جستجو در مقالات منتشر شده


11 نتیجه برای صالحی

حمید صالحی، عدنان غضنفری، احمدرضا موحدی، مریم نزاکت الحسینی،
دوره 1، شماره 2 - ( 9-1390 )
چکیده

در تحقیق حاضر، با استفاده از روش تکلیف دوگانه نیازهای توجه سرویس پرشی والیبال ارزیابی شد. چهارده بازیکن داوطلب والیبال‌ نخبه و جوان 60 سرویس را اجرا کردند. عملکرد سرویس، به­عنوان تکلیف اصلی، و زمان واکنش کلامی به محرک صوتی، که در چهار موقعیت کاوش تغییر می‌کرد، به­عنوان تکلیف ثانویه اندازه‌گیری شد. تحلیل واریانس تکرار سنجش نشان داد که شرایط کاوش اثر معناداری بر عملکرد سرویس نگذاشته است، که نشانگر اختصاص بیشترین بار توجه به اجرای سرویس است. در تحلیل دوم، اثر موقعیت‌های کاوش بر زمان واکنش معنادار بود، به­طوری‌که زمان‌های واکنش کاوش به میزان معناداری بیشتر از زمان واکنش پایه بود، که مؤید مهم بودن سرویس پرشی است. نتایج همچنین مشخص کرد که به ترتیب پیش از پرتاب در دورخیز (موقعیت کاوش اول) و پس از ضربه (موقعیت کاوش چهارم) بیشترین توجه را لازم داشته‌اند، در حالی‌که گام‌برداشتن به جلو درست پیش از پرش (موقعیت کاوش دوم)، و درست پیش از ضربه به توپ (موقعیت کاوش سوم) به ترتیب کم‌ترین توجه را نیاز داشته‌اند. نتایج نشانگر آن ‌است ‌که در اجرای سرویس پرشی توجه از الگویی غیرخطی تبعیت می‌کند.
شهزاد طهماسبی بروجنی، مهدی شهبازی، کیوان صالحی،
دوره 3، شماره 6 - ( 9-1392 )
چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی روایی و پایایی نسخه دوم پرسش­نامه فضای انگیزشی ادراک­شده در ورزش (PMCSQ-2) نیوتن و همکاران (2000) بود. بدین­منظور 533 نفر ورزشکار رشته­های تیمی با دامنه سنی 13 تا 23 سال  به صورت نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند و پرسش­نامه­ها را تکمیل کردند. بعد از  تکنیک ترجمه-بازترجمه، ده تن از متخصصان نسبت روایی محتوا  (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI) را به­دست آوردند (66/0CVR=، 97/0CVI=). جهت تعیین روایی سازه پرسش­نامه­ها از تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری، همسانی درونی پرسش­نامه از ضریب آلفای کرونباخ و ثبات آن از ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از آزمون-آزمون مجدد، استفاده شد. نتایج تحلیل آماری نشان داد که مدل اولیه PMCSQ-2 با 33 سؤال، برازش مطلوبی نداشت و با حذف 6 سؤال از پرسش­نامه، مدل نهایی با 27 سؤال شامل دو بُعد فضای تکلیف­محور و خودمحور شناسایی شد که شامل پنج عامل تلاش/ پیشرفت، نقش مهم و یادگیری مشارکتی، برای فضای تکلیف­محور (17 سؤال)  به­رسمیت­شناختن نابرابر و مجازات برای اشتباهات برای فضای خودمحور (10 آیتم) بود. این پرسش­نامه از شاخص­های برازندگی مطلق (054/0RMSEA=  ، 9/0= CFI)، همسانی درونی (618/0=&alpha) و ثبات (73/0=r) قابل قبولی برخوردار شد، که نشان­دهنده روایی و پایایی مطلوب نسخه فارسی پرسش­نامه با 27 سؤال است. بنابراین می­توان از نسخه فارسی PMCSQ-2 به­عنوان ابزاری روا و پایا جهت بررسی فضای انگیزشی موجود در  جامعه ورزشکاران ایرانی با دامنه سنی 13 تا 23 سال استفاده کرد.
هاجر صالحی، امیر قمرانی، حمیدرضا عرب، طاهره گل کاری،
دوره 3، شماره 6 - ( 9-1392 )
چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی کارآیی جهت­گیری مذهبی در پیش­بینی تجربه شیفتگی دانشجویان تربیت­بدنی با توجه به متغیرهای جمعیت­شناختی بود. همچنین به نقش متغیرهای  دموگرافیک به­عنوان اهداف فرعی توجه شد. 200نفر از دانشجویان دانشکده تربیت­بدنی دانشگاه اصفهان  به­صورت تصادفی انتخاب شدند و  به مقیاس جهت­گیری مذهبی (آلپورت و راس، 1967) و تجربه شیفتگی (سیکزنت میهالی، 1982) پاسخ دادند. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها، از رگرسیون چندمتغیره (گام­به­گام) و به منظور کارآیی مدل از روش تحلیل ساختاری و نرم­افزار 18AMOS استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل جهت­گیری مذهبی درونی، تجربه شیفتگی را به صورت مثبت و جهت­گیری مذهبی بیرونی تجربه شیفتگی را به صورت منفی پیش­بینی می­کند. همچنین بررسی نقش متغیر­های دموگرافیک نشان داد  سن و تحصیلات با تجربه شیفتگی رابطه مثبت و معنادار دارد. علاوه بر این مشخص شد که مدل جهت­گیری مذهبی در صورت حضور متغیرهای دموگرافیک نیز از کارآیی لازم در پیش­بینی شیفتگی برخوردار است. درمجموع نتایج حاصل از این پژوهش، کارآیی جهت­گیری مذهبی درونی را در پیش­بینی تجربه شیفتگی تأیید کرد.
اقای فرهنگ یزدان پرست، دکتر حمید صالحی،
دوره 5، شماره 10 - ( 9-1394 )
چکیده

در پژوهش حاضر، نویسندگان برای پدیده انسداد ناشی از فشار که در مهارت‌های ورزشی اتفاق می‌افتد یک توضیح مبتنی بر نیازهای توجه ارائه کرده‌اند. به این منظور با استفاده از روش تکلیف دوگانه نیازهای توجه اجرای سرو تنیس در دو موقعیت فشار پایین و بالا ارزیابی شد. تعداد 20 بازیکن ماهر تنیس به‌عنوان شرکت‌کننده انتخاب شدند و 60 سرو را به‌عنوان تکلیف اصلی در دو شرایط فشار پایین و بالا (رقابت) اجرا کردند. تکلیف ثانویه پاسخ به یک محرک شنیداری بود که در چهار موقعیت کاوش حین اجرای سرو ارائه ‌شد. طبق نتایج شرایط فشار ازیک‌طرف باعث افت عملکرد سرو تنیس، و از طرف دیگر افزایش سطح منابع توجه و تغییر الگوی نیازهای توجه شد. نتایج نشان می‌دهد ورزشکاران ماهر تحت شرایط فشار در قیاس با شرایط عادی منابع توجه بیشتری به اجرای خود اختصاص داده و روی برخی از بخش‌های مهارت بیشتر متمرکز می‌شوند. این تغییرات در نیازهای توجه می‌تواند علت انسداد در ورزش باشد. نتایج تحقیق شواهدی عینی و قوی در راستای پیش‌بینی‌های نظریه‌های تمرکز بر مهارت، مطرح در موضوع انسداد در ورزش ارائه می‌دهد.


دکتر حمید صالحی، خانم نسرین زندی مشهدی، دکتر وحید ذوالاکتاف، دکتر وازگن میناسیان،
دوره 6، شماره 12 - ( 9-1395 )
چکیده

هدف این تحقیق ارزیابی تحلیل عاملی و هم­سانی درونی نسخۀ فارسی فهرست دلایل ورزشکاران (P-ARDI) برای بازنشستگی است. فرناندز و همکاران (2006) این ابزار را براساس چارچوب عوامل وادارکننده و ضد آن، و عوامل ترغیب‌کننده و ضد آن پیشنهاد کرده‌اند. برای انجام تحقیق، از 243 ورزشکار قهرمان نخبۀ ایرانی (با میانگین 19/25 سال؛ 81 درصد مرد) خواستیم P-ARDI را تکمیل کنند. ساختار عاملی پرسش­نامه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی ارزیابی شد. هم­سانی درونی گویه‌های پرسش­نامه با استفاده از آلفای کرونباخ تعیین شد. تحلیل عاملی نشان داد نسخۀ 36 گویه‌ای P-ARID با ساختاری چهارعاملی در کل 02/65 درصد از واریانس داده‌ها را تبیین می‌کند و مدل از برازش کافی برخوردار است. نتایج نشان داد ضریب آلفای کرونباخ برای هریک از عامل‌ها بیش­از معیار 7/0 است. یافته‌ها در کل نشان داد فرایند تصمیم افراد برای کناره‌گیری از ورزش قهرمانی پیچیده و چندوجهی است


دکتر حمید صالحی، خانم مریم محسنی،
دوره 7، شماره 14 - ( 9-1396 )
چکیده

هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی سطح اضطراب تجربه‌شده داوران فوتبال ایرانی و پیش‌بینی سطح اضطراب رقابتی داوران بر اساس ابعاد خودآگاهی و سبک‌های مقابله بود. تعداد 113 داور مرد فوتبال به صورت داوطلبانه یک پرسشنامه ویژگی‌های فردی، مقیاس خودآگاهی [SCS؛ فنستین، شیِر، و باس (1)] و نسخه‌های اصلاح شده برای داوران ‌آزمون اضطراب رقابتی-ورزشی [SCAT؛ مارتنز، والی و بارتون (2)] و سیاهه سبک مقابله برای ورزشکاران [CSIA؛ انشل و کاسیدیس (3)] را تکمیل کردند. نتایج نشان داد داوران در یک رقابت سطوح پایین از اضطراب ورزشی (14.19 ± 3.54) را تحمل کرده‌اند. مشخص شد داوران در رویارویی با وقایع اضطراب‌زا اغلب از استراتژی‌های اجتنابی استفاده می‌کنند تا رویکردی. نتایج نشان داد سبک مقابله اجتنابی و ابعاد سه‌گانه خودآگاهی (خصوصی، عمومی، اجتماعی) همبستگی معناداری با اضطراب رقابتی داوران دارند. تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد خودآگاهی خصوصی و سبک مقابله‌ اجتنابی بهترین پیش‌بینی‌کننده‌های اضطراب رقابتی داوران هستند و درمجموع 25درصد از واریانس را تبیین می‌کنند. یافته‌ها نشانگر این است که اضطراب رقابتی داوران می‌تواند تحت تأثیر خودآگاهی و سبک مقابله اتخاذشده آنان در شرایط رقابتی باشد.   
دکتر حمید صالحی، آقای علی بهرامی نیا،
دوره 8، شماره 16 - ( 9-1397 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر ساخت و روایی‌سنجی اولیه ابزاری برای ارزیابی درک ورزشکاران از رفتارهای مربیان بود که به ارتقای رفتارهای مرتبط با بازی جوانمردانه می‌انجامد. ساخت پرسشنامه در سه‌گام انجام شد. در گام نحست، مرور پیشینه چارچوب‌های نظری نحوه تأثیرگذاری مربیان ورزشی بر رفتارهای مرتبط با بازی جوانمردانه ورزشکاران را فراهم نمود. در گام دوم، مجموعه‌ای شامل 191 گویه انشاء شد و روایی محتوای آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. ‌در گام آخر، 252 پسر ورزشکار نوجوان (با دامنه سن 19-14 و میانگین سن =34/1±88/15 سال) از رشته‌های ورزشی گروهی (والیبال، بسکتبال، فوتبال، و فوتسال) نسخه بازنگری شده و 164 گویه‌های پرسشنامه را پر کردند. تحلیل مؤلفه‌های اصلی گویه‌ها را به 30 کاهش داد و یک ساختار چهار عاملی (مدل‌سازی، آموزش، فشار، و گفتگو) را پیشنهاد نمود. نتایج نشان داد نسخه نهایی سیاهه رفتارهای مرتبط با بازی جوانمردانه مربیان ویژگی‌های روان‌سنجی خوب و همسانی درونی مناسبی دارد، و 80/57درصد از کل واریانس را تبیین می‌کند. درمجموع، تحقیق حاضر منجر به تهیه ابزاری روا و پایا برای ارزیابی سازوکارهای ویژه‌ای شد که مربیان به‌وسیله آن رفتارهای مرتبط با بازی جوانمردانه را در نوجوانان ترویج می‌دهند، بااین‌وجود، برای اعتبارسنجی این ابزار باید پژوهش‌های بیشتری انجام شود.
 
نرگس رشیدی، حمید صالحی، شیلا صفوی همامی،
دوره 9، شماره 18 - ( 9-1398 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان خوانایی دستخط و سرعت نوشتن با مهارت‌های ادارکی-حرکتی دانش‌آموزان فارسی‌زبان بود. هفتاد دانش‌آموز (26 پسر و 44 دختر، 02/1±21/10 ساله؛ 30 بد خط و 40 خوش‌خط به‌عنوان کنترل) در انجام یک تکلیف کپی کردن ارزیابی شدند. این عده زیرمقیاس کنترل بینایی، سرعت بالاتنه و کار با دست‌ها و هماهنگی بالاتنه از آزمون تبحر حرکتی برونینکس- اُزرتسکی را نیز اجرا کردند. در تکلیف کپی کردن گروه بدخط در سرعت و خوانایی نوشتن در مقایسه با همکلاس‌های کنترل خود نمرات پایین‌تری کسب کردند. ضریب همبستگی بین نمرات مهارت‌های ادارکی-حرکتی با خوانایی و سرعت نوشتن به ترتیب از 11/0- تا 40/0 و 17/0 تا 39/0 متغیر بود. نتایج نشان داد خوانایی و سرعت هر دو می‌توانند تفاوت‌های میان دانش‌آموزانی که به عنوان بد خط و خوش‌خط طبقه‌بندی شده‌اند را پیش‌بینی کند. نتایج همچنین نشان داد در گروه بدخط‌ها، سن، جنسیت، سرعت بالاتنه و کنترل بینایی پیش‌بینی‌کننده‌های خوانایی دستخط است، درحالی‌که جنسیت و سرعت بالاتنه و کار با دست‌ها پیش‌بینی کننده‌‌های سرعت نوشتن بودند. یافته‌ها مؤید این است که در کپی کردن نوشته اجزای ادارکی-حرکتی متمایزی دخیل است و اینکه به نظر می‌رسد کیفیت ضعیف نوشتن دانش‌آموزان با ناکارآمدی و بدکارکردی در برخی از مهارت‌های ادارکی-حرکتی مرتبط است. در تحقیقات بعدی می‌توان مزیت‌های استفاده از برنامه‌های مداخله‌ای شامل تشویق به انجام مهارت‌های ادراکی-حرکتی و نوشتن، به‌منظور ارتقای عملکرد در این دو حیطه را بررسی نمود.

آقای قاسم بابایی زارچ، دکتر حمید صالحی،
دوره 10، شماره 20 - ( 9-1399 )
چکیده

شناسایی موانع انگیزشی مشارکت ورزشی در کودکان و نوجوانان نقش بسزایی در شکل گیری رفتارهای ورزشی این گروه دارد. هدف از این پژوهش کیفی، بررسی نگرش کودکان و نوجوانان، والدین، و مربیان در مورد موانع مشارکت ورزشی کودکان و نوجوانان بود. به این منظور مصاحبه های نیمه‌ساختارمند با 12 کودک و نوجوان، هشت والد و پنج مربی انجام شد. متن مصاحبه‌ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی تحلیل شد. نتایج تحلیل داده ها در مورد موانع انگیزشی مشارکت در ورزش در کودکان و نوجوانان در دو طبقه قرار داده شد: بازدارنده های شخصی و بازدارنده های محیطی. عوامل مؤثر در حوزۀ بازدارنده های شخصی شامل: نداشتن استعداد و پیشرفت نکردن، لذت نبردن از شرکت در ورزش و آسیب های ورزشی. عوامل مؤثر در حوزۀ بازدارنده های محیطی شامل: نبود فرهنگ ورزشی؛ کمبود امکانات و مشکلات اقتصادی، حمایت نشدن و نداشتن آینده. این مطالعۀ کیفی درک عمیق‌تری از موانع انگیزشی عادت به ورزش در کودکان و نوجوانان ارائه داد. سازمان‌دهندگان ورزش جوانان، والدین و مربیان می توانند از طریق تغییر در عوامل شخصی و محیطی باعث انگیزۀ بیشتر برای شرکت بیشتر آنها در فعالیت های بدنی بشوند. 

علی حسین ناصری، عباس بهرام، حمید صالحی، افخم دانشور،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش تمرین کم ­خطا و پر ­خطا بر یادگیری مهارت هدف‌گیری نوجوانان کم‌توان­ ذهنی و عادی بود. 20 نوجوان کم‌توان­ذهنی از مدرسه استثنایی و 20 نوجوان عادی از مدرسه عادی شهرستان اردبیل در دامنه سنی 11 تا 13 سال (M=12, SD=0.8) انتخاب شدند. افراد عادی و کم­توان ذهنی به­ طور جداگانه با توجه به آزمون هوش وکسلر و آزمون حافظه کاری آلووی به‌طور تصادفی در دو گروه تمرینی کم ­خطا و پر خطا قرار گرفتند. تکلیف شامل پرتاب توپ بسکتبال به صورت پاس سینه­ای به سمت اهداف با دایره­های متحدالمرکز بود. این اهداف در ارتفاع سینه افراد در دیوار نصب می­گردید. آزمودنی­ ها 200 کوشش تمرینی را در مرحله اکتساب در پنج بلوک تمرینی اجرا کردند. آزمون انتقال تکلیف منفرد و دوگانه به صورت فوری، تاخیری 24 ساعته و تاخیری یک هفته­ای برگزار گردید. داده­ های این پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل واریانس دوراهه با اندازه­های تکراری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته­های پژوهش نشان داد گروه­ دارای کمترین درگیری حافظه کاری و کمترین خطا در هر دو نوع آزمودنی، هم در آزمون تکلیف منفرد (P ) و هم در آزمون تکلیف دوگانه (P ) بهتر بودند. گروه­ کم خطای عادی بهتر از گروه کم خطای کم­توان­ذهنی نبود، اما گروه پر خطای عادی بهتر از گروه پر خطای کم­توان­ذهنی است. یافته­ های این تحقیق با برآوردهای نظریه حلقه بسته آدامز، نظریه بازگماری و تا حدودی با برآوردهای ساختار نقطه چالش در خصوص وجود خطا در مرحله اکتساب همخوانی دارد؛ اما این یافته­ ها تا حدودی با برآوردهای نظریه طرحواره مغایرت دارد.
 
خانم فاطمه ربیعی، دکتر حمید صالحی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تفاوت بین بازیکنان بیس‌بال ماهر و مبتدی برای پیش‌بینی نوع توپ پیچ (پرتاب) شده و تعیین وابستگی بازیکنان به نشانه‌های فضایی سینماتیکی توزیع‌شده یا موضعی بود. با استفاده از روش انسداد فضایی، از بازیکنان بیس‌بال (تعداد = ۱۵، میانگین سن: 27.73 ± 6.28 سال؛ تجربه بیس‌بال: 7.90 ± 5.69 سال) و مبتدی‌ها (تعداد = ۱۵، میانگین سن: 23.10 ± 5.68 سال؛ بدون تجربه بیس‌بال)، همگی مذکر، درخواست شد نوع پیچ (فست‌بال و کروبال) را پیش‌بینی کنند. هر دو گروه شبیه‌سازی‌هایی ضبط و دستکاری‌شده از اجرای پیچ‌ را مشاهده کردند که در آن‌ها نه قسمت خاص از بدن پیچر یا توپ حذف یا به‌طور جداگانه نشان داده شده بود. داده‌ها با استفاده از یک طرح تحلیل واریانس آمیخته 2 (سطح مهارت) × 9 (شرایط نمایش) بررسی آماری شد. طبق نتایج، در کل، بازیکنان ماهر بیس‌بال در شرایط انسداد عملکرد بهتری نسبت به مبتدی‌ها داشتند. افزون‌براین، نتایج نشان داد که بازیکنان بیس‌بال برای پیش‌بینی‌های درست خود از نشانه‌های سینماتیکی دست و توپ و نیز بالاتنه استفاده کردند. نتایج همسو با یافته‌های قبلی در زمینه خبرگی ادراکی‌شناختی و تصمیم‌گیری در ورزش‌های تعاملی است و نشان می‌دهد بازیکنان ماهر بیس‌بال به‌جای اتکا بر نشانه‌های سینماتیکی مجزا یا موضعی، قادرند از اطلاعاتی که در کل سطح بدن پیچر توزیع‌شده استفاده نمایند.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb