جستجو در مقالات منتشر شده


22 نتیجه برای نوع مطالعه: كاربردي

مهدی شهبازی، اکبر بهلول، شقایق مدبری،
دوره 10، شماره 19 - ( 6-1399 )
چکیده

دستگاه اندازه گیری هماهنگی حرکتی بین فردی و درون فردی برای قرار دادن اطلاعات مربوط به هماهنگی حرکات انسان در دسترس محققان، مربیان و درمان گران، طراحی و ساخته شده است. برای بررسی اعتبارسنجی این ابزار از 28 شرکت کننده با بهره گیری از آزمون هماهنگی دودستی دستگاه وینا و ابزار پژوهش حاضر خواسته شد تا تکلیف هماهنگی حرکتی دودستی، دوپایی و بین فردی را انجام دهند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد ابزار پژوهش حاضر در هماهنگی حرکتی دودستی در فاکتور میانگین کل زمان دسته (88/0r=) و صفحه گردان (96/0r=) و در فاکتور میانگین درصد زمان خطای دسته (89/0r=) و صفحه گردان (87/0r=) از روایی بالایی برخوردار است. همچنین نتایج آلفای کرونباخ نیز نشان داد ابزار پژوهش حاضر در هماهنگی حرکتی دودستی در فاکتور میانگین کل زمان دسته (89/0r=) و صفحه گردان (97/0r=) و در فاکتور میانگین درصد زمان خطای دسته (81/0r=) و صفحه گردان (85/0r=) از پایایی مناسبی برخوردار است. همچنین، در هماهنگی حرکتی دوپایی در فاکتور میانگین کل زمان پدال ها (90/0r=) و در فاکتور میانگین درصد زمان خطای پدال ها (83/0r=) و در هماهنگی حرکتی بین فردی در فاکتور میانگین کل زمان (91/0r=) و در فاکتور میانگین درصد زمان خطا (80/0r=) نیز نتایج، بیانگر پایایی قابل قبول بود. لذا استفاده از ابزار پژوهش حاضر را می توان به آزمایشگاه های علوم ورزشی در کلیه موسسات آموزش عالی، فدراسیون ها و مربیان ورزشی، بیماران و مراکز توانبخشی ها، کلینیک های درمانی و فیزیوتراپی پیشنهاد کرد.


خانم هما علی پور، ژاله باقرلی، دکتر سید محی الدین بهاری،
دوره 10، شماره 19 - ( 6-1399 )
چکیده

در میان علوم مرتبط با ورزش، تاثیر روانشناسی ورزشی ونقش آن در کسب موفقیت های ورزشی اجتناب ناپذیر است. یکی از زیر مجموعه های روانشناسی ورزشی که بر عملکرد فرد تاثیر می گذارد، خودکار آمدی است هدف این تحقیق بررسی تاثیر بالا بردن انتظار بر عملکرد و یادگیری ضربه پات گلف با تاکید بر خودکارآمدی و شایستگی ادراک شده می‌باشد. طرح آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با دو گروه هدف بزرگ و هدف کوچک بود. برای این منظور تعداد 34 دانشجو (3/3±2/20) انتخاب و به ضورت تصادفی به دو گروه 17 نفره تقسیم شدند. شرکت کنندگان در پیش آزمون یک بلوک 5 کوششی، مرحله اکتساب، 5 بلوک 10کوششی و در مرحله یادداری و انتقال، 12 کوشش را اجرا کردند. نتایج آزمون  تحلیل واریانس 2 عاملی ترکیبی برای مرحله اکتساب و tمستقل برای مرحله یادداری نشان داد که یادگیری ضربه پات گلف در بین دو گروه هدف بزرگ و کوچک به طور معنی داری متفاوت است (05/0>P)؛ اما تفاوت معنی داری بین دو گروه در خودکارآمدی و شایستگی ادارک شده وجود ندارد. نتایج تحقیق نشان داد که بالا بردن انتظار بر یادگیری مهارت حرکتی ضربه پات گلف در مرحله یادداری و انتقال تاثیر بسزایی داشت، در حالیکه بالا بردن انتظار بر خودکارامدی و شایستگی ادراک شده تاثیر معنی داری نداشت.

دکتر شهرام نظرپوری، دکتر عباس بهرام،
دوره 10، شماره 20 - ( 9-1399 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین انگیزش‌حرکتی و رشد‌ حرکتی در اطفال دارا و بدون تجربۀ مهدکودک بود. جامعۀ آماری این پژوهش، شامل کلیۀ والدین دارای اطفال پسر 10 الی 11 ماهۀ شهر تهران بود که از بین آنان 150 طفل دارا و 150 طفل بدون تجربۀ مهدکودک، به‌ روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ایی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل؛ پرسش‌نامۀ انگیزش‌حرکتی اطفال، و مقیاس رشدحرکتی پی‌بادی ویراش دوم (PDMS-2)، بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون خطی و آزمونt  مستقل، در سطح معنی‌داری 05/0 P، انجام شد. نتایج ارتباط مثبت و معنی‌داری )000/0= (P، را بین انگیزش‌حرکتی و رشد‌حرکتی در اطفال دارا و بدون تجربۀ مهدکودک، نشان داد. از طرفی، تفاوت بین میزان انگیزش‌حرکتی و رشدحرکتی اطفال دارا و بدون تجربۀ مهدکودک، معنی‌دار )000/0= (Pو اطفال بدون تجربۀ مهدکودک، انگیزش‌حرکتی و رشدحرکتی بالاتری داشتند. این نتایج نشان می‌دهد که نگهداری و مراقبت اطفال در مراکز مهدکودک ممکن است به‌علت ضعف برنامه ها و امکانات اثرات منفی بر انگیزش‌حرکتی و میزان رشدحرکتی آنان داشته باشد.


آقای عبدالرضا عبودی، دکتر حسین اکبری یزدی، آقای سلیمان عبدالهی،
دوره 10، شماره 20 - ( 9-1399 )
چکیده

برآورده کردن خواسته ها و نیازهای تماشاگران که یکی از ارکان صنعت فوتبال می باشند، همواره باید در دستور کار مدیران ورزشی قرار گیرد. بنابراین هدف این پژوهش شناسایی نیازهای جذاب تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران می-باشد برای محقق کردن این هدف از سه روش مهندسی کانسی، مدل کانو و روش تاگوچی برای گرداوری داده ها استفاده شد. که ابتدا نیازهای احساسی تماشاگران شناسایی شد (41 نیاز) سپس با استفاده از مدل کانو نیازهای احساسی در پرسشنامه ای با چهار سطح برای تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران طراحی شده و بین 400 نفر از آنها توزیع شد. به منظور دست یابی به حالت بهینه و مطلوب، نیازهای جذاب (7 نیاز اساسی) وارد طراحی آزمایش ها شدند. این 7 نیاز جذاب در یک طیف سه سطحی مورد تحلیل قرار گرفتند. که نتایج نشان داد متولیان ورزش کشور به خصوص فدراسیون فوتبال در صورتی می توانند رضایت و حضور تماشاگران در ورزشگاه ها را افزایش دهند که شرایط فعلی و فیزیکی و امنیتی ورزشگاه های فوتبال را بهبود داده و موانع موجود از جمله حضور بانوان و حضور به همراه خانواده را مرتفع سازند. باشگاه های فوتبال نیز با جذب بازیکنان و مربیان با کیفیت و محبوب می توانند به این هدف کمک کنند. 

دکتر ایوب اسدی، دکتر محمود شیخ، دکتر داوود حومنیان، دکتر صالح رفیعی،
دوره 10، شماره 20 - ( 9-1399 )
چکیده

کانون توجه و چشم ساکن از متغیرهای اثرگذار بر عملکرد تکالیف پرتابی در طول دهه های اخیر همواره مورد علاقه محققان روانشناسی و علوم ورزشی بوده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی دستورالعمل های توجهی بر عملکرد خیرگی (چشم ساکن) و دقت پرتاب دارت افراد مبتدی در دو بار تکلیف بالا و پایین بود. در یک طرح نیمه تجربی با اندازه گیری تکراری شرکت کنندگان مهارت پرتاب دارت را در سه شرایط توجهی (درونی، بیرونی و کنترل) در دو بار تکلیفی مختلف (پایین و بالا) انجام دادند. نتایج نشان داد توجه بیرونی در بار تکلیف بالا موجب بهبود دقت پرتاب دارت در مقایسه با توجه درونی شد؛ در صورتی که برای تکلیف بار پایین تفاوت معنی داری بین شرایط توجهی دیده نشد. برای متغیر چشم ساکن نیز هیچ کدام از اثرات توجه، بار تکلیف و تعامل آنها معنی دار نبود. نتایج پژوهش در بعد عملکرد از فرضیه عمل محدود شده حمایت کرد؛ و در تضاد با فرضیه پردازش هوشیارانه بود. همچنین نتایج در بعد رفتار خیرگی چندین زمینه جالب برای تحقیقات آینده پیشنهاد کرد.

دکتر مسعود طاهری نیا، دکتر علی شریعت نژاد، دکتر اکبر خدابخشی،
دوره 10، شماره 20 - ( 9-1399 )
چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل راهبردهای جبران خدمت مدیران باشگاه های ورزشی بر اساس چرخه حیات آنها انجام پذیرفت. این پژوهش یک پژوهش آمیخته با رویکرد کیفی و کمی، از شاخه مطالعات اکتشافی است که از نظر هدف کاربردی و از حیث گردآوری اطلاعات از نوع پژوهش های پیمایشی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه خبره است. جامعه آماری پژوهش، باشگاه های ورزشی فعال در رشته فوتبال در لیگ 2، لیگ 1 و لیگ برتر هستند که اعضای نمونه آن از میان مدیران عالی، مدیران روابط عمومی و مدیران رسانه ای این باشگاه ها انتخاب شده اند. با توجه به هدف تحقیق، نمونه گیری در این تحقیق به صورت هدفمند بوده که با رعایت اصل کفایت نظری، حجم نمونه برآورد شد. داده های پژوهش در بخش کیفی با استفاده از کد گذاری و نرم افزار Atlas.ti  و در بخش کمی با استفاده از روش Delphi fuzzy تحلیل شدند. نتایج پژوهش  مشتمل بر ارائه ماتریس راهبردهای جبران خدمت مدیران باشگاه های ورزشی و تعیین ترکیب راهبرد ها بر اساس چرخه حیات باشگاه ها ست. به عنوان نمونه باشگاه های ورزشی که در مرحله شروع و راه اندازی قرار دارند، باید از ترکیب جبران خدمت مدیران به صورت حقوق بر مبنای مالکیت، برنامه تملّک سهام و سهیم شدن در مالکیت استفاده نمایند. 

آقای علی حلاجیان، دکتر مینا مستحفظیان، دکتر حمیدرضا میرصفیان، دکتر حمید زاهدی،
دوره 10، شماره 20 - ( 9-1399 )
چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان بر اساس الگوی سیپ با رویکرد ورزش شهروندی بود. روش پژوهش از نظر ماهیت توصیفی و به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی بود. در مرحله کیفی پژوهش در ابتدا پرسش های مقدماتی مصاحبه با استفاده از مطالعه منابع مربوط به پژوهش، جمع آوری اطلاعات و بررسی تحقیقات ایجاد شد. مصاحبه شوندگان در این مرحله افراد خبره در حوزه ورزش شهروندی بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. سپس به منظور اصلاح و ارتقاء پرسش های مصاحبه از روش دلفی در چهار مرحله استفاده گردید. در مرحله کمی پژوهش، سوالات پرسشنامه پس از ارزیابی مضامین بدست آمده ،در قالب 94 سوال استخراج شده و بین 113 نفر از کارشناسان ورزش شهروندی اجرا شد. نتایج پژوهش نشان داد هر چهار بعد زمینه، درون داد، برون داد و فرآیند در ارزیابی عملکرد این سازمان بالاتر از سطح متوسط قرار داشته اما نیاز به ارتقاء و افزایش دارد. همچنین ، ارزیابی و بازخورد در مورد برنامه های تدوین شده هم در طول و هم بعد از اجرای برنامه لازم است، چرا که ارزیابی عملکرد در دستیابی به تحقق آن اهداف به طور نسبی موثر بود.

آقای حسین کردلو، دکتر علیرضا الهی، عباس خدایاری،
دوره 10، شماره 20 - ( 9-1399 )
چکیده

هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی نگرش افراد از طریق باورهای آنان نسبت به تبلیغات از طریق ورزش بود. تحقیق حاضر کاربردی و از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری، تماشاگران حاضر در استادیوم آزادی تهران تشکیل داده بودند که طبق حجم نمونه کوکران 342 نفر از تماشاگران به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه تبلیغات از طریق ورزش پیون (2006) را تکمیل کردند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد، همه مؤلفه های باور شامل اطلاعات محصول، تصویر و نقش اجتماعی، خوشایند بودن، آزاردهنده بودن، اقتصادی بودن، مادی گرایی و کذب بودن قابلیت پیش بینی نگرش افراد نسبت به تبلیغات از طریق ورزش را دارند (05/0p ). بطوری که مؤلفه اقتصادی بودن بیشترین و مادی گرایی کمترین تأثیر را بر نگرش افراد نسبت به تبلیغات از طریق ورزش داشتند. با عنایت به یافته ها، ضروری است که به نوع و کیفیت محصولات توجه شود، از سوی دیگر باید از تبلیغاتی استفاده شود که با در عین حال که جذاب می باشد فرهنگ جامعه همخوانی داشته باشد تا اثربخش تر و نگرش افراد تبلیغات از طریق ورزش مورد توجه مشتریان قرار گیرد.

آقای محمود محبی، خانم سحر زارعی، آقای حسن غرایاق زندی،
دوره 11، شماره 21 - ( 4-1400 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطۀ هوش هیجانی و کمال‌گرایی مربیان با کیفیت رابطۀ مربی-ورزشکار در رزمی‌کاران نخبه بود. پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی و جامعۀ آماری آن تمامی رزمی‌کاران (تکواندو، کاراته، جودو، ووشو و کشتی) حاضر در مسابقات لیگ برتر در سال 1396 بودند. در این پژوهش مجموعاً 300 نفر (60 مربی و 240 ورزشکار) شرکت و پرسشنامه¬های هوش هیجانی، کمال‌گرایی و کیفیت رابطۀ مربی- ورزشکار را تکمیل نمودند. داده‌ها از طریق آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش هم‌زمان تحلیل شد. نتایج نشان داد که به‌طور معناداری بین هوش هیجانی و کمال‌گرایی خودمحور، با کیفیت رابطۀ مربی-ورزشکار همبستگی وجود دارد (01/0>p)، به‌علاوه، تحلیل داده‌ها نشان داد که هوش هیجانی و کمال‌گرایی 58 درصد از تغییرات کیفیت رابطۀ مربی-ورزشکار را تبیین می‌کنند؛ درحالی‌که این تبیین در مورد ابعاد دیگرمحور و جامعه محور کمال گرایی معکوس بود (001/0>p). بر اساس یافته‌های حاضر به نظر می‌رسد، ویژگی‌های هوش هیجانی و کمال‌گرایی مربیان نقش مؤثری در کیفیت رابطۀ مربی-ورزشکار ایفاء می‌کنند و سطوح کیفیت این رابطه در رزمی‌کاران نخبه متناسب با این ویژگی‌هاست.

حامد سبزواری، ندا شهرزاد، عباس بهرام،
دوره 11، شماره 22 - ( 9-1400 )
چکیده

چکیده
استودن و همکاران (2008) یک مدل برای ارتقاء سطح فعالیت بدنی، وزن سالم و مسیرهای مثبت سلامتی در کودکان ارائه کردند. بنابراین هدف این مطالعه بررسی نقش میانجی‌گری آمادگی قلبی عروقی، شایستگی حرکتی ادراک‌شده در ارتباط بین شایستگی حرکتی واقعی و فعالیت بدنی دانش آموزان دوره ابتدایی بود. تحقیق از نوع همبستگی است. 204 دانش آموزان از چهار مدرسه تهران در این مطالعه شرکت کردند. شایستگی حرکتی واقعی و آمادگی قلبی عروقی به ترتیب با استفاده از فرم کوتاه آزمون بروینینکی-اوزرتسکی (BOT-2) و راه رفتن/دویدن 540 متر اندازه شدند. همچنین برای اندازه‌گیری شایستگی حرکتی ادراک‌شده از مقیاس توانایی جسمانی پرسشنامه خودتوصیفی بدنی مارش (PSDQ) و پرسشنامه فعالیت بدنی کودکان بزرگ‌تر (PAQC) برای فعالیت بدنی استفاده شد. نتایج آزمون پیرسون نشان داد ارتباط متوسط تا ضعیفی بین همه متغیرها وجود دارد (05/0P>). همچنین نتایج تحلیل مسیر رگرسیون نشان داد  شایستگی حرکتی ادراک‌شده و نه آمادگی قلبی عروقی ارتباط بین شایستگی حرکتی واقعی و فعالیت بدنی را میانجی‌گری می‌کند(05/0P>). برنامه‌های تربیت‌بدنی بر رشد شایستگی حرکتی واقعی، شایستگی ادراک‌شده دانش آموزان دوره ابتدایی تأکید داشته باشند. زیرا باعث افزایش مشارکت دانش آموزان در فعالیت‌های بدنی و افزایش استقامت قلبی عروقی می‌شود.   

وحید ایزدفر، دکتر فریده شریفی فر، دکتر رضا محمدکاظمی،
دوره 11، شماره 22 - ( 9-1400 )
چکیده

هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل کسب و کار در آکادمی‌های ورزشی از دیدگاه خبرگان این حوزه می‌باشد. تحقیق حاضر بر مبنای پارادایم از نوع تحقیقات تفسیری، به لحاظ هدف کاربردی، رویکرد تحقیق کیفی و نحوه گردآوری داده‌ها به‌صورت مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختار یافته است. جامعه آماری تحقیق شامل کارآفرینان، صاحبان کسب‌وکارهای ورزشی، مدیران آکادمی‌های ورزشی، روسای فدراسیون‌های ورزشی و مدیران آکادمی ملی المپیک میباشد که 15 نفر با استفاده از راهبرد نمونه‌گیری غیراحتمالی و  روش گلوله برفی به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و کد گذاری باز، محوری و انتخابی بوسیله نرم‌افزار Maxqda نسخه 18 صورت گرفت که 9 مؤلفه اصلی و 45 مقوله محوری کشف و احصاء گردید. پایایی بازکُدینگ (کدگذاری مجدد) مصاحبه‌های انجام گرفته در این پژوهش با استفاده از فرمول اسکات، برابر 90 درصد است. مدیران، روسای فدراسیون و آکادمی های ورزشی با این مقوله ها و مولفه ها به صورت جامع آشنا شوند تا بتوانند متناسب با نیاز و ویژگی های کسب و کار خود نسبت به طراحی اجزاء و عناصر کسب و کار آکادمی ورزشی خاص رشته ورزشی خود اقدام نمایند.

آقای مهدی لطیفی فرد، دکتر مرجان صفاری،
دوره 11، شماره 22 - ( 9-1400 )
چکیده

هواداران دوست دارند در مورد تیم و بازیکنان محبوب خود با سایرین گفتگو و بحث کنند. هواداران تیم‌های حرفه‌ای از رسانه‌های اجتماعی برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تیم‌ها، ارتباط با دیگر هواداران، دنبال‌کردن تیم‌ها و بازیکنان و خلق جامعه‌ هواداری، استفاده می‌کنند. رسانه‌های اجتماعی با قابلیت ایجاد شبکه کاربران، به بستری تبدیل شده است که محققان برای مطالعه رفتار هواداران از آن بهره می‌برند. با توجه به اینکه اعضای جامعه هواداری با هم ارتباط متقابل دارند نظرات آنان در رسانه‌های اجتماعی نیز ارتباط مشخصی با یکدیگر دارد. برای درک ارتباط نظر هواداران، تحقیق حاضر از رویکرد شبکه برای کشف ارتباط نظر‌ات هواداران الکلاسیکو با یکدیگر بهره برده است. در این مطالعه، فیس‌بوک به عنوان بستر پژوهش برای تحلیل مصرف رسانه‌ای هواداران درباره بازی الکاسیکو در فصل 18-2017 انتخاب شد. در نهایت، نظرات هواداران در 14 دسته قرار گرفت. نتایج نشان داد سه گره «اشاره به تیم»، «اشاره به فرد» و «اشاره به بازی» مهم‌ترین مقوله‌هایی هستند که شبکه گفتگو بین هواداران را پویا نگه داشته است. در حالی که به لحاظ ساختاری و شبکه‌ای این سه گره «اشاره به تیم»، «اشاره به فرد» و «اشاره به بازی» مهم هستند اما از دیدگاه رفتارگرایی، هویت تیم نقش اساسی در ایجاد چنین شبکه‌ای دارد. این بدان معنی است که نقش زیربنایی گره «استفاده از ما و آن‌ها» در شبکه نظر‌ات مسلم است.

سیده معصومه موسوی، دکتر زهرا پورآقایی، دکتر محمدعلی اصلانخانی،
دوره 12، شماره 23 - ( 6-1401 )
چکیده

تحلیل عملکرد تکنیکی و تاکتیکی ورزشکاران، به منظور بهبود عملکرد خودشان و ورزشکاران دیگر همیشه مورد توجه قرار می­گیرد. هدف از این تحقیق بررسی نیمرخ عملکرد تکنیکی و تاکتیکی کاراته ­کاهای نخبه حاضر در لیگ­ های جهانی می­باشد. در این تحقیق توصیفی از نوع کاربردی، نیمرخ عملکردی کاراته­ کاهای برنده و بازنده حاضر در لیگ ­جهانی مورد بررسی قرار گرفت. داده­ها با استفاده از نرم افزار کینوویا جمع ­آوری شد. برای تحلیل داده ­ها از نرم ­افزار اکسل استفاده شد. متغیرهای مورد بررسی تاکتیک­ های حمله، ضدحمله و تکنیک­ های تکی اندام بالایی، اندام پایینی وتکنیک ­های ترکیبی بود فراوانی حملات، در اوزان مختلف نزدیک بود. اما میزان موثر بودن حملات صورت گرفته در بین برنده ­ها بیشتر بود. استفاده از تکنیک های دست تک رایج ­تر بود. برنده­ ها بیشترین امتیازات خود را از تکنیک­ های تکی دست کسب کرده بودند. از کل ضربات پای اجرا شده توسط برنده­ ها 10 درصد منجر به امتیاز شده بود. بنابراین یافته­ ها، نیاز به برنامه­ های تمرینی اختصاصی برای تکنیک­ های دست تک و تاکتیک ضد حمله در تمرینات بیشتر وجود دارد. همچنین شبیه ­سازی زمان­های مختلف مسابقه و کار­کردن روی تاکتیک­ ای خاص به پیشرفت ورزشکاران کاراته کمک خواهد کرد.

زهرا نزاکت الحسینی، صالح رفیعی، صادق نصری،
دوره 13، شماره 26 - ( 10-1402 )
چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر تمرین مشاهده‌ای بر پیش‌بینی و رفتار جستجوی بینایی در بازیکنان هندبال، در موقعیت‌های دفاع هندبال، بود. شرکت‌کنندگان 23 بازیکن مرد هندبالیست با دامنه سنی 19- 16 عضو تیم‌های ملی جوانان و پیشگامان اصفهان بودند. بازیکنان کلیپ­هایی از موقعیت­های دفاع هندبال، با استفاده از عینک ردیاب بینایی مشاهده کردند. پیش‌بینی خود را در مورد نتیجه موقعیت­ توپ طی پیش آزمون به صورت شفاهی بیان کردند. بازیکنان، در دو گروه رفتار خیرگی که تحت تمرین مشاهده‌ای (مشاهده کلیپ‌های خروجی عینک ردیاب بینایی) و گروه مشاهده که تنها کلیپ‌های هندبال را مشاهده کردند، قرار گرفتند. سپس از دو گروه بعد از 10 جلسه 45 دقیقه‌ای پس آزمون گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس مرکب عاملی با فرض کرویت موخلی نشان داد که، دقت پیش‌بینی و رفتار جستجوی بینایی گروه رفتارخیرگی در پس آزمون به‌طور معنی‌داری بهتر از گروه مشاهده بود. هندبالیست‌های مدافع در موقعیت دفاع 3×3 نسبت به دو موقعیت دیگر (2×2، 1×1)، برای پیش‌بینی و تشخیص الگوی بازیکن مهاجم بر اطلاعات زمینه‌ای و کینماتیک بازیکن مهاجم، تمرکز کردند.

 

مهران داودی، الهه عرب عامری، مهدی شهبازی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف از تحقیق حاضر تعیین تأثیر خودتنظیمی حاصل از تمرینات بازخورد زیستی بر یادگیری مهارت پرتاب دارت در شرایط تحت‌فشار بود. شرکت‌کنندگان 28 دانشجوی پسر مقطع کارشناسی بودند (با میانگین سنی 21/81 و انحراف استاندارد 1/45±) که به شیوه در دسترس انتخاب شدند به صورتی که راست‌دست بودند و تجربه‌ای در پرتاب دارت و کار با دستگاه‌های بازخورد زیستی نداشتند. این تعداد به‌صورت تصادفی و همگن به چهار گروه بازخورد زیستی دیداری، شنیداری، ترکیبی و کنترل تقسیم شدند. تعداد جلسات تمرین بازخورد زیستی 4 جلسه بود که به همراه جلسات پیش­آزمون، پس‌آزمون و یادداری در 4 هفته برگزار شد. نتایج تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس مرکب با اندازه‌های تکراری نشان داد که تمرین بازخورد زیستی دیداری، شنیداری و ترکیبی بر یادگیری مهارت پرتاب دارت در شرایط تحت‌فشار تأثیر معنی‌داری داشته است (P<0/05). با توجه به یافته‌های تحقیق پیشنهاد می‌شود برای یادگیری مهارت‌ پرتاب دارت و مهارت‌هایی مشابه و نزدیک به مهارت پرتاب دارت و همچنین بازخورد دهی جلسات بازخورد زیستی از بازخورد زیستی دما و پاسخ گالوانیک پوست، به‌صورت دیداری، شنیداری و یا ترکیبی استفاده شود و استفاده از بازخورد زیستی ترکیبی در اولویت قرار گیرد تا شاهد بهترین نتایج بود.

 

دکتر شقایق مدبری، دکتر مهدی شهبازی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف مطالعه: تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین انگیزه مشارکت ورزشی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی جوانان شهر تهران می‌پردازد. روش کار: این تحقیق توصیفی- همبستگی بوده و به روش میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه جوانان مراجعه کننده به باشگاه های ورزشی در چهار منطقه تهران (شمال، جنوب، شرق و غرب) بود. 130 نفر به صورت تصادفی و در دسترس بعد از مراجعه به باشگاه‌های ورزشی انتخاب شدند و پرسشنامه های وضعیت اجتماعی- اقتصادی و انگیزه مشارکت ورزشی را تکمیل کردند. نتایج: یافته همبستگی پیرسون نشان داد که بین مؤلفه های انگیزه مشارکت ورزشی و  خرده مقیاس های وضعیت اجتماعی – اقتصادی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد (05/0≥p). بحث و نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر بیانگر رابطه معنی داری بین میزان درآمد، طبقه اقتصادی، سطح تحصیلات والدین (پدر و مادر) و انگیزه مشارکت ورزشی بود. خانواده های با درآمد و طبقه اقتصادی بالا و متوسط انگیزه بیشتری به مشارکت در فعالیت های بدنی دارند. سطح تحصیلات والدین بخصوص پدران نقش مهمی در تشویق و ترغیب فرزاندان به مشارکت های ورزشی دارد.
سارا باقری، مهدی شهبازی، فضل اله باقرزاده،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

افراد برای اجرای تکالیف مشترک، نیاز به هماهنگی دارند و هدف یکسانی را دنبال می‌کنند. هدف این پژوهش بررسی مکانیزم‌های پیش‌بین درهماهنگی بین‌فردی بازیکنان نخبه طناب‌زنی بود. روش پژوهش توصیفی و کاربردی بود و جامعه آماری را 24 بازیکن نخبه‌ طناب‌زنی (14 تا 18 سال) تشکیل دادند. شرکت‌کنند‌گان به مدت هشت هفته تکالیف مختلف طناب‌زنی (طناب­زدن انفرادی و دونفره در مسافت­های یکسان یا متفاوت با فرود همزمان) را تا رسیدن به اجرای صحیح و بدون بازخورد تمرین کردند. محقق برای ثبت سه­بعدی حرکات پای بازیکنان و طناب‌ها از دستگاه تحلیل­حرکتی وایکان استفاده ‌کرد و پارامترهای فضایی و زمانی را مورد بررسی قرار داد. نتایج t مستقل، تحلیل­واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر و تحلیل­واریانس یک‌راهه نشان داد: افراد در متغیرهای زمان ‌آغازحرکت، انحراف‌زمانی دست‌و‌پا، انحراف‌زمانی در چرخش طناب و نقطه‌فرود، همانند یکدیگر هستند (05/0 P>)، درحالی‌که بین ارتفاع پرش و زمان حرکت آن‌ها تفاوت معناداری وجود دارد (05/0 P≤). بدین­ترتیب بازیکنان برای هماهنگ­شدن با هم در تکالیف مختلف، حرکت یکدیگر را شبیه­سازی می­کنند و سهم تلاش آن­ها برای هماهنگ شدن، ربطی به ویژگی‌های تکلیف ندارد. در واقع با افزایش دشواری و تقاضای تکلیف مشترک، میزان هماهنگی بین‌فردی و به تبع آن توانایی پیش‌بینی افراد افزایش می‌یابد.
خانم مریم خلجی، دکتر مهین عقدایی، دکتر علیرضا فارسی، دکتر آلساندرو پیراس،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

استفاده از بازخورد همزمان شنیداری با هدف یادگیری مسیر خیرگی از روش ­های جدید در حوزه­ی توجه است. هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر بازخورد دوحسی با استفاده از فراصوت حرکات چشم بر تصمیم­ گیری جهت ضربه­ی کلیر بدمینتون بود. راهبرد تحقیق نیمه تجربی، با طرح پیش آزمون- پس آزمون بدون گروه کنترل و روش آن بالینی بود. شرکت­ کنندگان تکلیف تشخیص جهت ضربه­ ی کلییر بدمینتون را در دو شرایط تمرینی تک حسی و دوحسی انجام دادند. در پیش­ آزمون، یادداری فوری و یادداری تاخیری دقت پاسخ، زمان پاسخ و مدت زمان تثبیت اندازه ­گیری شد. نتایج نشان داد در آزمون یادداری فوری و تاخیری شرکت­ کنندگان گروه دوحسی دقت پاسخ بالاتر و زمان پاسخ کوتاه­تری نسبت به گروه تک­ حسی داشتند. گروه دوحسی مدت زمان تثبیت بیشتری در مناطق کلیدی نسبت به گروه تک ­حسی در آزمون یادداری فوری و یادداری تاخیری داشتند. احتمالاً استفاده از بازخورد شنوایی را می ­توان به عنوان راهی برای بهبود مهارت تصمیم ­گیری در سطح مبتدی معرفی کرد.
دکتر شعله خداداد کاشی، آقای نادر رنجبر، دکتر رحیم خسرومنش، دکتر آمنه اسدالهی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

تا کنون تحقیقات پراکنده بسیاری درباره جنبه‌های گوناگون فواید فعالیت‌بدنی برای زنان در رشته‌های علمی مختلف انجام شده است ولی در این باره تحلیل و نظریه‌پردازی منسجمی انجام نشده بود. ازهمینرو هدف ‌تحقیق‌ حاضر شناسایی، دسته‌بندی و بررسی انواع فواید فعالیت‌بدنی برای زنان‌ایرانی در مراحل مختلف زندگی و نظریه‌پردازی درباره روند و تاثیرگذاری تجربه فواید فعالیت‌بدنی بر انگیزه‌های اولیه بود. روش‌تحقیق، گرندد تئوری، رویکرد نظام‌مند بود. نمونه‌گیری از نوع نمونه‌گیری‌نظری بود. تحلیل‌داده‌ها به روش «پرسش» و «مقایسه» مستمر انجام شد. به‌منظور رسیدن به اشباع‌نظری ضمن بررسی متون تخصصی، با 136 خانم 7-78 ساله ایرانی که به طور مرتب به فعالیت‌بدنی می‌پرداختند بعلاوه 17 مادر و 6 پدر، مصاحبه‌های نیمه ‌ساختاریافته انجام شد. یافته‌های ‌تحقیق ‌حاضر نشان‌داد فواید فعالیت‌بدنی برای زنان‌ایرانی را می‌توان در شش مقوله کلی دسته‌بندی کرد که عبارتند از: (1) «توسعه‌سلامتی»، (2) «توسعه‌حرکتی»،  (3) «توسعه‌رفتاری-اجتماعی»، (4) «غنی‌سازی اوقات‌فراغت»، (5) «زیبایی» و (6) «پیشگیری ‌و ‌درمان». یافته‌ها همچنین نشان‌داد تجربه فواید فعالیت‌بدنی به‌شدت روی تعدیل انگیزه‌های اولیه و شکل‌دادن انگیزه‌های قوی و پایدار تاثیرگذار است. باتوجه‌به یافته‌های‌ تحقیق؛ مدیران فرهنگی-ورزشی باید همه فواید مهم تجربه‌شده فعالیت‌بدنی توسط زنان‌ایرانی در مراحل مختلف زندگی را در محتوای برنامه‌های ترویجی فعالیت‌بدنی زنان‌ایرانی قرار دهند و به ارائه مطالب کلی و تخصصی ناملموس اکتفا نکنند.
 
آقای مهدی باباپور لشنلو، دکتر جلال دهقانی زاده،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

ادبیات یادگیری حرکتی خودکنترلی شامل کوشش‌هائی است که به گروهی از فراگیران را که اختیار انتخاب برای جنبه‌ای از محیط تمرینی خود دارند، با گروهی که به آن انتخاب‌ها وابسته هستند مقایسه می‌کند. بنابراین مطالعات متعددی نشان داده‌اند که تمرینات خودکنترلی دارای مزایائی هستند. در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد خودکنترلی، اختیار ترتیب انتخاب در حین تمرینات گلف، میزان دقت مهارت، خودمختاری و خودکارآمدی بررسی شد. تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بوده و در دوره پیگیری 24 ساعته انجام گرفت، 24 دانشجو مبتدی به صورت در دسترس و تصادفی در گروه تجربی (12 نفر)  یا جفت شده (12 نفر) قرار گرفتند. در پیش‌آزمون، شرکت‌کنندگان به انجام آزمون ضربۀ گلف پرداختند. سپس گروه جفت شده به ترتیب انتخاب گروه تجربی از ابزارهای تمرینی استفاده کرد. در روز اول دقت مهارت، خودمختاری و خودکارآمدی در پیش‌‌آزمون و اکتساب و سپس با آزمون یادداری اندازه‌گیری شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس مکرر نشان داد که خودکنترلی بر مهارت ضربه گلف، خودمختاری و خودکارآمدی تأثیر معنادار دارد.. بنابراین، انتخاب جزئی مانند ترتیب تمرین در رویکرد خودکنترلی می­تواند بر عملکرد و یادگیری حرکتی، و مولفه‌های روانشناختی مرتبط با آن‌ها مؤثر باشد.

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb