جستجو در مقالات منتشر شده


6 نتیجه برای کریمی

الهه عرب عامری، رسول حمایت طلب، ناصح کریمیانی، سعدی سامی،
دوره 1، شماره 2 - ( 9-1390 )
چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر روش­های مختلف آرایش تمرین مسدود، تصادفی و فزاینده نظام­دار بر اکتساب، یادداری و انتقال انواع مختلف پاس بسکتبال (دو­دستی بالای سر، دو­دستی سینه­ای و  یک­دستی از پهلو) انجام شد. آزمودنی­های این پژوهش (45=N؛ با میانگین و انحراف استاندارد 75/0±04/14 سال) دانش­آموزان پسر دوره راهنمایی بودند که هیچ­گونه سابقه­­ای در ورزش بسکتبال نداشتند و پس از انجام پیش­آزمون در سه گروه تمرینی مسدود، تصادفی و فزاینده نظام­دار­ (به افزایش تدریجی تداخل زمینه­ای در طول تمرین اشاره دارد) گزینش شدند. آزمودنی­ها به مدت 9 جلسه طی 9 روز ­(هر جلسه شامل 9 کوشش) در شرایط ویژه گروه خود، مهارت ملاک را تمرین کردند. بعد از 24 ساعت، آزمون­های یادداری و انتقال با انجام 4 کوشش از هر پاس صورت گرفت. نتایج تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر روی عامل جلسات تمرین حاکی از تفاوت معنی­دار بین جلسات تمرین بود، در حالی که اثر گروه­ها و تعامل گروه­ها و جلسات تمرین معنی­دار نبود. نتایج مقایسه بین میانگین نمرات آزمون یادداری و انتقال گروه­ها تفاوت معنی­دار بین گروه­ها را نشان داد، به طوری که گروه فزاینده برتری معنی­داری نسبت به دو گروه دیگر داشت. نتایج  آزمون یادداری و انتقال از نظریه مگیل و هال (1990) و  فرضیه نقطه چالش گاداگنولی و لی (2004) حمایت می­کند.
دکتر رضا اندام، اقای امیر منتظری، خانم زهرا کریمی،
دوره 6، شماره 12 - ( 9-1395 )
چکیده

اخلاق کار و رضایت شغلی، بهدنبال شکست شرکتهای بزرگ و بحرانهای غرب، اهمیت بسیاری پیدا کرده است. هدف
پژوهش حاضر تعیین رابطۀ اخلاق کار با رضایتمندی داوطلبان رویدادی در ورزش است. روش پژوهش توصیفی از نوع
همبستگی است. جامعۀ آماری تحقیق، داوطلبان شرکتکننده در دوازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و
پسر دانشگاههای سراسر کشور بودند. 311 نفر بهعنوان نمونۀ آماری تعیین شدند. و برای جمعآوری دادهها از دو
پرسشنامۀ اخلاق کار پتی ) 3991 ( و پرسشنامۀ رضایتمندی از تجارب داوطلبی ملائی و همکاران ) 3111 ( استفاده شد.
روایی صوری و محتوایی پرسشنامهها، را صاحبنظران تأیید کردند. پایایی پرسشنامهها با استفاده از آلفای کرونباخ برای
1 محاسبه شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد / 1 و 98 / اخلاق کار و رضایتمندی از تجارب داوطلبی بهترتیب 18
بین اخلاق کار و رضایتمندی داوطلبان رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، تحلیل رگرسیونی گام به گام نشان
داد، دو بعد از اخلاق کار )روابط سالم و انسانی در کار و جدیت و پشتکار(، نقش مثبت و معناداری در پیشبینی
بنابراین، به مدیران ورزشی توصیه میشود با ارائۀ رمزهای اخلاقی و توسعۀ .)p ≤ 1/ رضایتمندی داوطلبان دارند ) 13
اصول اخلاق کار، رضایتمندی را در میان داوطلبان ورزشی افزایش دهند.


دکتر رضا اندام، آقای امیر منتظری، خانم زهرا کریمی،
دوره 7، شماره 14 - ( 9-1396 )
چکیده

اخلاق کار و رضایت شغلی، به دنبال شکست شرکت­های بزرگ و بحران­های غرب اهمیت بسیاری پیدا کرده است. هدف پژوهش، تعیین رابطه اخلاق کار با رضایتمندی داوطلبان رویدادی در ورزش بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعۀ آماری تحقیق، داوطلبان شرکت­­کننده در دوازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه­های سراسر کشور بودند. 133 نفر به عنوان نمونۀ آماری تعیین شدند و برای جمع­آوری داده­ها دو پرسش­نامه اخلاق کار پتی (1990) و پرسش­نامه رضایتمندی از تجارب داوطلبی ملائی و همکاران (1388) توسط آن­ها تکمیل شد. روایی صوری و محتوایی پرسش­نامه­ها، توسط صاحب­نظران تأیید شد. پایایی پرسش­نامه­ها با استفاده از آلفای کرونباخ برای اخلاق کار و رضایتمندی از تجارب داوطلبی به ترتیب 82/0 و 92/0 محاسبه شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین اخلاق کار و رضایتمندی داوطلبان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیونی گام به گام نشان داد، دو بعد از اخلاق کار (روابط سالم و انسانی در کار و جدیت و پشتکار در کار)، نقش مثبت و معناداری در پیش­بینی رضایتمندی داوطلبان داشتند (01/0 p ≤). بنابراین، به مدیران ورزشی توصیه می­شود، با ارائۀ کدهای اخلاقی و توسعۀ اصول اخلاق کار، رضایتمندی را در میان داوطلبان ورزشی افزایش دهند.
دکتر شیرین زردشتیان، آقای علی کریمی،
دوره 9، شماره 17 - ( 6-1398 )
چکیده

هدف از پژوهش حاضر ، تعیین  تاثیر سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی می‏باشد. پژوهش  توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش شامل 150 نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه است که از بین آن‌ها 110 نفر به‏ عنوان نمونه در نیمه اول سال 1395 انتخاب شدند. ابزار این پژوهش استفاده  از سه پرسشنامه استاندارد ، سرمایه اجتماعی (پاتنام، 2000 )، سرمایه فکری بنتیس (2004 ) و  پرسشنامه عملکرد سازمانی بهارستان و همکاران (1391)، بود. در این پژوهش روایی صوری و محتوایی  پرسش‌نامه ها مورد تأیید 10 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی قرار گرفت. و به‌منظور تعیین پایایی پرسش‌نامه‏‏ ها ، سازگاری درونی آن با کمک نرم‌افزار Amos ضریب آلفای کرونباخ برای عوامل مختلف پرسش‌نامه به ترتیب 77/0 ، 87/. ، 80/0  محاسبه شد.. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری و استفاده از نرم افزار Amos  استفاده شد. نتایج  تجزیه و تحلیل نشان داد که سرمایه اجتماعی بر متغیرهای سرمایه فکری، عملکرد سازمانی و سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معنی‏داری دارند. از سوی دیگر نتایج بررسی‏ها نشان داد که  سرمایه فکری در تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی ، نقش تعدیل کننده را دارا می‏باشد.
زهرا کریمی، جواد غلامیان، وحید ساعت چیان،
دوره 10، شماره 19 - ( 6-1399 )
چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ابعاد زیبایی‌شناختی مکان و گرایش به ورزش مشتریان در باشگاه‌های آمادگی جسمانی و ایروبیک شهر مشهد می‌باشد. روش تحقیق توصیفی- همبستگی بود و جامعه آماری شامل مشتریان باشگاه‌های آمادگی جسمانی و ایروبیک شهر مشهد تشکیل دادند که با احتساب مطالعات همبستگی 250 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در ادامه از دو پرسشنامه ابعاد زیبایی‌شناختی سلیمانی (1391) و پرسشنامه انگیزه مشارکت ورزشی گیل (1983) استفاده شد. نتایج نشان داد مهم‌ترین مؤلفه‌ی زیبایی‌شناختی " رنگ" با میانگین 19/4 در اولویت اول و مؤلفه " محیط" با میانگین 17/3 در اولویت آخر قرار دارند. ابعاد زیبایی‌شناختی می‌تواند تأثیر مثبت و معناداری برابر با ضریب مسیر 77/0 بر گرایش به ورزش داشته باشد. با توجه به تغییر نگرش مشتریان امروزی در خصوص استفاده از فضاهای ورزشی مجهز و مدرن با فضاهای اختصاصی و سبک مدرن، به کار بستن ابعاد زیبایی‌شناختی در حفظ و رضایتمندی مشتریان، تضمین وفاداری آنان و همچنین در گرایش افراد به ورزش و باشگاه‌های ورزشی می‌تواند مؤثر باشد.

خانم ندا کریمی، دکتر علیرضا الهی، حسین اکبری یزدی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف پژوهش بررسی نقش میانجی رضایت کلی و احساسی در رابطه بین ارزش ادراک‌شده و نیات رفتاری تماشاگران فوتبال است، پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و ازنظر گردآوری داده‌ها، همبستگی و با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری متشکل از تماشاگران حاضر در ورزشگاه آزادی (سال 97-96) و نمونه آماری برابر 383 نفر تعیین گردید، نمونه‌ها به‌صورت غیر تصادفی داوطلبانه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS  و Smart PLS استفاده گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که ارزش ادراک‌شده به‌طور غیرمستقیم از طریق رضایت احساسی بر نیات رفتاری تاثیر معنادار دارد و با توجه به نتیجه شاخص VAF می‌توان نتیجه گرفت رضایت احساسی نقش میانجی 48 درصدی بین ارزش ادراک‌شده و نیات رفتاری تماشاگران فوتبال دارد، درحالی‌که نقش میانجی رضایت کلی در ارتباط بین ارزش ادراک‌شده و نیات رفتاری تماشاگران معنادار نیست. یافته ها دلالت بر این دارد که رضایت احساسی نقش مهمی در شکل دادن تمایلات رفتاری تماشاگران دارد و مسئولین و بازاریابان ورزشی می‌توانند با برنامه‌ریزی مناسب، عوامل فراهم‌کننده احساسات ناشی از رضایت تماشاگران را پیاده‌سازی کنند تا تمایلات رفتاری را تقویت نمایند.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb