91/0=r). تجزیه و تحلیل داده‌ها با آزمون‌‌‌های اندازه‌گیری‌های مکرر، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل انجام شد. نتایج نشان داد دلایل بازنشستگی ورزشی شامل دست‌یابی به اهداف قهرمانی، آسیب‌دیدگی‌های ورزشی، مشکلات مالی و داشتن مشکلاتی با کادر مربیان بودند. همچنین مشکلات مرتبط با سلامت و مشکلات مرتبط با شغل بیشترین مشکلاتی بودند که ورزشکاران بازنشسته با آن‌ها مواجه شده بودند. بین مشکلات بازنشستگی از دیدگاه ورزشکاران و مدیران تفاوت معنی‌داری وجود داشت؛ همچنین بین دلایل با مشکلات بازنشستگی نیز رابطه معنی‌داری وجود داشت (05/0p≤). پیشنهاد می‌شود سازمان‌های ورزشی با ارائه برنامه‌هایی از قبیل برنامه‌های مالی- اقتصادی، تحصیلی، شغلی، برنامه‌های حفظ سلامت عمومی و مشاوره در امور تغذیه و غیره، ورزشکاران را برای مواجهه با دوران بازنشستگی و مشکلات احتمالی ناشی از آن آماده سازند.


دکتر مهرداد محرم زاده، خانم میترا محمدی، اقای محمد امین صیادی، اقای محسن وحدانی،
دوره 5، شماره 10 - ( 9-1394 )
چکیده

ورزش، تحرک و فعالیت بدنی؛ عاملی مهم در تامین سلامت جسمانی روانی، غنی سازی اوقات فراغت، گسترش روابط اجتماعی، دور شدن از زندگی ماشینی و بازگشت به طبیعت و راهی برای کاهش استرس و عوامل خطرزای تندرستی عمومی است. هدف از این تحقیق، تحلیل اکتشافی عوامل موثر بر کاربری مسیرهای تندرستی نقاط مختلف شهر ارومیه با تأکید بر استفاده از دستگاه های بدنسازی پارکها می­باشد.تحقیق حاضر، توصیفی پیمایشی ، به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی بوده است.  جامعه آماری شامل کلیه شهروندان بالای 20 سال شهرارومیه بوده و نمونه تحقیق براساس جدول مورگان 400 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته با پایایی 91% و در مقیاس پنج ارزشی لیکرت می­باشد. داده­ها به وسیله آزمون­ تحلیل عاملی آنالیز شد.نتایج نشان داد که 5 عامل از چرخش تحلیل عاملی استخراج شده است که بیانگر وجود 5 بعد موثر بر کاربری مسیرهای تندرستی است که عبارتند از: کیفیت تاسیسات و تجهیزات(21.83% از واریانس)، عوامل فرهنگی – آموزشی(17.28% از واریانس)، عوامل اجتماعی(11.99% از واریانس)، عوامل زیرساختی(5.25% از واریانس) و عوامل زیست محیطی(2.74% از واریانس).بنابر نتایج، تمامی عوامل تحقیق حاضر تاثیر به سزایی در کاربری مسیرهای تندرستی دارند و نیز شاخص عوامل کیفیت تاسیسات و تجهیزات مهمترین عامل براورد شده که نیاز است راهکارهای موثری در این زمینه از طرف مسئولین عملی گردد


اقای رضا ملکی، اقای عظیم صلاحی، اقای احسان محمد نیا، اقای کوروش کیماسی،
دوره 5، شماره 10 - ( 9-1394 )
چکیده

هدف این تحقیق بررسی ارتباط تئوریکی بین متغیرهای مهم عملکرد ورزشی آنلاین و تأثیر آنها بر کیفیت ارائه خدمات از طریق اینترنت است. جامعه آماری این تحقیق تمامی هواداران باشگاه ورزشی استقلال تهران بوده اند که به صورت الکترونیکی و با استفاده از وب سایت باشگاه اقدام به خرید محصولات حامیان و دریافت اطلاعات از طریق رسانه های الکترونیکی باشگاه می کردند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه استاندارد شده بود. که روایی صوری آن توسط 20 تن از متخصصان مدیریت ورزشی تایید و پایایی آن نیز به صورت آلفای کرونباخ 986% مورد تایید قرار گرفته است. نتایج آنالیزداده ها با استفاده از تست های طرح معادله ساختاری نرم افزار SPSS 16 و لیزرل در سطح معنی داری 95/0 و سطح خطای 05/0 تحلیل شد. نتایج تحقیق آشکارکرد که بین کیفیت وب سایت ورزشی و کیفیت تعامل رابطه مثبت معنی داری وجود دارد، بین کیفیت وب سایت ورزشی و رضایتمندی الکترونیکی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد، پس به هنگام توضیح رابطه ی بین کیفیت وب سایت و وفاداری، رضایت مندی یک متغیر واسطه ای است. این گامی اساسی در پیش بینی میزان وفاداری کاربر نسبت به  وب سایت ورزشی می باشد. در مجموع، مدل برازش مناسبی با داده ها دارد


دکتر وجه الله قربانی زاده، اقای حسین علیزاده، اقای سجاد خانی پردنجانی، اقای علی محمدی مهمویی،
دوره 5، شماره 10 - ( 9-1394 )
چکیده

پژوهش حاضر، با هدف تعیین تأثیر سرمایه روان‌شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی انجام شد. این مطالعه از نوع موردی با طرح تحقیق مقطعی و روش تحقیق پرسشنامه ایی می باشد.جامعه آماری پژوهش کارکنان رسمی و پیمانی وزارت ورزش و جوانان بودند (210=N). جهت جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه های استاندارد سرمایه روان‌شناختی لوتانز و همکاران (2007)و رفتار شهروندی سازمانی پودساکوف و همکاران(1994) استفاده گردید که پس از اطمینان از روایی و پایایی پرسشنامه به کمک آزمونهای تحلیل عاملی تأییدی، پایایی مرکب و واریانس استخراج شده ، به صورت تصادفی در میان 160 نفر از کارکنان توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) به  کمک نرم افزارهای Smart PLS و XLSTAT صورت پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد سرمایه روان‌شناختی تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن دارد و همچنین در مورد تأثیر سرمایه روان‌شناختی بر ابعاد رفتار شهروندی سازمانی باید بیان نمود که بیشترین تأثیر در میان همه ابعاد بر بعد نوع دوستی(35/0r2=) مشاهده شد


اقای عبدالمجید دوراندیش، دکتر علیرضا الهی، دکتر حسین پورسلطانی،
دوره 6، شماره 11 - ( 6-1395 )
چکیده

یکی از موضوعات مهم درمطالعات بازاریابی کیفیت خدمات است.ادبیات موضوع کیفیت خدمات بیان کننده وجود رابطه بین این متغیر با متغیرهای مختلف بازاریابی است. اما این سؤال همیشه مطرح بوده است که چه مؤلفه­ای از کیفیت خدمات بهتر می­تواند رضایت­مندی و تمایل حضور مشتریان را پیش­بینی کند؟ به این منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه­ای چندمرحله­ای تعداد 350 پرسشنامه توسط مشتریان باشگاه­های پرورش اندام استان فارس تکمیل و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت جمع آوری داده­های پژوهش ازسه پرسشنامه­ی استانداردکیفیت خدمات یی چین لیو رضایت­مندی اولیور وتمایل حضور مجدد لیم استفاده شد. نتایج نشان داد تمامی مؤلفه­های کیفیت خدمات با هر دو متغیر رضایت­مندی و تمایل حضور مشتریان ارتباط مثبت و معنا داری دارند.همچنین تمامی مؤلفه­های کیفیت خدمات پیش­بین­های معناداری برای رضایت­مندی بودند. مقایسه تأثیرات هر یک از مؤلفه­های کیفیت خدمات بر رضایت­مندی نیز نشان داد مؤلفه اطمینان بیش­ترین و مؤلفه همدلی کمترین میزان تأثیر را بر رضایت­مندی مشتریان داشته­اند. همچنین طبق یافته­های تحقیق تمامی مؤلفه­های کیفیت خدمات پیش­بین­های معناداری برای تمایل حضور مشتریان بودند. مؤلفه اطمینان بیش­ترین و مؤلفه ملموس بودن کمترین میزان تأثیر را بر تمایل جهت حضور داشته­اند.اقای محمد مازیاری، دکتر سید محمد کاشف، دکتر میر حسن سید عامری،
دوره 6، شماره 11 - ( 6-1395 )
چکیده

با وجود اینکه اهمیت فعالیت­های جسمانی به روشنی توسط همه پذیرفته شده، انگیزش و مشارکت در فعالیت­های تربیت­بدنی با افزایش سن کاهش می­یابد. لذا هدف از این تحقیق بررسی رابطه رفتار حمایت اجتماعی دبیران تربیت­بدنی و بی­انگیزگی دانش­آموزان در فعالیت­های تربیت­بدنی می­باشد. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود. به این منظور، 381 دانش­آموز  مقطع متوسطه شهرستان بوکان  به روش تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای به عنوان نمونه­های آماری انتخاب شدند و مقیاس رفتار بین فردی (IBS) پلیتر و همکاران (2008)  با پایایی (78/0=α) و پرسشنامه بی­انگیزگی در تربیت­بدنی (AI-PE) شن و همکاران (2010) با پایایی (81/0=α) را پاسخ دادند. داده­ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و مدل معادله ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین مولفه­های رفتار حمایت اجتماعی؛ حمایت از استقلال، حمایت از شایستگی  و حمایت از تعلق با بی­انگیزگی رابطه منفی و معنی­داری وجود دارد (به ترتیب؛207/0- =r ، 255/0- =r ، 216/0- =r ؛ 01/0>p). همچنین، بر اساس نتایج مدل­سازی معادله ساختاری (SEM)، رفتار حمایت اجتماعی دبیران تربیت­بدنی به میزان (21/0) بر بی­انگیزگی دانش­آموزان اثرگذار می­باشد. با توجه  به اینکه، کاهش رفتار حمایت اجتماعی دبیران تربیت­بدنی می­تواند منجر به بی­انگیزگی دانش­آموزان شود، پیشنهاد می­گردد دبیران تربیت­بدنی با افزایش حمایت اجتماعی از دانش­آموزان، مشارکت آنان را در فعالیت­های تربیت­بدنی توسعه دهند


اقای حسین بخشنده، دکتر مجید جلالی فراهانی، دکتر سید نصرالله سجادی،
دوره 6، شماره 11 - ( 6-1395 )
چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه بر قصد خرید هواداران تیم­های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران بود. جامعه پژوهش را هواداران 3 تیم استقلال، پرسپولیس و تراکتور­سازی تشکیل می دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه برای جامعه نامحدود 384 نفر بدست آمد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته مسئولیت اجتماعی باشگاه بر اساس پرسشنامه گالبریث و پرسشنامه قصد خرید محصولات حامیان مالی اسمیت باشگاه بود. روایی صوری پرسشنامه ها با نظر خواهی از 6 تن از اساتید و پایایی آن­ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد (قانونی 78/0 ، اقتصادی 73/0 ، اخلاقی 89/0 انسان دوستی 83/0 ، برای مقیاس قصد خرید هواداران 82/0). همچنین به منظور بررسی روایی سازه مقیاس مسئولیت اجتماعی، تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی انجام شد. در قسمت توصیفی میانگین، انحراف استاندارد و در قسمت استنباطی تحلیل عاملی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام مورد استفاده قرار گرفت. در مجموع 63 درصد تغییرات قصد خرید هواداران باشگاه توسط مسئولیت اجتماعی پیش بینی می شود. بر اساس نتایج تحقیق توجه به فعالیت های مسئولیت اجتماعی از قبیل انجام بازی های دوستانه با هدف کمک به نیازمندان، رعایت قوانین و مقررات فدراسیون، حمایت از ورزش همگانی و فعالیت هایی ازاین قبیل باعث افزایش قصد خرید هواداران باشگاه ها می­شوند


دکتر محمد علی قره، دکتر مرجان صفاری، دکتر شهرزاد نیری،
دوره 6، شماره 11 - ( 6-1395 )
چکیده

هدف این پژوهش بازپردازی کارکردهای رسانه ملی جهت توسعه ورزش­های تفریحی و ارائه راهبردها و راهکارهاست و از رویکرد کیفی، روش تئوری­سازی داده بنیاد بهره گرفته شد. در این روش ­کارکردها و راهبردهای رسانه ملی به منظور توسعه ورزش­های تفریحی به طور مستقیم از بطن داده­های به دست آمده از مصاحبه عمیق با خبرگان استخراج شده است. جامعه آماری در این مطالعه متشکل از کلیه خبرگانی بود که در زمینه مدیریت ورزش­های تفریحی و رسانه تخصص علمی و تجربه اجرایی داشتند و روش نمونه­گیری به صورت گلوله برفی بود و 28 مصاحبه با خبرگان انجام شد. بر اساس تجزیه و تحلیل مصاحبه­ها کارکردهای نه­گانه رسانه ملی در توسعه ورزش­های تفریحی، عبارت بود از: کارکرد آموزش، کارکرد اطلاع­رسانی، کارکرد آگاهی­بخشی، کارکرد انسجام اجتماعی، کارکرد نهادینه­سازی، کارکرد برجسته­سازی، کارکرد بازاریابی اجتماعی، کارکرد نوگرایی و کارکرد نظارت محیطی. به­طورکلی بر اساس یافته­های این پژوهش می­توان عنوان کرد که رسانه­ها با توجه به قدرتی که در جذب توده مخاطبان و مشارکت در فرآیند شکل­دهی افکار عمومی دارند، می­توانند نقش قابل ملاحظه­ای را در افزایش مشارکت مردم در ورزش­های تفریحی داشته باشند.


دکتر طاهره ندایی، دکتر سید امیر احمد مظفری، دکتر فریدون تندنویس،
دوره 6، شماره 11 - ( 6-1395 )
چکیده

هدف از این تحقیق عبارت از ارتباط آمادگی کارکنان با اثر بخشی فدراسیون های ورزشی ( هر دو از دید کارکنان ) بوده است. جامعه آماری این پژوهش ، تمامی کارکنان فدراسیون های ورزشی شامل700 نفر (کارشناسان، روسای کمیته ها و دبیران کمیته ها) بودند که ازبین آنان 288 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ثبات درونی پرسشنامه ها با ضریب آلفای کرونباخ، برای آمادگی کارکنان(80/0 a=) و پرسشنامه اثربخشی کارکنان(75/0 a=)برآورد شد. تمام فرضیه ها با روش آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تجزیه و تحلیل شدند. یافته های تحقیق نشان داد: از دید کارکنان آمادگی در سطح نسبتا بالایی بود و در بین مولفه های آمادگی کارکنان، تمایل کارکنان کمی بیشتر از توانایی کارکنان نمود داشت. ضمنا رابطه ی مثبت معنی داری بین آمادگی کارکنان با اثربخشی کارکنان،(24/0 r =) وجود داشت. مولفه های آمادگی کارکنان یعنی توانایی و تمایل کارکنان با رضایت شغلی و عملکرد شغلی دارای رابطه مثبت معنی دار بود(01/0 p<)  و مولفه های آمادگی  با استرس شغلی و تمایل به ماندن در خدمت، رابطه معنا داری را نشان ندادند. تجزیه و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نیز نشان داد توانایی کارکنان پیش بینی کننده بهتری برای عملکرد شغلی و تمایل کارکنان پیش بینی کننده بهتری برای رضایت شغلی است. نتیجه کلی حاصل از این تحقیق نشان داد بین آمادگی و اثر بخشی کارکنان رابطه ی مثبتی وجود دارد و از بین مولفه های آمادگی ، توانایی با عملکرد شغلی کار کنان وتمایل با رضایت شغلی کارکنان ارتباط داشت .


دکتر سارا کشکر، دکتر فرزاد غفوری، خانم سمانه آرامون،
دوره 6، شماره 11 - ( 6-1395 )
چکیده

امروزه انسانهای مشهور به عنوان برند برای بازاریابی محصولات مورد استفاده قرار می گیرند که در ادبیات امروز بازاریابی به آن برند انسانی گفته می شود. بر این اساس، بررسی میزان مقبولیت چهره های ورزشی به عنوان برند در بازاریابی محصولات ایرانی و تعیین ویژگیهای مورد قبول جامعه ایرانی در انتخاب ورزشکاران به عنوان برند انسانی ملی در بازاریابی محصولات داخلی هدف اصلی انجام تحقیق حاضر بود. روش انجام این تحقیق توصیفی - پیمایشی و به روش دلفی بود. جامعه تحقیق شامل 45 نفر ار متخصصان، ورزشکاران و مربیانی بودند که در روش دلفی حضور یافتند و بخش دوم جامعه شامل سه گروه ورزشکاران ( 322 = n )، مربیان(196= n) و اساتید تربیت بدنی(100=n) دانشگاه های دولتی شهر تهران بودند. روش نمونه گیری در گروه ها ترکیبی بود.. ابزار اندازه گیری تحقیق دو پرسشنامه حاصل روش دلفی و محقق ساخته بود. یافته های تحقیق نشان داد که استفاده از انسان به عنوان برند از نظر افراد جامعه تحقیق، مورد تأیید نیست و ویژگیهای مورد قبول برای انتخاب برند انسانی ورزشی علاوه بر ویژگیهای مدلها، عبارت بودند از: روحیه ورزشکاری، جوانمردی و منش پهلوانی، اعتقادات مذهبی و سمبل بودن. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از انسان به عنوان برند اقدامی مقبول در جامعه ایرانی نیست ولی از ورزشکاران می توان در حمایت از محصولات داخلی به شرط حفظ  ارزش و شأن انسانی استفاده کرد


دکتر حمید صالحی، خانم نسرین زندی مشهدی، دکتر وحید ذوالاکتاف، دکتر وازگن میناسیان،
دوره 6، شماره 12 - ( 9-1395 )
چکیده

هدف این تحقیق ارزیابی تحلیل عاملی و هم­سانی درونی نسخۀ فارسی فهرست دلایل ورزشکاران (P-ARDI) برای بازنشستگی است. فرناندز و همکاران (2006) این ابزار را براساس چارچوب عوامل وادارکننده و ضد آن، و عوامل ترغیب‌کننده و ضد آن پیشنهاد کرده‌اند. برای انجام تحقیق، از 243 ورزشکار قهرمان نخبۀ ایرانی (با میانگین 19/25 سال؛ 81 درصد مرد) خواستیم P-ARDI را تکمیل کنند. ساختار عاملی پرسش­نامه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی ارزیابی شد. هم­سانی درونی گویه‌های پرسش­نامه با استفاده از آلفای کرونباخ تعیین شد. تحلیل عاملی نشان داد نسخۀ 36 گویه‌ای P-ARID با ساختاری چهارعاملی در کل 02/65 درصد از واریانس داده‌ها را تبیین می‌کند و مدل از برازش کافی برخوردار است. نتایج نشان داد ضریب آلفای کرونباخ برای هریک از عامل‌ها بیش­از معیار 7/0 است. یافته‌ها در کل نشان داد فرایند تصمیم افراد برای کناره‌گیری از ورزش قهرمانی پیچیده و چندوجهی است


دکتر رحیم رمضانی نژاد، دکتر مهر علی همتی نژاد، دکتر محمد رحیم رمضانیان، اقای محمد حسن قلی زاده، آقای میثاق حسینی کشتان،
دوره 6، شماره 12 - ( 9-1395 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تغییرات مدیریتی بر عملکرد باشگاه­های فوتبال لیگ برتر ایران است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر تمامی باشگاه­های حاضر در دوازده دورۀ لیگ برتر فوتبال ایران (1380 تا 1392) بودند. داده­های پژوهش از بایگانی سازمان لیگ برتر و باشگاه فولاد مبارکۀ سپاهان استخراج شدند. بهبود یا تنزل رتبۀ باشگاه­های فوتبال در هر فصل نسبت به فصل گذشته براساس تغییر یا عدم تغییر مدیرعامل باشگاه­ها بررسی شده است. از آزمون­های تجزیه و تحلیل واریانس یک­طرفه با آزمون تعقیبی گابریل و آزمون t مستقل برای تحلیل داده­ها در سطح معنی­داری کمتر از 05/0 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که ثبات مدیرعامل باشگاه تأثیر معنی­داری بر بهبود عملکرد داشت و تغییرات پیاپی مدیرعامل باشگاه نیز تأثیر معنی­داری در کاهش عملکرد باشگاه گذاشته است. همچنین، نتایج نشان داد تغییر مدیرعامل سبب 48/2 کاهش رتبه در جدول رده­بندی لیگ برتر و ثبات مدیرعامل سبب 00/1 رتبه بهبود در رده­بندی تیم شده است. به­طورکلی، تحلیل یافته­های پژوهش از این فرضیه حمایت کرد که ثبات مدیریتی و عدم تغییرات پیاپی، با ایجاد زمان کافی برای مدیران جهت پیاده­سازی برنامه­ها و تحقق اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت، درنهایت، سبب بهبود عملکرد باشگاه خواهد شد.


اقای چالاک مجیدی، دکتر مهرداد محرم زاده،
دوره 6، شماره 12 - ( 9-1395 )
چکیده

در سال‌های اخیر، با گسترش فن‌آوری و تغییر سبک زندگی در جوامع مختلف، ورزش‌های ماجراجویانه به‌منزلۀ حوزه‌ای جدید از فعالیت‌های ورزشی با سرعت زیادی در حال رشد است و در جوامع مختلف علاقه‌مندان خود را جذب کرده است. اهمیت اوقات فراغت و به‌تبع آن، گردشگری ورزشی باعث می‌شود تا این مسئله خود را ‏حوزهای مهم برای تحقیق و ‏پژوهش علمی نشان دهد. هدف از این پژوهش، تعیین راهبردهای توسعۀ ورزش‌های ماجراجویانه در شهر سنندج است. روش این پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات موردی و از لحاظ هدف کاربردی است. نمونۀ آماری با توجه به حجم جامعه تمام شمار (39n=N=) در نظر گرفته شد. برای تحلیل موقعیت راهبردی از تحلیل SWOT برای برررسی عوامل محیطی داخلی (قوت‌ها و ضعف‌ها) و خارجی (فرصت‌ها و تهدیدها) استفاده شد. جهت جمع‌آوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای و مرور ادبیات و پیشینه تحقیق، مصاحبه و پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته استفاده شد. با توجه به نمرۀ نهایی ماتریس‌های ارزیابی عوامل داخلی (2.698) و ارزیابی عوامل خارجی(2.554)، مشخص شد که جایگاه ورزش‌های ماجراجویانۀ شهر سنندج در منطقۀ SO (تهاجمی) قرار دارد. ازاین‌رو، به‌جهت قرارگیری در این ناحیه پیشنهاد می‌شود تمرکز راهبردهای توسعه بر راهبردهای تهاجمی‌ باشد


اقای میثم ابیاری، دکتر سید احمد نژاد سجادی، دکتر اسماعیل شریفیان،
دوره 6، شماره 12 - ( 9-1395 )
چکیده

هدف این پژوهش تعیین میزان تأثیر جهت­گیری ورزشی بر تعهد ورزشی بازیکنان تیم­های فوتبال بانوان لیگ برتر کشور است. روش تحقیق از نوع همبستگی است که به­صورت میدانی اجرا شده است. جامعۀ آماری آن را بازیکنان 11 تیم (200 نفر) از باشگاه­های لیگ برتر سراسر کشور تشکیل می­دهند که در دومین دورۀ لیگ برتر فوتبال  بانوان شرکت کرده بودند و حداقل شش­ماه سابقۀ فعالیت در تیم را داشتند. نمونۀ پژوهش به­صورت تمام­شمار انتخاب شد به­منظور جمع­آوری اطلاعات، از پرسش­نامۀ جهت­گیری ورزشی گیل و دیتر (1988)   (SOQ) و پرسش­نامۀ تعهد ورزشی اسکانلان (1993) (SCMS) برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی (نمودار، میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (رگرسیون ساده و مدل­سازی معادلات ساختاری  با نرم‌افزار Amos) استفاده شد.  نتایج نشان داد جهت­گیری ورزشی، با ضریب رگرسیونی استاندارد(83/0) بر تعهد ورزشی بازیکنان تأثیر دارد. درواقع، با افزایش رقابت­طلبی، میل به پیروزی و هدف­گرایی بانوان فوتبالیست میزان تعهد ورزشی آنان نیز افزایش می­یابد.


دکتر مریم مختاری دینانی، دکتر عباس نظریان مادوانی،
دوره 6، شماره 12 - ( 9-1395 )
چکیده

امروزه فرهنگ سازمانی نقش مهمی در پیاده­سازی نظام مدیریت دانش دارد. ازاین­رو، هدف اصلی این تحقیق پیش­بینی مدیریت دانش از طریق فرهنگ سازمانی در سازمان­های ورزشی است. جامعۀ آماری این تحقیق شامل کلیۀ مدیران فدراسیون­های ورزشی، کمیتۀ ملی المپیک و پاراالمپیک و آکادمی ملی المپیک (225n=) است که با استناد به جدول مورگان 124 نفر با روش نمونه­گیری طبقه­ای متناسب با حجم و تصادفی جهت انجام پژوهش انتخاب شدند. به­منظور جمع­آوری داده­ها، از پرسش­نامۀ 21 سؤالی مدیریت دانش پروبست و همکاران (2000) و نیز پرسش­نامۀ 25 سؤالی فرهنگ سازمانی ادوین (2006) استفاده شد. تحلیل داده­ها با استفاده از روش آماری رگرسیون ساده و چندگانه انجام شد. نتایج تحلیل داده­ها نشان داد مدیریت دانش با فرهنگ سازمانی رابطۀ معناداری دارد (05/0p≤). به­علاوه، فرهنگ سازمانی قابلیت پیش­بینی مدیریت دانش را دارد. همچنین، در بین خرده­مقیاس­های فرهنگ سازمانی، سه خرده­مقیاس مشارکت، سازگاری و انعطاف­پذیری سازمانی به­ترتیب بیشترین توان پیش­بینی معنادار را برای مدیریت دانش داشتند. با درنظرگرفتن نتایج به­دست­آمده، توجه به فرهنگ سازمانی در محیط کاری می­تواند همچون مؤلفه­ای تأثیرگذار بر ارتقای مدیریت دانش در نظر مدیران قرار گیرد. 


دکتر رضا اندام، اقای امیر منتظری، خانم زهرا کریمی،
دوره 6، شماره 12 - ( 9-1395 )
چکیده

اخلاق کار و رضایت شغلی، بهدنبال شکست شرکتهای بزرگ و بحرانهای غرب، اهمیت بسیاری پیدا کرده است. هدف
پژوهش حاضر تعیین رابطۀ اخلاق کار با رضایتمندی داوطلبان رویدادی در ورزش است. روش پژوهش توصیفی از نوع
همبستگی است. جامعۀ آماری تحقیق، داوطلبان شرکتکننده در دوازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و
پسر دانشگاههای سراسر کشور بودند. 311 نفر بهعنوان نمونۀ آماری تعیین شدند. و برای جمعآوری دادهها از دو
پرسشنامۀ اخلاق کار پتی ) 3991 ( و پرسشنامۀ رضایتمندی از تجارب داوطلبی ملائی و همکاران ) 3111 ( استفاده شد.
روایی صوری و محتوایی پرسشنامهها، را صاحبنظران تأیید کردند. پایایی پرسشنامهها با استفاده از آلفای کرونباخ برای
1 محاسبه شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد / 1 و 98 / اخلاق کار و رضایتمندی از تجارب داوطلبی بهترتیب 18
بین اخلاق کار و رضایتمندی داوطلبان رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، تحلیل رگرسیونی گام به گام نشان
داد، دو بعد از اخلاق کار )روابط سالم و انسانی در کار و جدیت و پشتکار(، نقش مثبت و معناداری در پیشبینی
بنابراین، به مدیران ورزشی توصیه میشود با ارائۀ رمزهای اخلاقی و توسعۀ .)p ≤ 1/ رضایتمندی داوطلبان دارند ) 13
اصول اخلاق کار، رضایتمندی را در میان داوطلبان ورزشی افزایش دهند.


دکتر اسفندیار خسروی زاده، دکتر علیرضا الهی، دکتر علیرضا بهرامی، اقای عابد حقدادی، اقای تیام نستوهی،
دوره 7، شماره 13 - ( 1-1396 )
چکیده

با وجود توسعه ورزش زنان، به نظر می رسد مربیان شاغل در این حوزه با مشکلاتی شغلی مواجه باشند. هدف کلی این تحقیق بررسی مشکلات مربیان زن بود. به این منظور، جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مربیان زن فعال شاغل (95 نفر) در هیات های ورزشی شهر اراک بودند که براساس جدول برآورد حجم نمونه مورگان 76 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته که روایی محتوایی و صوری با استفاده از نظر اساتید دانشگاه و متخصصین مدیریت ورزشی، و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی و همچنین پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (85/0= a)  بررسی شده بود، استفاده شد. داده ها از طریق آزمون تحلیل واریانس فریدمن تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که مربیان شرکت کننده به ترتیب با مشکلاتی در زمینه سازمانی، اماکن و تجهیزات ورزشی، ورزشکاران، شخصی، رسانه ها و سایر مربیان رشته ورزشی مواجه بوده اند. بنابر این، پیشنهاد می شود راهکارهای مناسب برای حل این مشکلات شناسایی و به کار گرفته شود تا مربیان بتوانند با مشکلات کمتری  به انجام وظایف اصلی خود بپردازند و به توسعه ورزش زنان کمک نمایند
اقای سید مهدی سید باقری، دکتر اسماعیل شریفیان،
دوره 7، شماره 13 - ( 1-1396 )
چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت­بندی موانع حمایت­مالی شرکت­های خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان بود. روش تحقیق از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران شرکت­های خصوصی برتر استان کرمان بود (150N=). که 108 شرکت با روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده­های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. روایی صوری پرسشنامه بر اساس نظر 10 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی تایید و روایی محتوایی بر اساس مدل لاوشی 92/0=CVI محاسبه گردید. به منظور شناسایی عوامل و بررسی روایی سازه از روش تحلیل­عاملی اکتشافی استفاده گردید. پایایی درونی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 82/0=α  بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده­­ها از آزمونt  تک­نمونه­ای و آنالیز واریانس­مکرر استفاده شد. نتایج تحلیل­عاملی نشان داد 57% از کل واریانس­ها مربوط به چهار عامل بود. نتایج تی­تک نمونه­ای نشان داد که بین تمام موانع با نمره ملاک اختلاف معناداری وجود داشت. همچنین نتایج رتبه­بندی موانع نشان داد عامل قانونی­دولتی مهم­ترین عامل مانع شونده با میانگین 3.76و عامل مدیریت­ورزشی با میانگین 3.68 کمترین عامل مانع شونده در عدم حمایت­مالی شرکت­های خصوصی از ورزش قهرمانی بودند. بنابراین تدوین قوانین و آئین­نامه­ها برای حامیان­مالی و ورزش قهرمانی جهت رفع موانع حضور حامیان در ورزش قهرمانی دارای اهمیت زیادی می­باشد
دکتر مهرعلی همتی نژاد، آقای حاتم معصومی،
دوره 7، شماره 14 - ( 9-1396 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ابعاد شخصیت برند و وفاداری مشتریان به برندهای ورزشی در شهر رشت بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع پژوهش‌های کاربردی بود و جامعه آماری این تحقیق را کلیه مشتریان برندهای ورزشی شهر رشت تشکیل می‌دادند. برای جمع­آوری داده­ها از دو پرسشنامه جونز و ولف (2009) که ابعاد شخصیت برند را مورد سنجش قرار می­داد و لائو و همکاران(2006) که مؤلفه­های وفاداری مشتریان در زمینه لباس­های ورزشی را مورد بررسی قرار می­داد، استفاده شد. تحلیل نتایج حاصل از آزمون رگرسیون خطی برگرفته از 407 مشتری وفادار نشانگر روابط مثبت و منفی معنی­دار بین ابعاد پنجگانه شخصیت برند (پویایی، جسارت، مسئولیت­پذیری، حساسیت و سادگی) و هفت مؤلفه­ وفاداری مشتریان به برندهای ورزشی (نام برند، کیفیت خدمات، محیط فروشگاه، کیفیت محصول، ترفیع، قیمت و سبک) بود. برخی از این نتایج بدین ترتیب بودند که: بعد پویایی شخصیت برند با عامل وفاداری نام برند، ابعاد پویایی و جسارت با عامل کیفیت خدمات، ابعاد پویایی، سادگی و مسئولیت‌پذیری و عامل محیط فروشگاه، ابعاد پویایی، جسارت و مسئولیت‌پذیری رابطه مثبت با عامل کیفیت محصول و همچنین بعد سادگی رابطه منفی با عامل کیفیت محصول دارد. همچنین بر اساس نتایج آزمون فریدمن عوامل کیفیت محصول، سبک، نام برند، ترفیع، قیمت، محیط فروشگاه و کیفیت خدمات به ترتیب مهم‌ترین عوامل در تأثیرگذاری بر وفاداری مشتریان بودند. با توجه به روابط بدست آمده از نتایج این تحقیق و سایر تحقیقات در این زمینه و توجه به نیازهای مشتریان می‌تواند تأثیر بسزایی بر بهبود عملکرد و موفقیت برندهای ورزشی داخلی در رقابت با برندهای خارجی در جذب مشتریان و وفادار ساختن آنان و همچنین بدست آوردن سهم بیشتری از بازار داخلی و بین­المللی داشته باشد.


صفحه 1 از 6    
اولین
قبلی
1
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb