جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای رضوی

اقای ابراهیم قاسم زاده میرکلایی، دکتر سید محمد حسین رضوی، اقای سعید امیر نژاد،
دوره 5، شماره 10 - ( 9-1394 )
چکیده

تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر پرورش استعدادهای ورزشکاران دوومیدانی ایران از دیدگاه صاحب‌نظران ، مربیان و ورزشکاران می‌پردازد. روش تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی است. نمونه آماری شامل150نفر از صاحب‌نظران، مربیان و ورزشکاران می‌باشد. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته‌ با 6عامل و 45گویه است که پایایی درونی آن توسط آزمون آلفاکرونباخ 82/0 بدست آمده است. برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها با به‌کارگیری از نرم افزار  SPSS(15)از آزمون‌های KS، توزیع دوجمله ای، tتک نمونه‌ای و فریدمن استفاده گردید. آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان داد که بر اساس آزمون tتک نمونه‌ای و توزیع دوجمله ای، عوامل میزان آگاهی و شناخت، شیوه جذب و شناسایی، کیفیت پیست و تجهیزات، نقش فدراسیون و هیأت‌های دوومیدانی، نقش مربیان و همچنین حامیان مالی و میزان درآمدزایی بر پرورش استعدادهای ورزشکاران دوومیدانی ایران اهمیت و تأثیر معنی داری دارند. به نظر می‌رسد با توجه به نقش مهم فدراسیون و هیأت‌های دوومیدانی و همچنین حامیان مالی و میزان درآمدزایی، توجه به این عوامل در دستیابی به نتایج مناسب از فرایند پرورش استعدادهای ورزشکاران، دارای اهمیت می باشد.


خانم سارا بوژ مهرانی، دکتر محمد حسین رضوی، دکتر مرتضی دوستی، دکتر حسین اکبری یزدی،
دوره 8، شماره 16 - ( 9-1397 )
چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت مدیریت کیفیت در فدراسیون های پایه و پرمدال بر مبنای رویکرد تلفیقی EFQM-AHP صورت پذیرفته است. روش انجام تحقیق به صورت توصیفی- پیمایشی بود  و در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی (AHP) معیارهای مدل تعالی سازمانی توسط مدیران عالی فدراسیون های مذکور وزندهی شدند و سپس پرسشنامه استاندارد 50 سوالی تعالی سازمانی (EFQM) که توسط موسسه مذکور طراحی شده است، جهت بررسی وضعیت مدیریت کیفیت و تعالی در این فدراسیون ها بین نمونه آماری تحقیق (150 نفر) توزیع شد. نتایج اولویت بندی و تحلیل سلسله مراتبی معیارهای تعالی سازمانی نشان داد که به ترتیب معیارهای نتایج کلیدی عملکرد، استراتژی، رهبری، نتایج مشتری، نتایج کارکنان، شراکت ها و منابع، نتایج جامعه، فرایندها، محصولات و خدمات و کارکنان بیشترین وزن را داشتند و نتایج خودارزیابی نیز بیانگر این است که فدراسیون های شنا، دوچرخه سواری، تیراندازی، ژینماستیک، قایقرانی، دوومیدانی و بوکس به ترتیب بیشترین تا کمترین اولویت را در مولفه های تعالی سازمانی دارا هستند. نتایج به دست آمده نشان میدهد که پیاده سازی رویکردهای مدیریت کیفیت با توجه به نکات راهنمای ذکر شده در مدل تعالی سازمانی یا سایر مدل های مشابه در فدراسیون های مذکور الزامی است و تعیین کننده موفقیت سازمان در عرصه های بین المللی می باشد.
آقای میثم اللهمرادی، دکتر سید محمد حسین رضوی، دکتر مرتضی دوستی،
دوره 9، شماره 18 - ( 9-1398 )
چکیده

امروزه با توجه به زندگی ماشینی و در نتیجه آن کم­ تحرکی شهروندان، اهمیت ورزش متنوع و در دسترس شهروندان دو چندان شده است. هدف از این پژوهش طراحی مدل مفهومی ورزش ­شهروندی در کلانشهر تهران است که با روش کیفی و ماهیت بنیادی-اکتشافی و با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام گرفت. روش نمونه­ گیری این پژوهش، از نوع هدفمند-گلوله برفی بود. بر این اساس برای جمع­ آوری داده­ ها، با 25 نفر از خبرگان مرتبط با ورزش شهروندی مصاحبه صورت گرفت و برای تدوین مدل نهایی از رویکرد تحلیل پارادایمی اشتروس و کوربین استفاده شد. نتایج نشان داد عوامل تقویت ­کننده و تضعیف­کننده به عنوان شرایط­ علی، بستر سخت ­افزاری و نرم­ افزاری به عنوان زمینه­ حاکم، عوامل سطح رفتاری، ساختاری و محیطی به عنوان شرایط­ مداخله­ گر، همچنین اقدامات تبلیغاتی، قانونی، مالی، آموزشی، تعاملی و عمرانی به عنوان راهبردها و تامین منافع ­ملی، پیامدهای اقتصادی، توسعه­ ورزشی، پیامدهای بهداشتی-سلامتی و  فرهنگی-اجتماعی به عنوان نتایج حاصل از کاربست راهبردها شناسایی شد. بر اساس این یافته­ ها می­توان انتظار داشت که با شناسایی شرایط ورزش شهروندی و تمرکز بر اقدامات راهبردی، پایه­ های کاربردی و اجرایی برای رشد و توسعه آن در کلانشهر تهران فراهم گردد.
مجید رضوی نیا، شهاب پروین پور، سعید ارشم،
دوره 10، شماره 19 - ( 6-1399 )
چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر الگوی در حال یادگیری، الگوی ماهر و خود مرورگری مثبت بر یادگیری شنای کرال سینه در کودکان با دامنه‌ی سنی ۹ تا ۱۱ ساله استان البرز بود. شرکت کنندگان از نمونه در دسترس و به صورت تصادفی درگروه‌های مختلف تقسیم شدند. بدین ترتیب افراد همه‌ گروه‌ها باتوجه به دستورالعمل هایی که مربوط به گروهی که در آن قرار داشتند، در مجموع ۱۲ جلسه به تمرین مهارت های شنای کرال سینه پرداختند. درپایان آخرین جلسه آزمون یادداری فوری و یک هفته پس از آن آزمون یادداری و انتقال گرفته شد. متغیر وابسته کیفیت شنای افراد بود که با استفاده از چک لیست ارزیابی مهارت شنای کرال سینه انجام گرفت. نتیجه‌ی تحقیق حاکی از سودمندی هر سه نوع الگودهی بر عملکرد شنای کرال سینه و تفاوت معنادار بین گروه‌ها در آزمون اکتساب، یادداری و انتقال بود (۰۵/۰ p<). همچنین در مقایسه‌ی بین گروه‌ها گروه خودمرروگری مثبت و الگوی درحال یادگیری در آزمون یادداری فوری از گروه الگوی ماهر و کنترل بهتر بودند.‌گروه الگوی ماهر نیز نمرات بهتری از گروه کنترل داشت. در آزمون‌های یادداری و انتقال گروه خودمرورگری مثبت از سه گروه (درحال یادگیری، ماهر، کنترل) عملکرد بهتری داشت. بعد از آن گروه الگوی درحال یادگیری از دو گروه (ماهر و کنترل) بهتر بود و در آخر گروه الگوی ماهر از گروه کنترل بهتر عمل کردند. براساس این یافته‌ها می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد، در جایی که دسترسی به امکانات ویدئویی وجود دارد، می‌توان از الگودهی استفاده کرد. چه بسا آموزش از این طریق، به لحاظ صرف وقت و هزینه برای شاگردان، مربیان، معلمان و والدین سودمندتر است و موجب یادگیری بیشتر و پایدارتر می‌شود.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb