جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای امیدی

رضا محمدکاظمی، یاور امیدی،
دوره 1، شماره 2 - ( 9-1390 )
چکیده

نوآوری، خلاقیت و تغییر، عوامل کلیدی و غیرقابل اجتناب ورزش­اند. این مهم ما را بر آن می­دارد تا گسترۀ ورزش را از منظر کارآفرینی مورد مطالعه قرار دهیم. در سال­های اخیر، گسترش رشته مدیریت ورزشی از یک سو، و توسعه رشته کارآفرینی از سوی دیگر، چارچوب جدیدی را در بستر ورزش پدید آورده­اند؛ به گونه­ای که در تلاقی این دو رشته رویکرد جدیدی از مدیریت ورزشی و کارآفرینی به وجود آمده است. از این رو، این مقاله قصد دارد تا با بررسی رابطه مابین کارآفرینی و ورزش، به بسط و توسعه کارآفرینی در مدیریت ورزشی نایل گردد. با مطالعه اطلاعات به دست آمده از رشته­های اقتصاد و بازاریابی ورزشی، فرصت شناسایی نوآوری­ها، پیشگامی­ها و خطرپذیری­های حادث­شده در ورزش فراهم آمده،  و از این طریق ابعاد کارآفرینی در این حوزه آشکار می­گردد. همچنین، این مقاله با معرفی انواع مختلفی از کارآفرینی، که در حوزه ورزش و مدیریت ورزشی واقع شده­اند، به طور ضمنی به خلأ مطالعاتی که مابین رشته­های کارآفرینی و مدیریت ورزشی وجود دارد نیز اشاره می­کند. در پایان نیز پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده و اشاراتی برای  علاقه­مندان مطرح گردیده است.
علیرضا امیدی، فریدون تندنویس، سیدامیراحمد مظفری،
دوره 2، شماره 4 - ( 10-1391 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در برخی سازمـان­های ورزشـی ایران بود. بدین­منظور 169 مدیر و 209 کارشناس با استفاده از نمونه­گیری تصـادفی به­عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری شامل پرسش­نامه­های استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون (2007)، اثربخشی مدیریت دانش گولد و همکاران (2001) و اثربخشی سازمانی چاین (2004) بودند. جهت تعیین روایی صوری و محتوایی (از نظرات متخصصان)، روایی سازه (از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی) و پایایی (از آلفای کرونباخ) استفاده شد در جهت تعیین روابط علی و ارائه مدل نیز از روش معادلات ساختاری (SEM) استفاده گردید. درنهایت، یافته­های تحقیق ضمن تأیید مدل استخراج­شده نشان دادند که فرهنگ سازمانی به ترتیب تأثیر مستقیم و غیرمستقیم مثبت و معناداری برابر با 55/0 و 31/0 بر اثربخشی سازمانی دارد. اثربخشی مدیریت دانش نیز تأثیر مثبت و معناداری برابر با 41/0 بر اثربخشی سازمانی دارد و درنهایت فرهنگ سازمانی تأثیر مثبت و معناداری برابر با 66/0 بر اثربخشی مدیریت دانش دارد. بنابراین سازمان­های موجود جهت دستیابی به حداکثر اثربخشی سازمانی نیاز به تقویت هرچه بیشتر ابعاد مأموریت و یک­پارچگی فرهنگ سازمانی دارند تا زمینه مساعدی برای رشد فعالیت­های خلق کنند و تسهیم دانش به­وجود آورند.
دکتر علیرضا امیدی، دکتر سمیه صفری،
دوره 8، شماره 15 - ( 5-1397 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر مشتری گرایی در اماکن ورزشی شهر شهرکرد بود. روش تحقیق توصیفی، همبستگی بوده که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان اماکن ورزشی دولتی و خصوصی شهر شهرکرد بودند. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان اماکن ورزشی دولتی و خصوصی شهر شهرکرد بودند که با توجه به کم بودن جامعه آماری(184 نفر)، نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پل و منگو(2002) و پرسشنامه مشتری گرایی هاجت(2002) بودند که پس از اطمینان از روایی و پایایی آنها با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی، بین نمونه تحقیق توزیع شدند. در راستای تعیین روابط علی و ارائه مدل، از روش معادلات ساختاری(SEM) استفاده گردید. بر اساس نتایج بدست آمده از مدل معادلات ساختاری، متغیر رفتار شهروندی سازمانی اثر مثبتی برابر با (34/0B=) بر مشتری گرایی دارد. همچنین مشاهده شد که رفتار شهروندی تاثیر مثبت و معناداری برابر با (21/0B=)بر روی بعد نیاز مشتری دارد در حالیکه تاثیر مثبت اما غیر معناداری(13/0B=) بر بعد لذت مشتری دارد. از اینرو ترغیب مستقیم مشتری گرایی نیازمند شناخت پیش نیازهای آن است و در مورد متغیر رفتار شهروندی با تمرکز بر رفتار های چون وجدان کاری، وظیفه شناسی و نوع دوستی می توان انتظار داشت که سطح مشتری گرایی رشد بهتری داشته باشد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb