جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای شهرزاد

دکتر محمد علی قره، دکتر مرجان صفاری، دکتر شهرزاد نیری،
دوره 6، شماره 11 - ( 6-1395 )
چکیده

هدف این پژوهش بازپردازی کارکردهای رسانه ملی جهت توسعه ورزش­های تفریحی و ارائه راهبردها و راهکارهاست و از رویکرد کیفی، روش تئوری­سازی داده بنیاد بهره گرفته شد. در این روش ­کارکردها و راهبردهای رسانه ملی به منظور توسعه ورزش­های تفریحی به طور مستقیم از بطن داده­های به دست آمده از مصاحبه عمیق با خبرگان استخراج شده است. جامعه آماری در این مطالعه متشکل از کلیه خبرگانی بود که در زمینه مدیریت ورزش­های تفریحی و رسانه تخصص علمی و تجربه اجرایی داشتند و روش نمونه­گیری به صورت گلوله برفی بود و 28 مصاحبه با خبرگان انجام شد. بر اساس تجزیه و تحلیل مصاحبه­ها کارکردهای نه­گانه رسانه ملی در توسعه ورزش­های تفریحی، عبارت بود از: کارکرد آموزش، کارکرد اطلاع­رسانی، کارکرد آگاهی­بخشی، کارکرد انسجام اجتماعی، کارکرد نهادینه­سازی، کارکرد برجسته­سازی، کارکرد بازاریابی اجتماعی، کارکرد نوگرایی و کارکرد نظارت محیطی. به­طورکلی بر اساس یافته­های این پژوهش می­توان عنوان کرد که رسانه­ها با توجه به قدرتی که در جذب توده مخاطبان و مشارکت در فرآیند شکل­دهی افکار عمومی دارند، می­توانند نقش قابل ملاحظه­ای را در افزایش مشارکت مردم در ورزش­های تفریحی داشته باشند.


آقای بهزاد محمدی اورنگی، دکتر ندا شهرزاد، دکتر رسول یاعلی،
دوره 7، شماره 14 - ( 9-1396 )
چکیده

قیود فردی از عواملی است که می‌تواند بر رشد حرکتی تأثیر بگذارد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر شاخص‌های توده بدن و وضعیت تغذیه بر تبحر حرکتی پسران 14-10 سال شهر تهران بود. نمونه آماری 120 کودک برای شاخص توده بدن و 90 کودک برای وضعیت تغذیه بود. شاخص توده بدن به گروهای لاغر، نرمال، دارای اضافه‌وزن و چاق، وضعیت تغذیه به گروهای سوءتغذیه، تغذیه معمولی و تغذیه مناسب تقسیم شد؛ که به روش خوشه‌ای هدفمند انتخاب و تبحر حرکتی آن‌ها با آزمون برونینکس- اوزرتسکی-2بررسی شد. نتایج نشان داد بین شرایط، لاغر و نرمال، نرمال و چاق و اضافه‌وزن و چاق، در تبحر حرکتی تفاوت معناداری وجود داشت. همچنین بین شرایط سوءتغذیه و تغذیه معمولی، تغذیه معمولی و تغذیه مناسب و تغذیه مناسب و سوءتغذیه، در تبحر حرکتی تفاوت معناداری وجود داشت. با توجه به این نتایج می‌تواند گفت شاخص توده بدن و وضعیت تغذیه بر تبحر حرکتی پسران در این سن تأثیر دارد؛ که احتمالاً ناشی از هندسه و جرم‌ بخش‌های مختلف بدن و عوامل مکانیکی می‌باشد و تفاوت در گروه‌های وضعیت تغذیه به تأثیر وضعیت غذایی بر رشد مغز و نمو جسمانی مرتبط است.
دکتر ندا شهرزاد، خانم نیلوفر صلاحی، دکتر فرهاد قدیری،
دوره 8، شماره 16 - ( 9-1397 )
چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر مستقیم و تعاملی وضعیت اجتماعی اقتصادی و وزن هنگام تولد بر تبحر حرکتی کودکان شهر تهران انجام شد. مطالعه حاضر از نوع مقطعی که در اردیبهشت تا خرداد سال 1395 انجام شد و جامعه مورد مطالعه شامل دخترها و پسرهای 5/4 تا 6 ساله با وزن خیلی کم و نرمال تولد از مناطق 2 و 19 شهر تهران بود که از میان آن تعداد 132 کودک به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه وضعیت اجتماعی اقتصادی و آزمون برونینکز اوزرتسکی -2 استفاده شد و اطلاعات به دست آمده با استفاده از تحلیل واریانس دوراهه تحلیل شد. نتایج نشان داد تبحر حرکتی در کودکان با وزن خیلی کم تولد پایین تر ازکودکان با وزن نرمال تولد بود(001/0p<)، همچنین در مورد تاثیر وضعیت اجتماعی اقتصادی، تبحر حرکتی در کودکان با وضعیت اجتماعی اقتصادی پایین کمتر از کودکان با وضعیت اجتماعی اقتصادی بالا بود (001/0p<) و ارتباط معناداری بین اثر وزن بر تبحر حرکتی با اثر SES بر تبحر حرکتی وجود نداشت (اثر تعاملی) (633/0 p=). نتایج پژوهش حاضر نشان داد وضعیت اجتماعی اقتصادی بالا از قابلیت تعدیل اثرات منفی وزن کم تولد بر رشد حرکتی برخوردار است، اما نتوانست به صورت معنادار اثر جبرانی داشته باشد. بنابراین تاکید بر نقش وضعیت اجتماعی اقتصادی در سلامت کودکان با وزن خیلی کم و نرمال تولد اهمیت دارد. همچنین نیاز است مداخلات نظیر بهبود کیفیت محرک های محیطی و مراقبت مادران باردار و  آگاهی رسانی جهت پیشگیری از تولد نوزادان کم وزن در برنامه های کاربردی لحاظ شود.
حامد سبزواری، ندا شهرزاد، عباس بهرام،
دوره 11، شماره 22 - ( 9-1400 )
چکیده

چکیده
استودن و همکاران (2008) یک مدل برای ارتقاء سطح فعالیت بدنی، وزن سالم و مسیرهای مثبت سلامتی در کودکان ارائه کردند. بنابراین هدف این مطالعه بررسی نقش میانجی‌گری آمادگی قلبی عروقی، شایستگی حرکتی ادراک‌شده در ارتباط بین شایستگی حرکتی واقعی و فعالیت بدنی دانش آموزان دوره ابتدایی بود. تحقیق از نوع همبستگی است. 204 دانش آموزان از چهار مدرسه تهران در این مطالعه شرکت کردند. شایستگی حرکتی واقعی و آمادگی قلبی عروقی به ترتیب با استفاده از فرم کوتاه آزمون بروینینکی-اوزرتسکی (BOT-2) و راه رفتن/دویدن 540 متر اندازه شدند. همچنین برای اندازه‌گیری شایستگی حرکتی ادراک‌شده از مقیاس توانایی جسمانی پرسشنامه خودتوصیفی بدنی مارش (PSDQ) و پرسشنامه فعالیت بدنی کودکان بزرگ‌تر (PAQC) برای فعالیت بدنی استفاده شد. نتایج آزمون پیرسون نشان داد ارتباط متوسط تا ضعیفی بین همه متغیرها وجود دارد (05/0P>). همچنین نتایج تحلیل مسیر رگرسیون نشان داد  شایستگی حرکتی ادراک‌شده و نه آمادگی قلبی عروقی ارتباط بین شایستگی حرکتی واقعی و فعالیت بدنی را میانجی‌گری می‌کند(05/0P>). برنامه‌های تربیت‌بدنی بر رشد شایستگی حرکتی واقعی، شایستگی ادراک‌شده دانش آموزان دوره ابتدایی تأکید داشته باشند. زیرا باعث افزایش مشارکت دانش آموزان در فعالیت‌های بدنی و افزایش استقامت قلبی عروقی می‌شود.   


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb