جستجو در مقالات منتشر شده


14 نتیجه برای حسینی

شهاب بهرامی، شیرین زردشتیان، رسول نوروزی سیدحسینی،
دوره 1، شماره 2 - ( 9-1390 )
چکیده

هدف از این تحقیق تعیین اثر درک رفتارهای رهبری مربیان بر جو انگیزشی و رضایتمندی بازیکنان لیگ برتر بسکتبال زنان ایران بود. رفتارهای رهبری مربیان از طریق پرسش­نامه LSS، جو انگیزشی با پرسش­نامه PMCSQ و رضایتمندی بازیکنان از طریق پرسش­نامه ASQ اندازه­گیری شد. نمونه آماری برابر کل جامعۀ آماری 174n= بود. در تجزیه و تحلیل آماری از رگرسیون چندمتغیره و در راستای تحلیل­های تکمیلی و ارائه مدل از حیطه معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد. یافته­ها نشان داد در بین رفتارهای مربیان، رفتار تربیت و آموزش و بازخورد مثبت توان پیش­بینی رضایتمندی بازیکنان را داشتند (01/0p<). بین جو مهارتی با رضایتمندی بازیکنان ارتباط مثبتی برقرار بود (01/0p<) و جو مهارتی توان پیش­بینی رضایتمندی بازیکنان را داشت (01/0p<). از یافته­ها چنین استنباط می­شود که سبک رهبری مربیان به دو صورت مستقیم (01/0p<) و غیرمستقیم (01/0p<) از طریق جو انگیزشی می­تواند بر رضایتمندی بازیکنان اثرگذار باشد. می­توان نتیجه گرفت که مربیان برای ایجاد رضایتمندی بازیکنان باید به دو عامل سبک رهبری خود و جو انگیزشی­ای که در تیم تولید می­کنند توجه نمایند.
حمید صالحی، عدنان غضنفری، احمدرضا موحدی، مریم نزاکت الحسینی،
دوره 1، شماره 2 - ( 9-1390 )
چکیده

در تحقیق حاضر، با استفاده از روش تکلیف دوگانه نیازهای توجه سرویس پرشی والیبال ارزیابی شد. چهارده بازیکن داوطلب والیبال‌ نخبه و جوان 60 سرویس را اجرا کردند. عملکرد سرویس، به­عنوان تکلیف اصلی، و زمان واکنش کلامی به محرک صوتی، که در چهار موقعیت کاوش تغییر می‌کرد، به­عنوان تکلیف ثانویه اندازه‌گیری شد. تحلیل واریانس تکرار سنجش نشان داد که شرایط کاوش اثر معناداری بر عملکرد سرویس نگذاشته است، که نشانگر اختصاص بیشترین بار توجه به اجرای سرویس است. در تحلیل دوم، اثر موقعیت‌های کاوش بر زمان واکنش معنادار بود، به­طوری‌که زمان‌های واکنش کاوش به میزان معناداری بیشتر از زمان واکنش پایه بود، که مؤید مهم بودن سرویس پرشی است. نتایج همچنین مشخص کرد که به ترتیب پیش از پرتاب در دورخیز (موقعیت کاوش اول) و پس از ضربه (موقعیت کاوش چهارم) بیشترین توجه را لازم داشته‌اند، در حالی‌که گام‌برداشتن به جلو درست پیش از پرش (موقعیت کاوش دوم)، و درست پیش از ضربه به توپ (موقعیت کاوش سوم) به ترتیب کم‌ترین توجه را نیاز داشته‌اند. نتایج نشانگر آن ‌است ‌که در اجرای سرویس پرشی توجه از الگویی غیرخطی تبعیت می‌کند.
محسن وحدانی، رضا شیخ یوسفی، مهرداد محرم زاده، میثاق حسینی کشتان، جمشید جلیلوند،
دوره 2، شماره 3 - ( 6-1391 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین سبک­های رهبری مربیان و انسجام گروهی تیم­های انفرادی و گروهی حاضر در دهمین المپیاد ورزشی مؤسسات آموزش عالی کشور در تابستان 1389 است. نمونه این پژوهش 321 نفر از ورزشکاران (N=1906) حاضر در المپیاد بودند. ابزار گردآوری داده­ها شامل پرسش­نامه 40 سؤالی مقیاس رهبری در ورزش (LSS) (چلادورای، 1980) و پرسش­نامه 18 سؤالی محیط گروهی (GEQ) (کارون و همکاران، 1985) بوده که به ترتیب ادراک ورزشکاران از سبک رهبری مربی خود و انسجام گروهی تیم­ها را مورد سنجش قرار می­دهد. ثبات درونی پرسش­نامه­ها در مطالعه­ای راهنما و با استـفاده از آزمـون آلفای کرونباخ به ترتیب 0.85 و 0.73 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون­های کالـموگراف اسمیرنوف،  tدو گـروه مستقل، ضریب همبسـتگی پیرسـون، تجزیـه و تحلیل واریانس با اندازه­گیری­های مکرر و تعقیبی بونفرونی در سطح معنی­داری 05/0&leP استفاده شد .نتایج نشان داد مربیان از سبک رهبری آموزش و تمرین بیشتر و از سبک آمرانه کمتر استفاده می­کنند.میزان انسجام تکلیف و اجتماعی در میـان تیم­های انفرادی و گروهی تـفاوت معناداری نداشت. در پایـان، نتایج نشان داد میان سبک­های رهبری آموزش و تمرین، دموکراتیک، حمایت اجتماعی و بازخورد مثبت با انسجام گروهی ارتباط مثبت و معنادار و میان سبک رهبری آمرانه با انسجام گروهی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.
مریم نزاکت الحسینی، عباس بهرام، احمد فرخی،
دوره 2، شماره 4 - ( 10-1391 )
چکیده

هدف تحقیق بررسی اثر بازخورد خودکنترلی بر یادگیری برنامه حرکتی تعمیم­یافته و پارامتر طی تمرین بدنی و مشاهده­ای بود. 90  آزمودنی به طور تصادفی به شش گروه تمرین بدنی و مشاهده­ای (بازخورد خودکنترلی، جفت­شده، آزمونگر) تقسیم شدند و  برای اجرای تکلیف از دستگاه زمان­بندی متوالی استفاده شد. تکلیف  فشردن کلیدهای 2، 6، 8 و 4 با حفظ زمان­بندی نسبی و مطلق معین بود. در مرحله اکتساب 72 و  یادداری و  انتقال 12 کوشش انجام شد. داده­ها با استفاده از روش تحلیل واریانس عاملی مرکب تحلیل شدند. نتایج نشان داد اثر بازخورد در دسته کوشش­های اکتساب معنی­دار بود (05/0P &le) و گروه خودکنترلی و آزمونگر خطای زمان­بندی نسبی کمتری در مقایسه با گروه جفت­شده داشت. در مرحله یادداری و انتقال  اثر بازخورد و نوع تمرین بر زمان­بندی نسبی معنی­دار بود (05/0P &le) و گروه  خودکنترلی دارای خطای زمان­بندی نسبی کمتری در مقایسه با گروه­های جفت­شده و آزمونگر بود.
اقای میثم شاه حسینی، دکتر آیدین ظریفی، دکتر فرهاد قدیری،
دوره 6، شماره 11 - ( 6-1395 )
چکیده

هدف از اجرای پژوهش حاضر پیش­بینی نتیجه مسابقه جودوکاران بر حسب هوش­هیجانی و مؤلفه­های آن بود. این پژوهش در یک نمونه 70 نفری از جامعه جودوکاران شرکت­کننده در لیگ­های کشوری درسال 91-90 انجام شد (سن: 36/3 ± 0/22سال و سابقه ورزش جودو: 33/2 ± 4/8 سال). ابزار به کار برده شده در این پژوهش پرسشنامه هوش­هیجانی بار-آن بود که توسط ورزشکاران، پیش از اجرای مسابقه، تکمیل شد. سپس نتیجه مسابقه هر یک از ورزشکاران در پرسشنامه توسط محقق ثبت گردید. برای تحلیل داده­ها از آمار توصیفی، آزمون t مستقل و رگرسیون لوجستیک استفاده شد. نتایج نشان داد رابطه معناداری بین هوش­هیجانی و مولفه­های آن با نتایج مسابقه وجود دارد و هم­چنین هوش­هیجانی به همراه سه عامل: خودآگاهی­هیجانی، واقع­گرایی و کنترل­تکانه می­تواند پیش­بینی کننده مناسب نتیجه مسابقه ورزشکاران باشد. بنابراین بهبود و تقویت این مؤلفه­ها، می­تواند درافزایش احتمال موفقیت ورزشکاران مؤثر باشد.


دکتر رحیم رمضانی نژاد، دکتر مهر علی همتی نژاد، دکتر محمد رحیم رمضانیان، اقای محمد حسن قلی زاده، آقای میثاق حسینی کشتان،
دوره 6، شماره 12 - ( 9-1395 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تغییرات مدیریتی بر عملکرد باشگاه­های فوتبال لیگ برتر ایران است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر تمامی باشگاه­های حاضر در دوازده دورۀ لیگ برتر فوتبال ایران (1380 تا 1392) بودند. داده­های پژوهش از بایگانی سازمان لیگ برتر و باشگاه فولاد مبارکۀ سپاهان استخراج شدند. بهبود یا تنزل رتبۀ باشگاه­های فوتبال در هر فصل نسبت به فصل گذشته براساس تغییر یا عدم تغییر مدیرعامل باشگاه­ها بررسی شده است. از آزمون­های تجزیه و تحلیل واریانس یک­طرفه با آزمون تعقیبی گابریل و آزمون t مستقل برای تحلیل داده­ها در سطح معنی­داری کمتر از 05/0 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که ثبات مدیرعامل باشگاه تأثیر معنی­داری بر بهبود عملکرد داشت و تغییرات پیاپی مدیرعامل باشگاه نیز تأثیر معنی­داری در کاهش عملکرد باشگاه گذاشته است. همچنین، نتایج نشان داد تغییر مدیرعامل سبب 48/2 کاهش رتبه در جدول رده­بندی لیگ برتر و ثبات مدیرعامل سبب 00/1 رتبه بهبود در رده­بندی تیم شده است. به­طورکلی، تحلیل یافته­های پژوهش از این فرضیه حمایت کرد که ثبات مدیریتی و عدم تغییرات پیاپی، با ایجاد زمان کافی برای مدیران جهت پیاده­سازی برنامه­ها و تحقق اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت، درنهایت، سبب بهبود عملکرد باشگاه خواهد شد.


دکتر نجف آقایی، دکتر مرجان صفاری، خانم فرناز سادات حسینی،
دوره 7، شماره 14 - ( 9-1396 )
چکیده

معلمان تربیت بدنی به عنوان پایه گذاران ورزش روی تمام بخش های ورزشی کشور بسیار تأثیر گذارند، شناخت صلاحیت های حرفه ای ضروری برای آنها هدف اصلی این پژوهش است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی بوده و به روش کیفی (شیوه نظریه زمینه ای[1]) انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل نخبگان تربیت بدنی در مدارس بود و نمونه گیری آزمودنی ها به صورت نظری و گلوله برفی صورت گرفت، ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته بود و داده های حاصل از مصاحبه ها به روش زمینه ای، کد گذاری شده و تجزیه و تحلیل گردید. نتیجه گروه بندی کدها، 53 مؤلفه را در چهار حیطه عاطفی، مهارتی، شناختی و رفتاری نشان داد و نتایج نهایی به دست آمده در این مطالعه مشخص نمود که با اینکه وزارت آموزش و پرورش برای استخدام نیروی مورد نیاز خود از آزمون های استخدامی سختگیرانه ای استفاده می کند و دوره های آموزشی پیش از خدمت و ضمن خدمت نیز به گسترده از سوی ادارات تربیت بدنی برای آموزش و باز آموزی معلمان تربیت بدنی اجرا می گردد، ولی هنوز از نظر صلاحیت های ضروری برای معلمان تربیت بدنی کاستی هایی وجود دارد، که بسیاری از این کمبود ها به دلیل عدم توجه به بحث تخصص گرایی است.
 
[1] . Grounded Theory

دکتر مریم نزاکت الحسینی، اقای اسماعیل سلیمانی، دکتر عباس بهرام،
دوره 8، شماره 15 - ( 5-1397 )
چکیده

توجه به توانایی های شناختی افراد نقش مهمی در مراحل اولیه یادگیری یک مهارت بازی می کند هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر بهره هوشی، بهره حافظه و ظرفیت توجه بر راهبرد درخواست بازخورد و یادگیری یک تکلیف ادراکی  حرکتی  بود. بدین منظور، شصت دانشجوی پسر با میانگین سنی 99/1 ± 4/22 سال به صورت در دسترس انتخاب و بر اساس نمرات بهره حافظه، بهره هوشی و ظرفیت توجه به 6 گروه ده نفری تقسیم شدند. در مرحله اکتساب، هر یک از آزمودنی ها 100 سرویس بلند بدمینتون (20 × 5) و در مراحل یادداری و انتقال 20 سرویس را اجرا نمودند. به منظور سنجش بهره هوشی، بهره حافظه، ظرفیت توجه، و یادگیری سرویس بلند بدمینتون به ترتیب از آزمون­های هوش تجدیدنظر شده وکسلر بزرگسالان، حافظه بالینی وکسلر، ظرفیت توجه تولوز و پیرون، و سرویس بلند بدمینتون اسکات و فاکس استفاده شد. داده ها با استفاده از روش های آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و تی مستقل تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد بهره هوشی، بهره حافظه، و ظرفیت توجه آزمودنی ها بر کاهش درخواست تعداد بازخورد در مرحله اکتساب، و افزایش امتیاز سرویس بلند بدمینتون در مراحل اکتساب، یادداری و انتقال تاثیر معناداری داشت (p0/05). بنابراین می توان نتیجه گرفت توجه به توانایی های شناختی افراد در هنگام آموزش مهارت های حرکتی سودمند می باشد.
 
خانم تهمینه حسینی، دکتر صدیقه حیدری نژاد، خانم طاهره ازمشا،
دوره 8، شماره 16 - ( 9-1397 )
چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی نقش انگیزه­ها بر میزان مشارکت سالمندان در ورزش همگانی بود. روش تحقیق، از نوع توصیفی، همبستگی و به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق را، سالمندان مرد و زن شهر اهواز که بر اساس آخرین سرشماری سال 1385، (49.558) نفر بودند تشکیل می­دهد. نمونه آماری به روش تصادفی 380 نفر انتخاب شد. ابزار اندازه­گیری، پرسشنامه ویژگی­های فردی و پرسشنامه تعدیل شده انگیزه مشارکت ورزشی شامل 35 سوال در قالب 6 خرده­مقیاس بود. روایی سازه از طریق کفایت نمونه­گیری91/0 و پایایی از طریق آلفای کرونباخ 93/0 محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان داد بیشترین میزان فعالیت بدنی سالمندان 2-1 ساعت در هفته بود. در مردان انگیزه لذت و نشاط و در زنان انگیزه کسب سلامتی و آمادگی جسمانی مهم­ترین انگیزه برای مشارکت ورزشی بود. بین انگیزه­های پیشگیری و درمان، بهداشت­روانی و کسب سلامتی و آمادگی جسمانی با میزان مشارکت در ورزش همگانی رابطه معنی­دار یافت شد. نتایج رگرسیون چند­گانه نشان داد تنها متغیر کسب سلامت و آمادگی جسمانی قدرت پیش­بینی میزان مشارکت در ورزش همگانی را داراست.
ابراهیم نوروزی سید حسنی، فاطمه سادات حسینی، محمدکاظم واعظ موسوی،
دوره 10، شماره 19 - ( 6-1399 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثر تمرین چشم ساکن و ذهن ساکن بر یادگیری پرتاب دارت بود. سی مرد جوان با میانگین سنی 28/3±53/24 سال به شیوه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به 3 گروه چشم ساکن، گروه ذهن ساکن و گروه کنترل تقسیم شدند. اجرای این پژوهش شامل پنج مرحله پیش‌آزمون، تمرینات به دو شیوه چشم ساکن و ذهن ساکن، یادداری اول، آزمون تحت فشار و یادداری دوم بود. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و روش های آماری آزمون تحلیل واریانس مرکب و آزمون تعقیبی بنفرونی استفاده شد. نتایج نشان داد مقادیر خطای شعاعی برای تمام گروه ها در اثر تمرین کاهش یافته بود(001/0p=). علاوه براین، خطای شعاعی پرتاب دارت برای گروه چشم ساکن به نسبت گروه های دیگر کاهش بیشتری یافته بود(001/0=(P، همچنین این کاهش در گروه ذهن ساکن بیشتر از گروه تمرین بدنی بود(001/0=(P. علاوه براین، نتایج نشان داد تنها گروه چشم ساکن و ذهن ساکن توانستند عملکرد خود را در آزمون تحت فشار حفظ کنند(001/0=(P. نتایج پژوهش حاضر، دو نوع تمرین چشم ساکن و ذهن ساکن را به عنوان ابزاری برای ایجاد شرایط یادگیری پنهان، پیشنهاد می کند.

دکتر بیژن رجاییان، دکتر رسول یاعلی، خانم سارا افتاده، علی شاه حسینی، شبنم رضوان نوبهار،
دوره 11، شماره 22 - ( 9-1400 )
چکیده

محققان ثابت کرده اند که مهارت های حرکتی بینایی را می توان از طریق تمرین مهارت های بینایی برای عملکرد حرکتی مطلوب در طول ورزش بهبود بخشید. هدف از این تحقیق مقایسه اثر تمرینات بینایی در ورزشکاران ماهر در کارکردهای بینایی بود. شرکت کنندگان در این تحقیق بازیکنان کشوری و استانی منتخب استان اصفهان (ماهر) بودند. از بین ۶۰ نفر شرکت کننده 30 نفر شرکت کننده در دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. در اولین جلسه از کلیه افراد پیش آزمون گرفته شد و در یک برنامه تمرینی شش هفته ای  تمرین کردند و پس آن در پس آزمون شرکت نمودند. آزمون های بینایی شامل: آزمون دور-نزدیک، آزمون ساکادهای دو ردیفی، آزمون جلو آوردن مداد، آزمون هماهنگی چشم و دست و آزمون عکس العمل ساده بود. اطلاعات بدست آمده با آزمون آماری تحلیل کوواریانس آنالیزشد. نتایج نشان داد در برخی کارکردها شامل سرعت تصمیم گیری، ردیابی و تمرکز بین گروه های تجربی و کنترل تفاوت معنادار وجود دارد. به نظر می رسد تمرینات بینایی می توانند برای افراد ماهر کاربرد داشته و برخی عملکردهای بینایی را ارتقا بخشد. 

ساناز حسینی، رسول یاعلی، گلناز فائزی، سارا افتاده،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

روش‌های مختلفی برای یادگیری مهارت‌های حرکتی مانند آموزش یادگیری سنتی (خطی) و افتراقی (غیرخطی) وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات یادگیری افتراقی و تداخل زمینه‌ای بر یادداری و انتقال سرویس کوتاه بکهند بدمینتون بود. پیش از اجرای پروتکل از همه‌ی مشارکت‌کنندگان پیش آزمون گرفته شد. سپس هر گروه مطابق با نوع تمرین خود، 8 جلسه به تمرین پرداخت. یک روز بعد از اتمام پروتکل تمرین، از همه‌ی مشارکت‌کنندگان آزمون یادداری و انتقال به عمل آمد. نتایج آزمون t مستقل نشان داد که بین گروه‌های DL و CI در آزمون یادداری و انتقال تفاوت معنادار وجود دارد. در حقیقت، نتایج تحقیق اثربخشی DL را بر یادداری و انتقال سرویس بکهند بدمینتون نشان می‌دهد. براساس نتایج به دست آمده می‌توان اظهار داشت که رویکرد یادگیری افتراقی برای یادگیری مهارت مفید می‌باشد و می‌توان با ایجاد نوسان در فرد موجب کشف راه حل‌های انطباقی شد و به بهبود و یادگیری مهارت کمک کرد.
زهرا نزاکت الحسینی، صالح رفیعی، صادق نصری،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف این پژوهش اثر تمرین مشاهده ای بر پیش بینی و رفتارجستجوی بینایی در بازیکنان هندبال، در موقعیت های دفاع هندبال، بود. شرکت کنندگان 23 بازیکن مرد هندبالیست با دامنه سنی 19- 16 عضو تیم های ملی جوانان و پیشگامان اصفهان بودند. بازیکنان کلیپ­هایی از موقعیت­های دفاع هندبال، با استفاده از عینک ردیاب بینایی مشاهده کردند. پیش بینی خود را در مورد نتیجه موقعیت­ توپ طی پیش آزمون بصورت شفاهی بیان کردند. بازیکنان، در دو گروه رفتار خیرگی که تحت تمرین مشاهده ای (مشاهده کلیپ های خروجی عینک ردیاب بینایی) و گروه مشاهده که تنها کلیپ های هندبال را مشاهده کردند، قرار گرفتند. سپس از دو گروه بعد از 10 جلسه 45 دقیقه ای پس آزمون گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس مرکب عاملی با فرض کرویت موخلی نشان داد که ،دقت پیش بینی و رفتار جستجوی بینایی گروه رفتارخیرگی در پس آزمون بطور معنی داری بهتر از گروه مشاهده بود. هندبالیست های مدافع در موقعیت دفاع 3×3 نسبت به دو موقعیت دیگر(2×2، 1×1)، برای پیش بینی و تشخیص الگوی بازیکن مهاجم بر اطلاعات زمینه ایِ و کینماتیک بازیکن مهاجم، تمرکز کردند.
 

جواد فسنقری، سید رسول نوروزی سید حسینی، مرجان صفاری، هاشم کوزه چیان،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

امروزه فناوری در حال تبدیل شدن به یکی از مهمترین عواملی است که موجب بین‌المللی شدن رقابت در صنعت ورزش های تفریحی شده است. هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل توسعه ورزش‌های تفریحی از طریق فناوری‌های نوین در ایران بود. این تحقیق به روش آمیخته انجام شد. در بخش کیفی از طریق روش نمونه‌گیری هدفمند و معیارمحور با 13 شرکت کننده مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد. برای تحلیل داده‌ها نیز از روش تحلیل مضمون استفاده شد. در بخش کمی بر اساس مضامین شناسایی شده از بخش کیفی پرسشنامه‌ای تنظیم شد که ابعاد و مؤلفه‌های موجود را دربرمی‌گرفت. پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه ها در بین 406 نمونه توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. یافته‌های این تحقیق نشان داد که مضامین اصلی مدل توسعهی ورزشهای تفریحی از طریق فناوریهای نوین به چهار بخش پیشرانه‌ها و محرک‌ها، چالش‌های بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، فرصت‌های بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و پیامدهای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در توسعه‌ی ورزش‌های تفریحی تقسیم میشوند. یکی از الزامات این مدل سیستمی عمل کردن و تاکید بر کاربرد فناوری‌های نوین در توسعه ورزش‌های تفریحی است. در حال حاضر افزایش تعامل انسان‌ها و تجهیزات فناورانه‌ی رایانه‌ای، در حال تسهیل روش‌های جدید استفاده از فناوری در محیط‌های ورزشی می‌باشند و در آینده نیز فناوری تمامی بخش‌های ورزش و بخصوص فعالیت‌های تفریحی را دچار تغییرات ساختاری خواهد کرد.

ر


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb