جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای هنری

زینب مندعلی زاده، حبیب هنری، جواد شهلایی،
دوره 2، شماره 3 - ( 6-1391 )
چکیده

هدف این پژوهش تعیین موقعیت استراتژیک و وضعیت موجود و مطلوب کارآفرینی در ورزش کشور بوده است. روش تحقیق توصیفی_تحلیلی از نوع کاربردی است. نمونه آماری این پژوهش را 64 نفر از مدیران ستادی سازمان تربیت­بدنی و استادان مدیریت ورزشی، کارآفرینی و استراتژیک تشکیل داد. ابزار جمع­آوری داده­ها، مصاحبه و پرسش­نامه محقق­ساخته بود که پس از تأیید روایی (توسط استادان) پایایی آن96/0=&alpha به دست آمد. از آزمون­های کلموگروف­اسمیرنوف و تی­استودنت­ زوجی، مجذور کای و فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد تفاوت معنی­داری بین وضع موجود و مطلوب کارآفرینی در ورزش کشورشامل قوت­ها (001/0&gep، 469/11=t)، ضعف­ها (001/0&gep، 554/11-=t)، فرصت­ها (001/0&gep، 073/14-=t) و تهدیدها (001/0&gep، 231/11-=t) وجود دارد. همچنین جایگاه کارآفرینی در موقعیت مخاطره­آمیز قرار گرفت که باید استراتژی­WT برای کارآفرینی در ورزش کشور در نظر گرفته شود. در نهایت می­توان گفت وضعیت فعلی کارآفرینی در ورزش کشور از وضعیت مطلوب بسیار فاصله دارد. بنابراین لزوم توجه به ایجاد راهکارها و کم کردن فاصله بین وضع موجود و مطلوب کارآفرینی با ایجاد برنامه­ای راهبردی ضروری است.
اقای احمد محمودی، دکتر حبیب هنری، خانم عاطفه حبیبی راد، دکتر مهدی رسولی،
دوره 8، شماره 15 - ( 5-1397 )
چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور سنجش روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه صحه‌گذاری ورزشکاران مشهور بر محصولات ورزشی از دیدگاه مشتریان انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه مشتریان زن و مرد فروشگاه‌های ورزشی شهر شیراز بودند که قصد خرید پوشاک ورزشی مجید ( ) را داشتند که توسط علی کریمی صحه‌گذاری شده بود. با توجه به نامعین بودن حجم جامعه از طریق فرمول حجم جامعه نامعین کوکران، حجم نمونه تعیین گردید (185=N). ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه استین و ژانگ (2005) بود که در بین نمونه‌های پژوهش به‌صورت هدفمند توزیع گردید. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی، اکتشافی و تحلیل مؤلفه‌های اصلی بررسی شدند. نتایج نشان داد پرسشنامه مذکور پس از حذف پنج سؤال از طریق تحلیل اکتشافی و دو سؤال از طریق تحلیل عاملی تأییدی از پنج مؤلفه و سی گویه تشکیل شده که 812/55 درصد واریانس صحه‌گذاری ورزشکاران را تبیین می‌کند. همچنین بررسی پارامترهای تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مدل پرسشنامه صحه‌گذاری با پنج عامل و شاخص‌های مناسب برازش تأیید شد. دیگر نتایج نشان داد که بین مؤلفه­های توان ستاره بودن، منبع جذابیت، صداقت حرفه­ای، شخصیت دوست‌داشتنی و تیپ شخصیتی ورزشکار با مفهوم صحه­گذاری ارتباط معناداری وجود داشته که حاکی از وجود یک ساختار عاملی و روایی سازه مناسب می­باشد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb