جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای منتظری

دکتر رضا اندام، اقای امیر منتظری، خانم زهرا کریمی،
دوره 6، شماره 12 - ( 9-1395 )
چکیده

اخلاق کار و رضایت شغلی، بهدنبال شکست شرکتهای بزرگ و بحرانهای غرب، اهمیت بسیاری پیدا کرده است. هدف
پژوهش حاضر تعیین رابطۀ اخلاق کار با رضایتمندی داوطلبان رویدادی در ورزش است. روش پژوهش توصیفی از نوع
همبستگی است. جامعۀ آماری تحقیق، داوطلبان شرکتکننده در دوازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و
پسر دانشگاههای سراسر کشور بودند. 311 نفر بهعنوان نمونۀ آماری تعیین شدند. و برای جمعآوری دادهها از دو
پرسشنامۀ اخلاق کار پتی ) 3991 ( و پرسشنامۀ رضایتمندی از تجارب داوطلبی ملائی و همکاران ) 3111 ( استفاده شد.
روایی صوری و محتوایی پرسشنامهها، را صاحبنظران تأیید کردند. پایایی پرسشنامهها با استفاده از آلفای کرونباخ برای
1 محاسبه شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد / 1 و 98 / اخلاق کار و رضایتمندی از تجارب داوطلبی بهترتیب 18
بین اخلاق کار و رضایتمندی داوطلبان رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، تحلیل رگرسیونی گام به گام نشان
داد، دو بعد از اخلاق کار )روابط سالم و انسانی در کار و جدیت و پشتکار(، نقش مثبت و معناداری در پیشبینی
بنابراین، به مدیران ورزشی توصیه میشود با ارائۀ رمزهای اخلاقی و توسعۀ .)p ≤ 1/ رضایتمندی داوطلبان دارند ) 13
اصول اخلاق کار، رضایتمندی را در میان داوطلبان ورزشی افزایش دهند.


دکتر رضا اندام، آقای امیر منتظری، خانم زهرا کریمی،
دوره 7، شماره 14 - ( 9-1396 )
چکیده

اخلاق کار و رضایت شغلی، به دنبال شکست شرکت­های بزرگ و بحران­های غرب اهمیت بسیاری پیدا کرده است. هدف پژوهش، تعیین رابطه اخلاق کار با رضایتمندی داوطلبان رویدادی در ورزش بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعۀ آماری تحقیق، داوطلبان شرکت­­کننده در دوازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه­های سراسر کشور بودند. 133 نفر به عنوان نمونۀ آماری تعیین شدند و برای جمع­آوری داده­ها دو پرسش­نامه اخلاق کار پتی (1990) و پرسش­نامه رضایتمندی از تجارب داوطلبی ملائی و همکاران (1388) توسط آن­ها تکمیل شد. روایی صوری و محتوایی پرسش­نامه­ها، توسط صاحب­نظران تأیید شد. پایایی پرسش­نامه­ها با استفاده از آلفای کرونباخ برای اخلاق کار و رضایتمندی از تجارب داوطلبی به ترتیب 82/0 و 92/0 محاسبه شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین اخلاق کار و رضایتمندی داوطلبان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیونی گام به گام نشان داد، دو بعد از اخلاق کار (روابط سالم و انسانی در کار و جدیت و پشتکار در کار)، نقش مثبت و معناداری در پیش­بینی رضایتمندی داوطلبان داشتند (01/0 p ≤). بنابراین، به مدیران ورزشی توصیه می­شود، با ارائۀ کدهای اخلاقی و توسعۀ اصول اخلاق کار، رضایتمندی را در میان داوطلبان ورزشی افزایش دهند.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb