جستجو در مقالات منتشر شده


6 نتیجه برای زارعی

احسان زارعیان، عباس بهرام، مهدی سهرابی،
دوره 1، شماره 1 - ( 6-1390 )
چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی نوع دستورالعمل­های توجهی و افزایش ضرباهنگ حرکت بر ثبات مرحله نسبی حرکات هماهنگی دو­دستی بود. شرکت­کنندگان (14 نفر) با استفاده از دستگاه رسم­کننده الگوی هماهنگی دو­دستی الگوهای هم­ مرحله و غیر­هم­ مرحله را با تمرکز بر علایم روی دستگاه (توجه بیرونی) و یا روی ساعد (توجه درونی) و افزایش ضرباهنگ اجرا کردند. بعد از هر تلاش به آزمودنی­ها KP ارائه می­شد. در الگوی  هم­ مرحله دست­ها در یک زمان خاص در یک مکان قرار دارند،  اما در الگوی غیر­هم­ مرحله دست­ها در دو نقطه مخالف قرار دارند. متغیر­های وابسته با تحلیل واریانس 2 (توجه)× 3 (تکرار) ×4 (ضرباهنگ) و تکرار سنجش متغیرهای دوم و سوم محاسبه شد. نتایج نشان داد تفاوتی بین توجه بیرونی و درونی در تأثیر­گذاری بر ثبات فاز نسبی الگوهای هم­فاز و غیر­هم­فاز وجود ندارد. همچنین افزایش ضرباهنگ حرکت منجر به افزایش ثبات مرحله نسبی در الگوی هم­ مرحله شد، اما تأثیری بر الگوی غیر­هم­ مرحله نداشت. یافته­های این تحقیق فرضیه محدودیت عمل (وولف و پرینز، 2001) را تأیید نکرد  و نشان داد قوانین حاکم بر الگوهای ریتمیک و استفاده از روش آماری درون­گروهی می­تواند نتایج متفاوتی را رقم بزند.
حسین پورسلطانی زرندی، راحله واقفی، حسین زارعیان، سیده طاهره موسوی راد،
دوره 1، شماره 2 - ( 9-1390 )
چکیده

تحقیق حاضر سبک رهبری خلاق مدیران هیئت­های ورزشی استان قم را با توجه به سه دیدگاه رهبری تحول­گرا، عمل­گرا و مردم­مدار را مورد بررسی قرار داده است. ازبین 35 هیئت، نواب رئیس و دبیران 33 هیئت ورزشی (63 n=) دو پرسش­نامه ویژگی­های فـردی و پرسش­نامه سبـک رهبری خلاق (CLQ) را تکمیل کردند. پرسش­نامه CLQ شامل 20 سؤال بود که 3 بعد سبک رهبری شامل سبک عمل­گرا، تحول­گرا و مردم­مدار را اندازه­گیری کرده است. پایایی پرسش­نامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 97/0 =&alpha به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها، آزمون­های کلموگروف اسمیرنوف، یومان ویتنی و کروسکال والیس در سطح معنی­داری 05/0 &geP به کار گرفته شد.  
نتایج نشان داد تفاوت معنی­داری بین هر سه سبک رهبری خلاق براساس جنسیت مسئولان هیئت­های ورزشی (05/0 &geP و51/0- =Z) وجود داشت. همچنین به طور مجزا تفاوت معنی­داری بین سبک رهبری خلاق   تحول­گرا بر اساس جنسیت مسئولان (01/0 &geP و48/0-  =Z)، بین سبک رهبری خلاق عمل­گرا بر اساس جنسیت مسئولان (05/0 &geP و64/0- =Z) و تفاوت معنی­داری بین سبک رهبری خلاق مردم­مدار بر اساس جنسیت مسئولان (01/0 &geP و41/0- Z=) وجود داشت. همچنین تفاوت معنی­داری بین هر سه سبک رهبری خلاق بر اساس سمت مسئولان هیئت­های ورزشی (05/0 &geP و60/0- Z=) و به طور مجزا تفاوت معنی­داری بین سبک رهبری خلاق تحول­گرا بر اساس سمت مسئولان (05/0 &geP و44/0-Z=) و تفاوت معنی­داری بین سبک رهبری خلاق مردم­مدار بر اساس سمت مسئولان (05/0 &geP و60/0- Z=) وجود داشت. ولی بین سبک رهبری خلاق عمل­گرا بر اساس سمت مسئولان (05/0 &geP و78/0- = Z) تفاوت معنی­داری وجود نداشت. از طرفی دیگر، تفاوت معنی­داری بین هر سه سبک رهبری خلاق براساس وضعیت استخدامی مسئولان هیئت­های ورزشی (05/0 &geP و41/9 = X2) و تفاوت معنی­داری بین هر سه سبک رهبری خلاق براساس سابقه فعالیت مسئولان هیئت­های ورزشی (01/0 &geP و25/13= X2) وجود داشت. 
دکتر فریده اشرف گنجویی، سمانه یارمحمدی، دکتر علی زارعی،
دوره 9، شماره 18 - ( 9-1398 )
چکیده

هدف از تحقیق حاضر پیش‌بینی مدیریت تغییر از طریق مؤلفه‌های کاربرد فناوری اطلاعات در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران است. جهت گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه تم برای بررسی میزان پذیرش و استفاده از فناوری اطلاعات در محیط کار (دیویس،1989) در چهار بخش سودمندی ادراکی با 6 سؤال، سهولت ادراکی با 6 سؤال، نگرش نسبت به کاربرد فناوری اطلاعات با 5 سؤال و تمایل به استفاده از فناوری اطلاعات با 4 سؤال و درمجموع 21 سؤال پنج ارزشی (لیکرت عدد 1 خیلی کم تا عدد 5 خیلی زیاد) مورداستفاده قرار گرفت و پرسشنامه ادکاریا مدیریت تغییر برای بررسی میزان و موارد مقاومت کارکنان در برابر تغییر در محیط کار برای سنجش مؤلفه‌های آگاهی، تمایل، دانش، توانایی و تقویت (پرسش‌نامه پنج ارزشی لیکرت) است. پرسش‌نامه موردنظر از برگرفته ترجمه‌شده مقاله پژوهشی برای بررسی میزان و موارد مقاومت کارکنان در برابر تغییر می‌باشد (بوهنه،2012) لازم به ذکر است، پرسش‌نامه فوق استاندارد و بینالمللی میباشد و با تأیید استادان مجدداً روایی لازم را کسب کرده است. پایایی آن نیز در سطح بین المللی آلفای 96/0 کسبکرده و مورد تأیید قرارگرفته است. روش شناسی این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. نتایح پژوهش از طریق آمار توصیفی و استنباطی مانند کالموگروف- اسمیرنف (جهت تعیین نرمال بودن داده‌ها)، آزمون t تک نمونه ای (جهت تعیین وضعیت متغیرهای اصلی)، ضریب همبستگی پیرسون (برای تعیین روابط بین متغیرها)، آزمون رگرسیون چندگانه (جهت پیش بینی متغیرها) با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که ارتباط معنی‌داری بین «مدیریت تغییر» و «کاربرد فناوری اطلاعات» مشاهده می‌شود. همچنین ارتباط مثبت معنی‌داری بین «سودمندی ادراک شده»، «سهولت درک شده»، «نگرش نسبت به کاربرد» و «تمایل به استفاده» با «مدیریت تغییر» مشاهده می‌شود (05/0>P)؛ بنابراین می توان اینگونه استنباط کرد که از طریق مؤلفه فناوری اطلاعات می توان مدیریت تغییر را پیش بینی نمود. در این تحقیق مدیریت تغییر به صورت متغیر ملاک مد نظر قرار گرفته و از طریق مؤلفه های کاربرد فناوری اطلاعات مورد پیش بینی قرار گرفته است.


دکتر حسین زارعیان، دکتر محمد صادق افروزه، دکتر محمد حسین قربانی، دکتر محمود فاضل بخششی،
دوره 10، شماره 20 - ( 9-1399 )
چکیده

مسیر گذار از قهرمانی تا رسیدن به منزلت پهلوانی، راهی بس دشوار اما امکان پذیر است، بنابراین هدف تحقیق طراحی الگوی پهلوان پروری در ورزش ایران بود. تحقیق حاضر با رویکرد اکتشافی به صورت کیفی و از نوع گراندد تئوری با رویکرد استراس و کوربین (1998) انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق  را کارشناسان و نخبگان تشکیل می دادند که با روش نمونه گیری نظری و طرح نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که محقق پس از انجام 19 مصاحبه به اشباع نظری رسید  و داده های حاصل از مصاحبه از طریق روش کد گذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها شامل محور زمینهای با 10 مولفه ی (بسترهای فاسد، اخلاقیات، اقتصاد سازی، فراموشی، بی قداستی، غربزدگی، ساختار معیوب، جنگ مقام، تعامل و بی اصالتی)، مداخله گر با 8 مولفه ی (ارتباطات، اشرافی گری، دینداری، قدمت، فرهنگ، ساختار، سیاست و اجتماع) و راهبردی شامل 8 مولفه ی (پایش انحرافات، فرهنگ سازی، ساختار سازی، تکریم، خود سازی و آموزش) بود. بنظر می رسد که سه عنصر جامعه، ورزش و فرد در سیر تکامل و توسعه پهلوانی ورزشکار موثر است که راهبردهای پیشنهادی این تحقیق می تواند به تحقق آن کمک نماید.

آقای محمود محبی، خانم سحر زارعی، آقای حسن غرایاق زندی،
دوره 11، شماره 21 - ( 4-1400 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطۀ هوش هیجانی و کمال‌گرایی مربیان با کیفیت رابطۀ مربی-ورزشکار در رزمی‌کاران نخبه بود. پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی و جامعۀ آماری آن تمامی رزمی‌کاران (تکواندو، کاراته، جودو، ووشو و کشتی) حاضر در مسابقات لیگ برتر در سال 1396 بودند. در این پژوهش مجموعاً 300 نفر (60 مربی و 240 ورزشکار) شرکت و پرسشنامه¬های هوش هیجانی، کمال‌گرایی و کیفیت رابطۀ مربی- ورزشکار را تکمیل نمودند. داده‌ها از طریق آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش هم‌زمان تحلیل شد. نتایج نشان داد که به‌طور معناداری بین هوش هیجانی و کمال‌گرایی خودمحور، با کیفیت رابطۀ مربی-ورزشکار همبستگی وجود دارد (01/0>p)، به‌علاوه، تحلیل داده‌ها نشان داد که هوش هیجانی و کمال‌گرایی 58 درصد از تغییرات کیفیت رابطۀ مربی-ورزشکار را تبیین می‌کنند؛ درحالی‌که این تبیین در مورد ابعاد دیگرمحور و جامعه محور کمال گرایی معکوس بود (001/0>p). بر اساس یافته‌های حاضر به نظر می‌رسد، ویژگی‌های هوش هیجانی و کمال‌گرایی مربیان نقش مؤثری در کیفیت رابطۀ مربی-ورزشکار ایفاء می‌کنند و سطوح کیفیت این رابطه در رزمی‌کاران نخبه متناسب با این ویژگی‌هاست.

اقای شاهو زمانی دادانه، دکتر محمدرضا اسمعیلی، دکتر علی زارعی،
دوره 11، شماره 22 - ( 9-1400 )
چکیده

امروزه مسئولیت اجتماعی به سازمان خاصی محدود نمی­شود و باشگاه­ها و تیم­های ورزشی نیز شکل­های مختلفی از مسئولیت­های اجتماعی را در اهداف خود قرار داده و درگیر اجرای آنها شده­اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مسئولیت­اجتماعی باشگاه­ بر رفتار حمایتی از برند هواداران فوتبال با نقش میانجی نگرش: نقش تعدیگر همدلی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی بوده و با توجه به هدف از نوع مطالعات کاربردی بود. در پژوهش حاضر باشگاه پرسپولیس به عنوان باشگاه مورد مطالعه و جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه­ی هواداران باشگاه پرسپولیس تشکیل دادند. تعداد 360 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند و از روش نمونه­گیری در دسترس استفاده شد. جهت ارزیابی مسئولیت­اجتماعی از پرسشنامه گالبریث(2010)، رفتارهای حمایتی از برند از پرسشنامه ژی و همکاران(2019) و برای اندازه­گیری متغیرهای نگرش و همدلی از پرسشنامه ژی و همکاران(2019) استفاده شد. جهت بررسی و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و استنباطی با رویکرد مدل معادلات ساختاری استفاده گردید که از نرم افزارهای 25 SPSS و Smart PLS 3.2.9 برای تجزیه و تحلیل استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که مسئولیت اجتماعی بر رفتارهای حمایتی از برند  و نگرش هوادار اثرگذار بوده است، همچنین نگرش هواداران بر رفتارهای حمایتی از برند تاثیر گذار بوده و نقش میانجی نگرش هواداران در رابطه با تاثیر مسئولیت­اجتماعی بر رفتارهای حمایتی مورد تایید قرار گرفت. در نهایت همدلی نقش تعدیل­گری بین تاثیر مسئولیت­اجتماعی باشگاه بر رفتارهای حمایتی از برند هواداران ایفا می­کند.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb