جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای جعفری

آقای سلمان جعفری، دکتر مجید کاسف، دکتر جواد آزمون،
دوره 7، شماره 14 - ( 9-1396 )
چکیده

هدف از اجرای این تحقیق مقایسه اثر شیوه های اجرای فعالیت بدنی خارج از کلاس بر برخی عوامل آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر بود. روش پژوهش نیمه تجربی و جامعه ی آماری آن را کلیه دانش آموزان پسر پایه اول دوره متوسطه شهرستان مراغه تشکیل داده بود(2865n=). نمونه تحقیق هم 80 نفر بود که بصورت نمونه در دسترس انتخاب و پس از آن بصورت تصادفی در 4 گروه 20 نفری تحت عنوان گروه تجربی 1 شیوه مبتنی بر خود نظارتی دانش آموزان، گروه تجربی 2 شیوه مبتنی بر نظارت والدین، گروه تجربی 3 شیوه مبتنی بر نظارت معلم تربیت بدنی و گروه شاهد همگن و همسان شدند. ابتدا یک پیش آزمون به بوسیله آزمون‌های بارفیکس اصلاح شده، خم شدن نشسته، درازو نشست و دو540 متر از هر چهار گروه گرفته شد. شیوه های اجرای فعالیت بدنی خارج از کلاس به مدت 8 هفته روی گروه ها اجرا، سپس یک پس آزمون از هر چهار گروه به عمل آمد. از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره برای مقایسه میانگین بین گروه ها استفاده شد.یافته های تحقیق نشان داد بین شیوه های اجرای فعالیت بدنی خارج از کلاس بر برخی عوامل آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر تفاوت معنی داری وجود دارد(05/0p≤).ضمنا نتایج تحقیق نشان داد شیوه مبتنی بر نظارت معلم تربیت بدنی تأثیر بیشتری بر روی فاکتورهای آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی داشت
خانم مرضیه جعفری، دکتر رخساره بادامی،
دوره 7، شماره 14 - ( 9-1396 )
چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثر تمرینات پایه ژیمناستیک در محیط­ با رنگ­های متفاوت بر تعادل ایستا و پویا ­بوده­است. شرکت­کنندگان این پژوهش 40 دانش­آموز دختر با دامنه سنی 8-10 سال بودند که در سه گروه "تمرین در محیط با رنگ گرم"، "تمرین در محیط با رنگ سرد" و "تمرین در محیط با رنگ ترکیبی" قرار گرفتند. از هر گروه در محیط رنگی خود پیش­آزمون تعادل گرفته شد. تعادل ایستا و پویا با استفاده از خرده­مقیاس تعادل آزمون تبحر حرکتی بروئینینکس ـ اوزرتسکی مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس گروه­ها، به مدت 24 جلسه به تمرین ژیمناستیک پرداختند و پس از 8 هفته در همان محیط پس­آزمون دادند. 48 ساعت بعد از پس­آزمون، آزمون انتقال در محیط با رنگ خنثی گرفته شد. داده­ها با استفاده از آزمون کوواریانس و واریانس یک­طرفه تحلیل شد. یافته­ها نشان داد که رنگ محیط تأثیری بر میزان یادگیری حفظ تعادل  ایستا و پویا نداشته­است. به نظر می­رسد رنگ مطلوب محیط یادگیری به نوع مهارت حرکتی وابسته است.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb