جستجو در مقالات منتشر شده


120 نتیجه برای موضوع مقاله: رفتار حرکتی

دکتر بهروز عبدلی، دکتر علیرضا فارسی، اقای جواد ریاحی فارسانی،
دوره 5، شماره 10 - ( 9-1394 )
چکیده

خودگفتاری نوعی گفتگوی درونی فرد با خود است که به وسیله‌ی آن شخص دریافت‌ها و احساسات درونی خود را تعبیر و تفسیر می‌کند، ارزیابی خود را تنظیم کرده و تغییر می‌دهد و برای خود دستورالعمل‌هایی تعیین می نماید. هدف از پژوهش حاضر مقایسه تاثیر دو نوع خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر الگوی هماهنگی و دقت پرتاب آزاد بسکتبال بود، تا مشخص شود که هر یک از انواع خودگفتاری چه تاثیری بر نیاز‌های مهارت پرتاب آزاد بسکتبال (الگوی هماهنگی، دقت) دارند. به این منظور 20 بازیکن بسکتبال مرد با میانگین سنی 5/5±5/23 سال که حداقل 5 سال سابقه‌‌ی فعالیت در رشته‌‌ی ورزشی بسکتبال را داشته و در یکی از لیگ­های معتبر کشور بازی می­کردند بعنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب ‌شدند. در این تحقیق اجرای مهارت‌ پرتاب آزاد بسکتبال در دو مرحله بدون استفاده از خودگفتاری و با استفاده از خودگفتاری (آموزشی و انگیزشی) طی دو جلسه با فاصله‌‌ی زمانی 24 ساعت مورد ارزیابی قرار گرفت. در هر دو مرحله آزمون داده­های مربوط به الگوی حرکتی و دقت پرتاب آزاد بسکتبال ثبت شد و از اطلاعات کینماتیکی ثبت شده برای محاسبه ریشه میانگین مجذور خطا آرنج- مچ دست پرتاب به منظور بررسی الگوی هماهنگی استفاده شد. برای تحلیل آماری، داده­ها بدست آمده در دو دسته آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، جداول و نمودارها) و استنباطی (آزمون تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر و آزمون t وابسته) تحلیل شد. نتایج نشان داد که تنها استفاده از خودگفتاری آموزشی به طور معنی­داری موجب بهبود دقت پرتاب آزاد بسکتبال شد(002/ p=، 388/4 =(9)t). همچنین بین تاثیر خودگفتاری آموزشی و خودگفتاری انگیزشی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال اختلاف معنی­داری به نفع خودگفتاری آموزشی مشاهد شد(001/ = p، 364/14= (18، 1) F ، 444/ = h2). همچنین بررسی نتایج نشان داد که خودگفتاری آموزشی به طور معنی­داری (048/ p=، 288/2 =(9)t) موجب کاهش ریشه میانگین مجذور خطا آرنج- مچ و در نتیجه بهبود هماهنگی درون عضوی آرنج- مچ در اجرای پرتاب آزاد بسکتبال می­شود. در مجموع نتایج نشان داد که استفاده از خودگفتاری آموزشی به منظور بهبود اجرای مهارت­های که نیازمند هماهنگی حرکتی و دقت در اجرا هستند، سودمند است و بر استفاده از خودگفتاری انگیزشی به این منظور برتری دارد.


اقای فرهنگ یزدان پرست، دکتر حمید صالحی،
دوره 5، شماره 10 - ( 9-1394 )
چکیده

در پژوهش حاضر، نویسندگان برای پدیده انسداد ناشی از فشار که در مهارت‌های ورزشی اتفاق می‌افتد یک توضیح مبتنی بر نیازهای توجه ارائه کرده‌اند. به این منظور با استفاده از روش تکلیف دوگانه نیازهای توجه اجرای سرو تنیس در دو موقعیت فشار پایین و بالا ارزیابی شد. تعداد 20 بازیکن ماهر تنیس به‌عنوان شرکت‌کننده انتخاب شدند و 60 سرو را به‌عنوان تکلیف اصلی در دو شرایط فشار پایین و بالا (رقابت) اجرا کردند. تکلیف ثانویه پاسخ به یک محرک شنیداری بود که در چهار موقعیت کاوش حین اجرای سرو ارائه ‌شد. طبق نتایج شرایط فشار ازیک‌طرف باعث افت عملکرد سرو تنیس، و از طرف دیگر افزایش سطح منابع توجه و تغییر الگوی نیازهای توجه شد. نتایج نشان می‌دهد ورزشکاران ماهر تحت شرایط فشار در قیاس با شرایط عادی منابع توجه بیشتری به اجرای خود اختصاص داده و روی برخی از بخش‌های مهارت بیشتر متمرکز می‌شوند. این تغییرات در نیازهای توجه می‌تواند علت انسداد در ورزش باشد. نتایج تحقیق شواهدی عینی و قوی در راستای پیش‌بینی‌های نظریه‌های تمرکز بر مهارت، مطرح در موضوع انسداد در ورزش ارائه می‌دهد.


خانم بهناز ارباب، دکتر سید محمد کاظم واعظ موسوی، دکتر رخساره بادامی،
دوره 5، شماره 10 - ( 9-1394 )
چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطه کمال گرایی ورزشی و اضطراب رقابتی بازیکنان تیم ملی کاراته بانوان کشور بود. روش شناسی: این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است که در آن 30 نفر از بازیکنان تیم ملی کاراته بانوان کشور در رده سنی امید و بزرگسال، که کل جامعه آماری را تشکیل می دادند پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی و صفتی رقابتی مارتنز و پرسشنامه کمال گرایی ورزشی دان و همکاران را تکمیل کردند. یافته های تحقیق با استفاده از شاخص های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار)، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام  تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که کمال گرایی ورزشی با اعتماد به نفس همبستگی منفی و با اضطراب صفتی همبستگی مثبت دارد. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد کمال گرایی کلّی قوی ترین پیش بینی کننده اضطراب صفتی است و فشار ادراک شده از طرف مربی پیش بینی کننده اضطراب شناختی و اعتماد به نفس است. همچنین نگرانی بیش از حد در مورد اشتباهات و استانداردهای شخصی پیش بینی کننده اضطراب جسمانی می باشد. بحث و نتیجه گیری: تعدیل کمال گرایی به ورزشکار کمک می کند تا کمتر تحت تأثیر اضطراب رقابتی قرار بگیرد و اعتماد به نفسش افزایش یابد و بدین­گونه، احتمال موفقیت بیشتر می­شود


اقای ابراهیم قاسم زاده میرکلایی، دکتر سید محمد حسین رضوی، اقای سعید امیر نژاد،
دوره 5، شماره 10 - ( 9-1394 )
چکیده

تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر پرورش استعدادهای ورزشکاران دوومیدانی ایران از دیدگاه صاحب‌نظران ، مربیان و ورزشکاران می‌پردازد. روش تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی است. نمونه آماری شامل150نفر از صاحب‌نظران، مربیان و ورزشکاران می‌باشد. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته‌ با 6عامل و 45گویه است که پایایی درونی آن توسط آزمون آلفاکرونباخ 82/0 بدست آمده است. برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها با به‌کارگیری از نرم افزار  SPSS(15)از آزمون‌های KS، توزیع دوجمله ای، tتک نمونه‌ای و فریدمن استفاده گردید. آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان داد که بر اساس آزمون tتک نمونه‌ای و توزیع دوجمله ای، عوامل میزان آگاهی و شناخت، شیوه جذب و شناسایی، کیفیت پیست و تجهیزات، نقش فدراسیون و هیأت‌های دوومیدانی، نقش مربیان و همچنین حامیان مالی و میزان درآمدزایی بر پرورش استعدادهای ورزشکاران دوومیدانی ایران اهمیت و تأثیر معنی داری دارند. به نظر می‌رسد با توجه به نقش مهم فدراسیون و هیأت‌های دوومیدانی و همچنین حامیان مالی و میزان درآمدزایی، توجه به این عوامل در دستیابی به نتایج مناسب از فرایند پرورش استعدادهای ورزشکاران، دارای اهمیت می باشد.


اقای میثم شاه حسینی، دکتر آیدین ظریفی، دکتر فرهاد قدیری،
دوره 6، شماره 11 - ( 6-1395 )
چکیده

هدف از اجرای پژوهش حاضر پیش­بینی نتیجه مسابقه جودوکاران بر حسب هوش­هیجانی و مؤلفه­های آن بود. این پژوهش در یک نمونه 70 نفری از جامعه جودوکاران شرکت­کننده در لیگ­های کشوری درسال 91-90 انجام شد (سن: 36/3 ± 0/22سال و سابقه ورزش جودو: 33/2 ± 4/8 سال). ابزار به کار برده شده در این پژوهش پرسشنامه هوش­هیجانی بار-آن بود که توسط ورزشکاران، پیش از اجرای مسابقه، تکمیل شد. سپس نتیجه مسابقه هر یک از ورزشکاران در پرسشنامه توسط محقق ثبت گردید. برای تحلیل داده­ها از آمار توصیفی، آزمون t مستقل و رگرسیون لوجستیک استفاده شد. نتایج نشان داد رابطه معناداری بین هوش­هیجانی و مولفه­های آن با نتایج مسابقه وجود دارد و هم­چنین هوش­هیجانی به همراه سه عامل: خودآگاهی­هیجانی، واقع­گرایی و کنترل­تکانه می­تواند پیش­بینی کننده مناسب نتیجه مسابقه ورزشکاران باشد. بنابراین بهبود و تقویت این مؤلفه­ها، می­تواند درافزایش احتمال موفقیت ورزشکاران مؤثر باشد.


اقای محمد مرادی نورآبادی، دکتر حسن خلجی، دکتر علیرضا بهرامی،
دوره 6، شماره 11 - ( 6-1395 )
چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین موفّقیت ورزشی با حس حرکت در دانشجویان پسر ورزشکار بود. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می­باشد. یکصد فرد ورزشکار در رشته­های مختلف، از بین دانشجویان دانشگاه اراک در سال91- 92 با میانگین سنی 94/1 ± 80/21، با استفاده از نمونه­گیری تصادفی چند مرحله­ای و به­طور هدفمند انتخاب شدند (والیبال34 نفر، بدمینتون و کشتی هر کدام 33 نفر). برای جمع­آوری داده­ها از دو پرسش­نامۀ­ مشخصات فردی و خودتنظیمی در ورزش (دودا و نیکولز، 1989) و همچنین آزمون­های تنظیم زاویه دست برتر ژکوفسکی (1988) و کنترل نیروی دست برتر آبلاکووا (1990) استفاده شد. داده­ها با استفاده آزمو­های همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه همزمان و تحلیل واریانس­ها آنالیز شدند. یافته­ها نشان داد والیبالیست­ها در هر دو مؤلفۀ موفّقیت ورزشی و حس حرکت نمرات بهتری را نسبت به سایر گروه­ها کسب کردند. همچنین تحلیل واریانس بین موفّقیت ورزشی با حس حرکت رابطۀ معناداری را نشان داد. نتایج نشان داد ورزشهایی که عامل اصلی موفّقیت در آن­ها حس حرکت دست برتر می­باشد، از حس حرکت بهتر و موفّقیت ورزشی بیشتری برخوردارند.

 

اقای مهدی نبوی نیک، دکتر عباس بهرام، دکتر حمید رضا طاهری، خانم مهناز ذوالقدر،
دوره 6، شماره 11 - ( 6-1395 )
چکیده

زمینه بینایی به زمینه محیطی پیش روی بازیکن اطلاق می شود که با هرحرکت بازیکن تغییر کرده و زمینه بینایی جدیدی شکل می گیرد. نقاط دلخواه بازیکنان نخبه مناطقی هستند که بازیکنان بارها در طول تمرین و مسابقه، از این مناطق شوت های خود را اجرا می کنند و بهترین عملکرد را از این فاصله و زاویه دلخواه دارند. هدف از انجام این پژوهش بررسی زمینه بینایی به عنوان یکی از دلایل وجود مهارت ویژه در نقاط دلخواه بازیکنان نخبه بود. آزمودنی ها 8 بازیکن مرد نخبه بسکتبال با 8 سال تجربه بازی بسکتبال بودند. از آنها خواسته شد 210 شوت جفت را از 7 نقطه  در قالب 3 دسته و 21 بلوک اجرا کنند. نقطه میانی این نقاط، نقطه دلخواه بود. شوت ها با آهنگ دلخواه اجرا می شد و بین هر ست دو دقیقه استراحت وجود داشت. تمامی شوتها به یک شیوه مشابه به آزمودنی ها برگردانده می شد. رگرسیون خطی برای عملکرد هر کدام از بازیکنان در 7 زاویه مختلف محاسبه شده و سپس عملکرد واقعی بازیکنان با مقادیر پیش بینی شده عملکرد در زاویه های مختلف توسط آزمون t همبسته مقایسه شد. نتایج نشان داد  بین عملکرد پیش بینی شده و عملکرد واقعی بازیکنان نخبه در نقطه دلخواه بازیکنان نخبه اختلاف معناداری وجود دارد (05/0p<). یافته های این تحقیق نشان می دهد که عملکرد بازیکنان نخبه در نقاط دلخواه آنان، وابسته به زاویه بینایی خاص این نقطه می باشد. به نظر می رسد بازیکنان نخبه در طول سال ها تمرین از یک نقطه خاص، فواید بینایی زیادی را پرورش می دهند که منجر به عملکرد اختصاصی آنان در نقاط مورد علاقه می شود.


دکتر حمید رضا طاهری، اقای محمد رضا قاسمیان مقدم، اقای داود فاضلی،
دوره 6، شماره 12 - ( 9-1395 )
چکیده

هدف این تحقیق تعیین تأثیر سطح مهارت بر تغییرپذیری هماهنگی بین اندام­ها و متغیرهای کنترل حرکت در ضربۀ تاپ اسپین تنیس روی میز بود. مشارکت­کنندگان در این تحقیق 16 نفر (میانگین سنی 16 سال) بودند که به دو گروه ماهر و مبتدی تقسیم شدند. گروه ماهر کسانی بودند که در رده سنی خود درشمار 8 نفر اول کشور رتبه­بندی شده بودند و گروه مبتدی (8 نفر) افرادی بودند که به­تازگی مهارت تاپ اسپین را آموخته بودند. مشارکت­کنندگان با تأکید بر سرعت و دقت 10 ضربۀ تاپ اسپین را اجرا کردند. کینماتیک حرکت ثبت و تحلیل شد. دو گروه در تغییرپذیری هماهنگی بین اندام­ها با هم تفاوت داشتند ( 05/0>p) و گروه ماهر باثبات­تر عمل کرده بود. اما تفاوتی بین دو گروه در متغیرهای کنترل­کنندۀ حرکت دیده نشد (همه 05/0p>). در کل، نتایج این تحقیق نشان داد گروه ماهر در الگوی حرکت خود دارای ثبات بیشتری است، هر چند ممکن است در متغیرهای کنترل­کنندۀ حرکت به­دلیل قیود تکلیف با افراد مبتدی تفاوتی نداشته باشند.


دکتر بهروز عبدلی، دکتر نصور احمدی، خانم اعظم قزی،
دوره 6، شماره 12 - ( 9-1395 )
چکیده

طبق فرضیۀ اختصاصی تمرین، دردسترسبودن بینایی- بهخصوص هنگام اجرای تکالیفی که بینایی نقش مهمی در بهبود
دقت اجرای آنها دارد به تخریب اجرا در آزمون انتقال بدون بینایی- منجر میشود. شاید تفاوت یا تغییر در الگوی
کینماتیکی را بتوان از جمله دلایل تاثیرگذار محسوب کرد. هدف این تحقیق بررسی اثر بینایی و مقدار تمرین بر دقت و
کینماتیک پرتاب دارت است. به این منظور، 02 نفر از دانشجویان دختر غیرتربیتبدنی راستدست و بدون تجربه قبلی در
مهارت پرتاب دارت انتخاب و بهطور تصادفی به دو گروه با بینایی کامل و بدون بینایی تقسیم شدند. مراحل اکتساب شامل
دو مرحله، 54 کوشش تمرینی ) 3 بلوک 54 کوششی( و 322 کوشش تمرینی ) 02 بلوک 54 کوشش( بود. 52 دقیقه بعد از
3( در × شرکت کردند. نتایج تحلیل واریانس مرکب ) 0 KR هر مرحلۀ آزمودنیها در آزمون انتقال بدون بینایی و بدون
مراحل اکتساب نشان داد که بینایی نقش مهمی برای بهبود دقت اجرا در تکلیف پرتاب دارت دارد. تحلیل دادههای
کینماتیکی در مراحل اکتساب، تفاوت معنیداری بین دو گروه در متغیرهای کینماتیکی دامنۀ جابهجایی زاویهای مچ، آرنج و
دو گروه پساز 322 )p=2/ و مدتزمان پرتاب ) 220 )p=2/ درحالیکه سرعت زاویهای ) 220 ،)p<2/ شانه نشان نداد ) 24
کوشش تمرینی با یکدیگر تفاوت داشتند. نتایج این تحقیق نشان داد که در تکلیف پرتاب دارت فرضیۀ اختصاصیبودن
تمرین در مورد دقت اجرا، پساز تعداد کوششهای تمرینی زیاد صدق میکند، اما الگوی کینماتیکی اجرای پرتاب دارت،
صرفنظر از مقدار تمرین، از فرضیۀ اختصاصی تمرین حمایت نمیکند.


دکتر محمد تقی اقدسی، دکتر حسن محمد زاده، اقای اکبر قوامی،
دوره 6، شماره 12 - ( 9-1395 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین شور و اشتیاق به فعالیت ورزشی و رضایت از زندگی دانش­آموزان پسر بود. 383 دانش­آموز پسر با روش نمونه­گیری خوشه­ای از میان مدرسه­های مختلف تبریز انتخاب شدند و پرسش­نامه­های شور و اشتیاق والرند و همکاران (2003) و مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانش­آموزان (MSLSS) را تکمیل کردند. جهت تحلیل داده­ها، از آزمون t مستقل و همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد میزان رضایت از دوستان، خانواده، محیط زندگی و مدرسه، در بین دانش­آموزان با شور و اشتیاق و سازگار با فعالیت بدنی نسبت به دانش­آموزان با شور و اشتیاق وسواس بیشتر است. همچنین، نتایج نشان داد دانش­آموزان با شور و اشتیاق وسواس، میزان رضایت بیشتری در خرده‌مقیاس خود داشتند. در بررسی کلی میزان رضایت از زندگی، نتایج نشان داد دانش‌آموزان با شور اشتیاق سازگار، رضایت بیشتری نسبت به دانش­آموزان با شور و اشتیاق وسواس داشتند. همچنین، نتایج نشان داد ارتباط بین رضایت از زندگی با شور و اشتیاق سازگار معنادار است، ولی با اشتیاق وسواس معنادار نیست. در کل، نتایج از رویکرد دوگانۀ شور و اشتیاق والرند (2003) حمایت می‎‌کند.


اقای امیر عباسقلی پور، دکتر داریوش خواجوی،
دوره 7، شماره 13 - ( 1-1396 )
چکیده

ورزشکار هنگامی که یک  موفّقیّت یا شکست را تجربه می‌کند، به طور طبیعی به آن موفّقیّت یا شکست می­اندیشد و در واقع مسئول آن وضعیت را جستجو می‌کند. هدف این پژوهش بررسی سبک های اسنادی و انگیزش ورزشکاران زن نخبه و زیر نخبه ورزش­های انفرادی بود. جامعه آماری تحقیق، ورزشکاران زن رشته­های شنا، بدمینتون، کاراته، تکواندو، تنیس روی میز و تیراندازی بودند که از بین آنها 120 نمونه­ها به طور در دسترس و به روش مرحله‌ای انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از دو پرسشنامه­ی سبک‌های اسنادی و همچنین انگیزه ورزشی، جمع‌آوری و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره و همبستگی پیرسون در سطح معنی‌داری 0.05 تجزیه و تحلیل شد. یافته­ها نشان داد که اسنادهای ورزشکاران نخبه و زیر نخبه بطور معنی‌داری متفاوت بود (P≤0.05). همچنین بین سطح بی‌انگیزشی ورزشکاران نخبه و زیر نخبه تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (P≥0.05). نتایج نشان داد که بین سبک اسناد و انگیزش ورزشکاران نخبه و زیرنخبه رابطه‌ای وجود نداشت (P≥0.05). می‌توان نتیجه گرفت که سبک اسناد و سطوح انگیزش(به جز بی‌انگیزشی) در ورزشکاران نخبه و زیر نخبه، تفاوت معنی­داری وجود دارد و بین سبک اسناد و سطوح انگیزش این دو گروه در ورزش‌های انفرادی، رابطه معنی‌داری وجود ندارد.
اقای بهزاد بهزادنیا، دکتر مالک احمدی، اقای جواد امانی،
دوره 7، شماره 13 - ( 1-1396 )
چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی ساختار عاملی پرسشنامه خودتنظیمی انگیزش در تربیت بدنی دانشگاهی بود. تعداد 277 دانشجو به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای از بین دانشجویان دانشگاه‌های شهر ارومیه انتخاب شدند. نتایج تحلیل عامل اکتشافی پنج عامل را برای ساختار پرسش‌نامه با 03/71 درصد کل واریانس تبیین­شده مشخص کرد. نتایج تحلیل عامل تأییدی نشان داد که مدل پنج عاملی برازش مناسبی با داده‌ها در نمونه دانشجویان دارد. همچنین، ارتباط مثبت و معنادار ابعاد انگیزش درونی و تنظیمات خودپذیر با لذت از تربیت بدنی و میل به ادامه فعالیت بدنی، از اعتبار همزمان پرسشنامه حمایت می­کند. نتایج آلفای کرونباخ بالای 75/0 برای تمامی عامل‌ها، بیانگر پایایی مناسب پرسشنامه در تربیت بدنی دانشگاهی می‌باشد. یافته‌ها بیانگر آن است که این ابزار اندازه‌گیری با روایی و پایایی مطلوبی برای سنجش خودتنظیمی انگیزشی در تربیت بدنی دانشگاهی می­باشد. بعنوان یک نتیجه، نتایج اهمیت رشد انگیزش خود-مختاری در تربیت بدنی، همانطور که با پیامدهای مطلوب رفتاری در ارتباط است، را نشان می­دهد.
اقای سید عباس افسانه پورک، دکتر سید محمد کاظم واعظ موسوی،
دوره 7، شماره 13 - ( 1-1396 )
چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر خودگفتاری انگیزشی آشکار و پنهان بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در بزرگسالان بود. 60 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گرگان بر اساس نمره­های پرتاب آزاد بسکتبال در پیش­آزمون به سه گروه مساوی 20 نفره شامل گروه های خودگفتاری انگیزشی آشکار، انگیزشی پنهان و کنترل  تقسیم شدند. مرحله اکتساب 12جلسه و هر جلسه 30 تکرار پرتاب آزاد بسکتبال بود. گروه خودگفتاری انگیزشی آشکار قبل از هر پرتاب عبارت "من می توانم" را با صدای بلند و گروه خودگفتاری انگیزشی پنهان آن را با صدای آهسته تکرار کردند. آزمون یادداری و انتقال به ترتیب  48 و 72 ساعت بعد از آخرین جلسه اکتساب صورت گرفت. از تحلیل واریانس با اندازه گیری­های مکرر و یک راهه و آزمون تعقیبی LSD جهت تحلیل داده ها (05/0P) استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر جلسات تمرین(01/0˂P)، اثرگروه (01/0˂P) و اثر متقابل گروه و جلسات تمرینی (05/0˂P) معنی دار  بود. گروه­های خودگفتاری انگیزشی آشکار و پنهان در مرحله اکتساب، یادداری و انتقال بهتر از گروه کنترل عمل کردند، اما تفاوت معنی داری بین دو گروه خودگفتاری انگیزشی آشکار و پنهان یافت نشد( 05/0<P). با توجه به نتایج تحقیق ورزشکاران می توانند جهت یادگیری مهارتی جدید همچون پرتاب آزاد بسکتبال از خودگفتاری انگیزشی به صورت آشکار و پنهان  استفاده کنند.
دکتر مهدی شهبازی، خانم فریبا حسن بارانی،
دوره 7، شماره 13 - ( 1-1396 )
چکیده

 ابزارها و روش‌هایی که بتوانند منجر به شناخت و بررسی متغیرهای تحلیل حرکت شوند کمک شایانی به شناخت حرکت و علوم حرکتی خواهند کرد و بخش حیاتی آزمایشگاه‌های علوم حرکتی و ورزشی خواهند بود. «ابزار تحلیل حرکت انسان بر پایه سنجش زوایای مفصلی در صفحه ساجیتال» بدین منظور طراحی شد تا اطلاعات مربوط به تحلیل حرکت را در اختیار محققان، مربیان و درمانگران قرار دهد. پس از اینکه ابزار مذکور طبق طرح‌های تخصصی مهندسین الکترونیک و مکانیک ساخته شد، مورد آزمایش قرار گرفت تا اینکه چهارمین طرح ساخته شده نهایی شده و در تاریخ 21/05/1393 با شماره 83557 ثبت گردید. برای بررسی اعتبارسنجی از 20 شرکت کننده (10 زن و 10 مرد) با بهره گیری از سیستم تحلیل حرکت با دوربین‌های مادون قرمز و ابزار پژوهش حاضر خواسته شد تا یک تکلیف پرتابی را  انجام دهند. برای بررسی میزان روایی و پایایی از خطای ریشه میانگین مربعات (RMSE) و همبستگی پیرسون در سطح آماری 01/0 استفاده شد. در پایان نتایج حاکی از این بود که ابزار ساخته شده قابلیتی کاربردی دارد و از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است به طوری که میزان روایی 98/0 و پایایی 95/0 گزارش گردید.
اقای شهرام نظرپوری، دکتر عباس بهرام، دکتر فرهاد قدیری،
دوره 7، شماره 13 - ( 1-1396 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین جنبه‌های روان سنجی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ انگیزش‌حرکتی اطفال  3 تا 11 ماهه بود. بدین‌منظور، 528 نفر از والدین و اطفال‌شان (239 دختر و 289 پسر) از شهر تهران به‌ روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابتدا با استفاده از روش ترجمه بازترجمه، پرسش‌نامۀ انگیزش‌حرکتی توسط سه متخصص رفتارحرکتی و دو متخصص آموزش زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شد. روایی سازۀ پرسش‌نامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، همسانی(ثبات) درونی پرسش‌نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی سؤالات (ثبات پاسخ) با استفاده از ضریب هبستگی درون طبقه‌ای به روش آزمون آزمون‌ مجدد، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی نشان دادند، پرسش‌نامۀ انگیزش‌حرکتی اطفال چند عاملی است، به‌طوری که چهار عامل فعالیت، اکتشاف، انگیزش و سازگاری در مجموع 32/53%، از کل واریانس را تبیین و شاخص‌های برازندگی مدل استخراج شده (71/0PGFI=، 92/0NFI=، 078/0RMSEM=)، و نیز ضرایب آلفای‌کرونباخ (93/0= α) و همبستگی درون‌طبقه‌ای (88/0r =نسخۀ فارسی  IMMQ، مشابه نسخه اصلی با 27 سؤال از همسانی درونی و پایایی زمانی قابل‌ قبولی برخوردار بودند. بنابراین براساس نتایج، نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ انگیزش‌حرکتی اطفال، می‌تواند برای اهداف بالینی یا تحقیقاتی و همچنین به عنوان یک ابزار آموزشی برای والدین مورد استفاده قرار گیرد.
آقای سلمان جعفری، دکتر مجید کاسف، دکتر جواد آزمون،
دوره 7، شماره 14 - ( 9-1396 )
چکیده

هدف از اجرای این تحقیق مقایسه اثر شیوه های اجرای فعالیت بدنی خارج از کلاس بر برخی عوامل آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر بود. روش پژوهش نیمه تجربی و جامعه ی آماری آن را کلیه دانش آموزان پسر پایه اول دوره متوسطه شهرستان مراغه تشکیل داده بود(2865n=). نمونه تحقیق هم 80 نفر بود که بصورت نمونه در دسترس انتخاب و پس از آن بصورت تصادفی در 4 گروه 20 نفری تحت عنوان گروه تجربی 1 شیوه مبتنی بر خود نظارتی دانش آموزان، گروه تجربی 2 شیوه مبتنی بر نظارت والدین، گروه تجربی 3 شیوه مبتنی بر نظارت معلم تربیت بدنی و گروه شاهد همگن و همسان شدند. ابتدا یک پیش آزمون به بوسیله آزمون‌های بارفیکس اصلاح شده، خم شدن نشسته، درازو نشست و دو540 متر از هر چهار گروه گرفته شد. شیوه های اجرای فعالیت بدنی خارج از کلاس به مدت 8 هفته روی گروه ها اجرا، سپس یک پس آزمون از هر چهار گروه به عمل آمد. از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره برای مقایسه میانگین بین گروه ها استفاده شد.یافته های تحقیق نشان داد بین شیوه های اجرای فعالیت بدنی خارج از کلاس بر برخی عوامل آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر تفاوت معنی داری وجود دارد(05/0p≤).ضمنا نتایج تحقیق نشان داد شیوه مبتنی بر نظارت معلم تربیت بدنی تأثیر بیشتری بر روی فاکتورهای آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی داشت
دکتر حمید صالحی، خانم مریم محسنی،
دوره 7، شماره 14 - ( 9-1396 )
چکیده

هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی سطح اضطراب تجربه‌شده داوران فوتبال ایرانی و پیش‌بینی سطح اضطراب رقابتی داوران بر اساس ابعاد خودآگاهی و سبک‌های مقابله بود. تعداد 113 داور مرد فوتبال به صورت داوطلبانه یک پرسشنامه ویژگی‌های فردی، مقیاس خودآگاهی [SCS؛ فنستین، شیِر، و باس (1)] و نسخه‌های اصلاح شده برای داوران ‌آزمون اضطراب رقابتی-ورزشی [SCAT؛ مارتنز، والی و بارتون (2)] و سیاهه سبک مقابله برای ورزشکاران [CSIA؛ انشل و کاسیدیس (3)] را تکمیل کردند. نتایج نشان داد داوران در یک رقابت سطوح پایین از اضطراب ورزشی (14.19 ± 3.54) را تحمل کرده‌اند. مشخص شد داوران در رویارویی با وقایع اضطراب‌زا اغلب از استراتژی‌های اجتنابی استفاده می‌کنند تا رویکردی. نتایج نشان داد سبک مقابله اجتنابی و ابعاد سه‌گانه خودآگاهی (خصوصی، عمومی، اجتماعی) همبستگی معناداری با اضطراب رقابتی داوران دارند. تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد خودآگاهی خصوصی و سبک مقابله‌ اجتنابی بهترین پیش‌بینی‌کننده‌های اضطراب رقابتی داوران هستند و درمجموع 25درصد از واریانس را تبیین می‌کنند. یافته‌ها نشانگر این است که اضطراب رقابتی داوران می‌تواند تحت تأثیر خودآگاهی و سبک مقابله اتخاذشده آنان در شرایط رقابتی باشد.   
خانم مرضیه جعفری، دکتر رخساره بادامی،
دوره 7، شماره 14 - ( 9-1396 )
چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثر تمرینات پایه ژیمناستیک در محیط­ با رنگ­های متفاوت بر تعادل ایستا و پویا ­بوده­است. شرکت­کنندگان این پژوهش 40 دانش­آموز دختر با دامنه سنی 8-10 سال بودند که در سه گروه "تمرین در محیط با رنگ گرم"، "تمرین در محیط با رنگ سرد" و "تمرین در محیط با رنگ ترکیبی" قرار گرفتند. از هر گروه در محیط رنگی خود پیش­آزمون تعادل گرفته شد. تعادل ایستا و پویا با استفاده از خرده­مقیاس تعادل آزمون تبحر حرکتی بروئینینکس ـ اوزرتسکی مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس گروه­ها، به مدت 24 جلسه به تمرین ژیمناستیک پرداختند و پس از 8 هفته در همان محیط پس­آزمون دادند. 48 ساعت بعد از پس­آزمون، آزمون انتقال در محیط با رنگ خنثی گرفته شد. داده­ها با استفاده از آزمون کوواریانس و واریانس یک­طرفه تحلیل شد. یافته­ها نشان داد که رنگ محیط تأثیری بر میزان یادگیری حفظ تعادل  ایستا و پویا نداشته­است. به نظر می­رسد رنگ مطلوب محیط یادگیری به نوع مهارت حرکتی وابسته است.
آقای بهزاد محمدی اورنگی، دکتر ندا شهرزاد، دکتر رسول یاعلی،
دوره 7، شماره 14 - ( 9-1396 )
چکیده

قیود فردی از عواملی است که می‌تواند بر رشد حرکتی تأثیر بگذارد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر شاخص‌های توده بدن و وضعیت تغذیه بر تبحر حرکتی پسران 14-10 سال شهر تهران بود. نمونه آماری 120 کودک برای شاخص توده بدن و 90 کودک برای وضعیت تغذیه بود. شاخص توده بدن به گروهای لاغر، نرمال، دارای اضافه‌وزن و چاق، وضعیت تغذیه به گروهای سوءتغذیه، تغذیه معمولی و تغذیه مناسب تقسیم شد؛ که به روش خوشه‌ای هدفمند انتخاب و تبحر حرکتی آن‌ها با آزمون برونینکس- اوزرتسکی-2بررسی شد. نتایج نشان داد بین شرایط، لاغر و نرمال، نرمال و چاق و اضافه‌وزن و چاق، در تبحر حرکتی تفاوت معناداری وجود داشت. همچنین بین شرایط سوءتغذیه و تغذیه معمولی، تغذیه معمولی و تغذیه مناسب و تغذیه مناسب و سوءتغذیه، در تبحر حرکتی تفاوت معناداری وجود داشت. با توجه به این نتایج می‌تواند گفت شاخص توده بدن و وضعیت تغذیه بر تبحر حرکتی پسران در این سن تأثیر دارد؛ که احتمالاً ناشی از هندسه و جرم‌ بخش‌های مختلف بدن و عوامل مکانیکی می‌باشد و تفاوت در گروه‌های وضعیت تغذیه به تأثیر وضعیت غذایی بر رشد مغز و نمو جسمانی مرتبط است.
دکتر مریم نزاکت الحسینی، اقای اسماعیل سلیمانی، دکتر عباس بهرام،
دوره 8، شماره 15 - ( 5-1397 )
چکیده

توجه به توانایی های شناختی افراد نقش مهمی در مراحل اولیه یادگیری یک مهارت بازی می کند هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر بهره هوشی، بهره حافظه و ظرفیت توجه بر راهبرد درخواست بازخورد و یادگیری یک تکلیف ادراکی  حرکتی  بود. بدین منظور، شصت دانشجوی پسر با میانگین سنی 99/1 ± 4/22 سال به صورت در دسترس انتخاب و بر اساس نمرات بهره حافظه، بهره هوشی و ظرفیت توجه به 6 گروه ده نفری تقسیم شدند. در مرحله اکتساب، هر یک از آزمودنی ها 100 سرویس بلند بدمینتون (20 × 5) و در مراحل یادداری و انتقال 20 سرویس را اجرا نمودند. به منظور سنجش بهره هوشی، بهره حافظه، ظرفیت توجه، و یادگیری سرویس بلند بدمینتون به ترتیب از آزمون­های هوش تجدیدنظر شده وکسلر بزرگسالان، حافظه بالینی وکسلر، ظرفیت توجه تولوز و پیرون، و سرویس بلند بدمینتون اسکات و فاکس استفاده شد. داده ها با استفاده از روش های آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و تی مستقل تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد بهره هوشی، بهره حافظه، و ظرفیت توجه آزمودنی ها بر کاهش درخواست تعداد بازخورد در مرحله اکتساب، و افزایش امتیاز سرویس بلند بدمینتون در مراحل اکتساب، یادداری و انتقال تاثیر معناداری داشت (p0/05). بنابراین می توان نتیجه گرفت توجه به توانایی های شناختی افراد در هنگام آموزش مهارت های حرکتی سودمند می باشد.
 

صفحه 1 از 6    
اولین
قبلی
1
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb